Lüksemburg Din ve İnanç Kültürü

Lüksemburg Dini ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Lüksemburg dini inanç yapısı çeşitlilik göstermektedir ve ülke nüfusunda, ağırlıklı olarak Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dinlerine mensup veya herhangi bir dini inancı olmayan vatandaşlar bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin 2019 yılı verilerine göre, Lüksemburg’da yaşayan nüfusun; %63’ü Hristiyan, %16’sı agnostik, %10’u ateist, % 2’si Müslüman, %1’i Yahudi ve %6’sı diğer olarak belirlenmiştir. Lüksemburg’da bulunan Hristiyan nüfusunun %56’sı katolik, %2’si protestan ve %1’i ortodoks mezheplerine bağlı iken, %4’ü diğer Hristiyanlar olarak belirlenmiştir.

Pew Araştırma Merkezi’nin, 2010 yılında yayınladığı, Dünya Dinlerinin Geleceği: Nüfus Artışı Öngörüleri 2010 - 2050 raporunda yer alan verilere göre, Lüksemburg’da 2030 yılı nüfusunun dini inanç dağılımı; %70,7 Hristiyan, %2,3 Müslüman, %26,5 inançsız ve kalan %0,5’i diğer dinler olarak öngörülmüştür.

Lüksemburg’un Dini Nedir?

Din Veri Arşivleri Derneği’nin 2015 yılında yayınladığı, Lüksemburg’da nüfusun dinlere ve mezheplere göre dağılımı araştırmasına göre ülkedeki mevcut dinler: Hristiyanlık, Müslümanlık, Bahailik, Yahudilik ve Hinduluktur. Lüksemburg’da Hristiyan nüfusun dahil olduğu 3 mezhep bulunmaktadır ve en çok tercih edilen mezhep Katolik mezhebi, ardından ise Protestanlık ve Ortodoksluk mezhepleri gelmektedir. Lüksemburg’da yaşayan Müslüman nüfus, Sünnilik ve Şiilik mezheplerine bağlıdır.

Lüksemburg devleti tarafından tanınan ve desteklenen 6 adet dini grup; Roma Katolik Kilisesi, Rum, Rus, Rumen ve Sırp Ortodoks Kilisesi, Anglikan Kilisesi, Lüksemburg Reform Protestan Kilisesi ve Lüksemburg Protestan Kilisesi, Yahudi Topluluğu ve Müslüman Topluluğu olarak sıralanmaktadır.

Lüksemburg’da Hristiyanlık

Lüksemburg nüfusunun büyük çoğunluğunu Hristiyanlık dinine mensup kişiler oluşturmaktadır. Lüksemburg’da %63’ü Hristiyan olan nüfusun; %56’sı Katolik, %2’si Protestan, %1’i Ortodoks ve %4’ü diğer Hristiyanlar olarak belirlenmiştir.

Lüksemburg’da yer alan en önemli dini yapıların başında; Cizvit kilisesi olarak kurulan ve günümüzde Lüksemburg Şehri Roma Katolik Katedrali olarak anılan Notre Dame Katedrali, 1817’den beri Lüksemburg şehrinde Protestan mezhebi tarafından kullanılan Trinity Kilisesi, milattan sonra 987 yılında inşa edilen ve Lüksemburg’daki en eski dini yapı olan Saint Michael Kilisesi, 1979 yılında inşa edilen ve Lüksemburg’daki ilk Rus Ortodoks kilisesi olan St. Peter ve Paul Kilisesi, Quirinus Şapeli, St. Jean du Grund Kilisesi ve Lüksemburg Anglikan Kilisesi gelmektedir. Lüksemburg’un zengin geçmişine dair izler taşıyan ve dini açıdan önemli yapıları, günümüzde aynı zamanda birer turistik destinasyon haline gelmiştir.

Lüksemburg doğumlu azizler arasında; 9. yüzyılda yaşamış Aziz Ansbald of Prüm, 10. yüzyılda yaşamış Aziz Cunigunde ve 12. yüzyılda yaşamış Aziz Gislain bulunmaktadır.

Lüksemburg’da Katoliklik

Lüksemburg’da Katoliklik, en büyük Hristiyan mezhebi olarak öne çıkmaktadır. Lüksemburg’da yaşayan Katoliklerin toplam nüfusa oranı, 1950 yılı ile karşılaştırıldığında, %90 olan Katolik oranı yıllara göre azalma eğilimindedir, fakat günümüzde yine de Katoliklik en yüksek orana sahiptir. Avrupa Birliği’nin 2019 yılı verilerine göre, Lüksemburg’un büyük çoğunluğunu oluşturan Hristiyan nüfusunun %56’sı Katoliktir.

Başkent Lüksemburg şehrinde yer alan ve Roma Katolik Katedrali olarak anılan Notre Dame Katedrali, aslen bir cizvit kilisesi olarak kurulmuştur ve günümüzde Lüksemburg’un en önemli Katolik kilisesi konumundadır.

Lüksemburg’da Protestanlık

Lüksemburg’daki Protestanlık, Hristiyan nüfusunun ikinci büyük mezhebidir fakat küçük bir azınlığı temsil etmektedir. Lüksemburg Hristiyan populasyonunun % 2’si Protestandır. Lutheran ve Kalvinist Kiliseleri, Lüksemburg’daki en büyük Protestan mezheplerini oluşturmaktadır. Trinity Kilisesi, 1817 yılından bu yana, Lüksemburg’daki Protestan mezhebi tarafından kullanılan en önemli dini yapılardan biridir.

Lüksemburg’da Kilise Sayısı Kaçtır?

Lüksemburg’a Hristiyanlık dinine mensup kişilerin bağlı olduğu 3 kilise kurumu bulunmaktadır ve bunlar, Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi ve Protestan kilisesidir. Lüksemburg’da din konusunda bilgi toplamak yasal olmadığı için, ülkede bulunan kilise yapılarının sayısına dair net bir bilgi elde edilememektedir.

2019 yılı verilerine göre, 602.005 kişilik Lüksemburg nüfus toplamı içerisinde, 439.280 kişi Lüksemburg Roma Katolik Başpiskoposluğu’na üyedir. 2019 yılında nüfusun %72’sinin Katolik olduğu ve bu oranın giderek azalma eğiliminde olduğu belirlenmiştir, fakat Katoliklik yine de Lüksemburg’da en çok takipçisi olan Hristiyanlık mezhebidir.

Lüksemburg Ortodoks kiliseleri Rum, Rus, Rumen ve Sırp Ortodoks kiliselerinden oluşmaktadır. Lüksemburg’daki Protestanlık uygulaması, birkaç farklı kilise ve mezhep arasında bölünmüştür. Büyük Dükalık’taki en büyük Protestan kiliseleri; Lutherciler ve Kalvinistlerin birleşerek kurduğu Lüksemburg Protestan Kilisesi, İngiltere Kilisesi ve Hollanda’daki Protestan Kilisesi’dir.

Lüksemburg’da Müslümanlık

Lüksemburg’da Müslümanlık, Katolik ve inançsız kesimden sonra, en fazla sayıda üyeye mensup üçüncü kesim olarak öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği’nin 2019 yılındaki araştırmasına göre, Müslüman nüfusun toplam Lüksemburg nüfusu içindeki oranı %2’dir. Müslümanlık devlet tarafından desteklenen dinler arasında yer almaktadır ve diğer dinler gibi Müslüman topluluğu da Lüksemburg devletinden fon almaktadır.

Son yıllarda Lüksemburg’daki Müslüman nüfus oranı artış göstermektedir ve ülkede yaşayan Müslüman sayısındaki artışın nedeni, çoğunlukla göç olarak belirlenmiştir. Etnik köken açısından bakıldığında, 2013 yılı itibariyle Lüksemburg’daki Müslüman nüfusunu; Boşnaklar (2.303), Faslılar (616), Arnavutlar (502), Türkler (487), Tunuslular (374), Cezayirliler (331) ve İranlılar (322) oluşturmaktadır.

Lüksemburg’da Cami Sayısı Kaçtır?

Lüksemburg Büyük Dükalığı Müslüman Topluluğu Meclisi verilerine göre, Lüksemburg’da 10 adet cami bulunmaktadır. Lüksemburg’da bulunan camilerde Arapça, Sırp- Hırvatça, Fransızca ve İngilizce olarak vaaz verilmektedir.

Lüksemburg’da Musevilik

Lüksemburg’da Musevilik, küçük bir azınlık tarafından temsil edilmektedir. Avrupa Birliği’nin 2019 yılı verilerine göre, Lüksemburg nüfusunun % 1’lik kesimi Musevidir ve Musevilik Lüksemburg devleti tarafından tanınan ve desteklenen dinlerden biridir.

Lüksemburg’da Ateistlik

Lüksemburg’da ateistlik, inançsız nüfus içinde ele alınmaktadır. Avrupa Birliği’nin 2019 yılı verilerine göre, Lüksemburg nüfusunun %10’luk kısım ateist olarak nitelendirilmiştir. Din Veri Arşivleri Derneği’nin verileri, Lüksemburg nüfusundaki inançsız kesim oranının yıllar içinde arttığını göstermektedir.

Dr. Laurent Schley ve Dr. Robert AP Reuter, Lüksemburg ateist çevresinde tanınan isimlerdir. Hümanistler, Ateistler ve Agnostikler Birliği başkanlığını 2019 yılına kadar biyolog Dr. Laurent Schley yürütmüştür ve birlik başkanlığını günümüzde psikolog Dr. Robert AP Reuter yapmaktadır.

Lüksemburg’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Lüksemburg’da farklı inançlar hoşgörü içinde yaşamaktadır ve inanç özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Lüksemburg Anayasası, kişinin dini inançlarını uygulama ve dini görüşlerini toplum içinde ifade etme hakkı da dahil olmak üzere, din özgürlüğünü sağlamakta; bireylerin dini hizmetlere zorunlu katılımını veya dini grupların tatil günlerine uymayı yasaklamaktadır.

Lüksemburg’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Yasalara göre Lüksemburg laik bir devlettir ve ülkede, ibadet, dini inançları açıklama ve dini kuralları uygulama özgürlüğü Lüksemburg Anayasası ile güvence altına alınmakta, ancak yine de devlet kademelerinde kabul edilen ve desteklenen mezhepler bulunmaktadır.

Lüksemburg Büyük Dukalığı; Katolik kilisesini, Ortodoks kilisesini, Anglikan kilisesini, Protestan kilisesini, Yahudi topluluğunu ve Müslüman topluluğunu tanır ve destekler ve bunun karşılığı olarak mezhepler, devletin kendi işlerine müdahale etmesine izin vermektedir.

Lüksemburg’da hümanizmi, laik eğitimi ve kilise - devlet ayrımını teşvik etmek amacıyla, 2010 yılında Hümanistler, Ateistler ve Agnostikler Birliği kurulmuştur. Lüksemburg’da bulunan dini topluluklar için, dini grup adıyla yasal statü verme prosedürü yoktur ve dini gruplar, istedikleri biçimde faaliyet göstermekte özgür olup, birçoğu kar amacı gütmeyen dernekler olarak faaliyet göstermeyi tercih etmektedir.

Lüksemburg devleti, tanıdığı 6 dini gruba her yıl belirli bir fon desteği sağlamaktadır. 2016 yılında Lüksemburg devleti tarafından; Katolik topluluğuna 6,75 milyon Euro, Protestan topluluğuna 450.000 Euro, Müslüman topluluğa 450.000 Euro, Yahudi cemaatine 315.000 Euro, Ortodoks cemaatine 285.000 Euro ve Anglikan topluluğuna 125.000 Euro değerinde fon aktarılmıştır.

Lüksemburg’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Lüksemburg’da din ve inanç sosyal yaşamı etkileyen önemli faktörlerdir. Lüksemburg nüfusunun büyük çoğunluğu, Katolik mezhebi başta olmak üzere, dindar bir kesimden oluşmaktadır ve ülkede farklı kültürlere ait, birçok çeşitli dini yapı bulunmaktadır.

Lüksemburg’da Din Eğitimi Nasıldır?

Lüksemburg’da din eğitimi, 2017 yılına kadar devlet okullarında kilise tarafından verilmiştir. 2017 yılından itibaren, Lüksemburg’da kilise ve kamu kurumlarını ayırma planının bir parçası olarak okullarda din eğitimi kaldırılmış ve Lüksemburg Eğitim Bakanlığı, okullarındaki din eğitiminin yerini, hayat ve toplum adlı derslerin alacağını açıklamıştır. Din eğitiminin, Lüksemburg eğitim geleneğinde önemli bir yere sahip olması sebebiyle, çocuklarının din eğitimi almasını isteyen ebeveynler için, cemaat merkezlerinde çocuklara yönelik dini eğitim olanakları sunulmaktadır.

Lüksemburg’da Müslüman sayısının 10.000 ile 12.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Müslüman nüfusu artmasına rağmen yine de sayı olarak küçük bir topluluğu temsil etmektedir. Müslümanların topluma uyumu için çalışmalar yapılmış, din ve sağlık konularında eşitlik sağlamak amacıyla, devlet ile Lüksemburg Müslümanları Meclisi arasında görüşmeler yapılmıştır.

Lüksemburg Üniversitesi’nde, din adamı yetiştirmek üzere açılmış bir din eğitimi bölümü bulunmamaktadır ve din konularında Lüksemburg’da eğitim, ancak özel kurslar aracılığı ile alınabilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: