Bulgaristan İltica İstatistikleri

Bulgaristan İltica İstatistiksel Verileri

Ülkelerde yaşanan savaş, iç karışıklık, darbe, terör, ekonomik kriz, dini ve toplumsal baskılar gibi olumsuz faktörlerle karşılaşan vatandaşların başka bir ülkede sığınma hakkına sahip olmasına iltica denmektedir. Uluslararası yasalar çerçevesinde her ülke vatandaşı iltica başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. İltica edilen ülkenin bünyesinde koruma altına vatandaşlar için iltica siyasi bir hak olarak tanımlanmaktadır.

Bulgaristan, iltica başvurularında 1951 Mültecilere Dair Cenevre Sözleşmesi ve Dublin Anlaşması’na bağlıdır. 1951 Mültecilere Dair Cenevre Sözleşmesi, mülteci haklarını ve iltica hakkı veren ülkelerin sorumluluklarını belirleyen anlaşmadır. Dublin Anlaşması, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin iltica konusunda nasıl bir tutum sergiyeleceklerini belirleyen anlaşmadır. Bulgaristan Cumhuriyeti, Bulgaristan’a iltica etmek isteyen yabancı uyruklu kişileri kabul etmektedir.

Bulgaristan Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Evet, Bulgaristan mülteci başvurularını kabul etmektedir ve başvurusu uygun bulunan kişilere sığınma hakkı vermektedir.

Bulgaristan İltica Prosedürene Göre İltica Şartları Nelerdir?

Bulgaristan iltica rehberi ve prosedürleri kapsamında iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Kişilerin, yaşadığı ülkede dil, din, ırk, siyasi görüş gibi nedenlerle can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlar olması nedeniyle vatanını terk etmek zorunda kalmak
  • Bir grubun, topluluğun insanlık dışı muamelesine maruz kalmak
  • Başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkesinde savaş yaşanması

2020 Yılı için Bulgaristan Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

Asylum Information Database (AIDA) verilerine göre 2020 yılında Bulgaristan’a iltica için yapılan başvuru sayısı 2.152 olmuştur. Bulgaristan’daki mülteci kamplarında en fazla Suriyeli mülteciler bulunmaktadır. Bulgaristan Suriyeli mülteci sayısı 2020 yılında 142 olmuştur.

Mülteci Bulgaristan istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ülke{:class=”table table-striped table-bordered table-hover”} | | Başvuran mülteci sayısı | Mevcut mülteci sayısı | | — | — | — | | Suriye | 487 | 142 | | Irak | 303 | 12 | | Afganistan | 997 | 11 | | Pakistan | 96 | 4 | | İran | 93 | 0 | | Cezayir | 22 | 0 | | Fas | 20 | 0 | | Rusya | 14 | 0 |

Bulgaristan’da Kaç Mülteci Vardır?

Bulgaristan mülteci sayısı 84.101’dir ve toplam nüfusa oranı %1,2’dir.

2020 Bulgaristan’a İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

Asylum Information Database (AIDA) verilerine göre 2020 yılına ait Bulgaristan’a iltica başvurularındaki kadın erkek oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Başvuranların cinsiyetiOranı
Kadın%43
Erkek%57

Bulgaristan İltica Başvurusu Nereden Yapılır?

Bulgaristan uluslararası koruma hakkına erişim herkese açıktır. Bulgaristan iltica başvuruları, Bulgaristan’daki Bölgesel Sığınma Ofisleri, Bulgaristan Sığınma Şubeleri ve Bulgaristan Kabul ve Kimlik Teyit Merkezi üzerinden şahsen yapılabilmektedir.

Bulgaristan’a İltica Süreci Nasıldır?

Bulgaristan iltica başvuruları, başvuru sahibinin Bulgaristan sınırları içerisinde olması ile mümkün olabilmektedir. Bulgaristan’da iltica etmek isteyen kişilerin başvuruları şahsen gerçekleştirilmektedir.

Bulunulan konuma göre Bulgaristan Bölgesel Sığınma Ofisleri, Bulgaristan Sığınma Şubeleri ve Bulgaristan Kabul ve Kimlik Teyit Merkezi çatısı altındaki yetkili kişiler başvuruları kabul etmekte ve yapılan başvurular en geç 6 gün içerisinde işleme alınmaktadır.

Bulgaristan iltica başvurusu yapabilmek için başvuru sahibinin Bulgaristan vizesi hamili olması gerekmektedir. Bulgaristan vizesi için yetkili kurum tarafından Bulgaristan vizesi düzenlenmiş kişiler Bulgaristan’a ulaştıktan sonra iltica için geçerli olan durumları ifade ederek Bulgaristan iltica başvurusunda bulunabilmektedir.

Bulgaristan’a İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Bulgaristan İltica ve Mülteciler Kanunu (LAR), olağan usule kabul edilen iltica başvurusunun sonuçlandırılması için 6 aylık bir süre belirlemektedir. Bulgaristan’a sunulan iltica delilleri 6 ay içinde karar almak için yetersiz kalırsa, Kanun son tarihin 9 ay daha uzatılmasına izin vermektedir ancak tüm prosedür maksimum 21 aylık bir süre ile sınırlandırılmıştır.

Bulgaristan’da Mülteci Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Bulgaristan’da mülteci başvurusu kabul edilen kişiler, iltica hakkını elde ettiği andan itibaren 3 ay içerisinde ailelerini yanına getirme hakkına sahip olmaktadır. Bulgaristan mülteci kampı bünyesinde yaşayan kişiler, aile birleşimi amacıyla ailelerini Bulgaristan’a getirebilmek için başvuruda bulunabilmektedir.

Bulgaristan’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Bulgaristan Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Irk, dil, din, siyasi görüş veya belirli bir sosyal gruba mensup olduğu için vatandaşı olunan ülkede can ve mal güvenliği tehlike altında olan tüm kişiler, Bulgaristan’da iltica başvurusunda bulunabilmektedir. Bulgaristan’da mülteci olmak Dublin Anlaşması gereğince bütün yabancı uyruklu kişilere tanınmaktadır.

Bulgaristan’a iltica edenler, belirli şartları taşıdığı takdirde Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapma hakkına sahip olmaktadır. Bulgaristan vatandaşlık şartları kapsamında Bulgar etnik kökenine sahip olmak, Bulgar vatandaşı anne ya da babaya sahip olmak, Bulgar vatandaşı eşe sahip olmak, ülkeye belli miktarda yatırım yapmak, ülkede belli bir ikamet süresini doldurmak, uzmanlık alanında ülkeye belli oranda katkı sağlamak, eski Bulgar göçmeni olmak gibi şartlar bulunmaktadır.

Bulgaristan Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Bulgaristan sığınma talebi, Bulgaristan Göçmenlik İdaresi tarafından değerlendirilmektedir.

Bulgaristan’ın Mülteci Politikası Nasıldır?

Bulgaristan mülteci politikası, diğer Avrupa Birliği üye ülkeleri gibi 1951 Mülteci Sözleşmesi’ne bağlı olarak yürütülmektedir. Bulgaristan, konumu gereğince Suriye ve Irak’tan büyük oranda iltica başvuruları almaktadır. Bulgaristan Cumhuriyeti, kendi ülkelerinde dil, din, ırk, siyasi görüş gibi sebeplerle can ve mal güvenliği adına risk altında olan herkese iltica başvurusunda bulunma hakkı tanımaktadır.

Bulgaristan mülteci yardımı kapsamında mülteci kamplarında barınma ve gıda desteği verilmektedir. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, mülteci başvurularını değerlendirme sürecinde Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılardan dolayı seçici davranmaktadır.

Bulgaristan’da Mülteci Yardımı Var Mıdır?

Bulgaristan’da 2015 yılı ve öncesinde aylık 33 Euro mülteci yardımı yapılmakta iken bu yardım 2016 yılında kaldırılmıştır.

Paylaş: