Macaristan Tarihi

Hunlardan Cumhuriyete Macaristan Cumhuriyeti'nin Tarihine Genel Bir Bakış

Macaristan Cumhuriyeti’nin tarihi, M.S. 9. yüzyıldan günümüze dek uzanan 1200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Günümüz Rusya’sının Ural bölgesinden geldiği düşünülen kabileler, Doğu Avrupa bozkırlarına göç ederek Karpat Havzası’nı fethettikten sonra yerli topluluklara karışmış ve günümüz Macar halkını oluşturarak Macaristan tarihini başlatmıştır. Macaristan tarihine bakıldığında diğer uygarlıkların tarihindeki gibi pek çok savaş, katliam, kıtlık, işgaller ve istilalar görülebilmektedir.

Macaristan Halkının Ataları Hunlar Mıdır?

Macaristan halkının soyunun kesin olarak Hunlara dayandığı iddiası son dönemlerdeki dilbilimsel ve arkeolojik çalışmalar ile şüpheli bulunmuştur. Çeşitli araştırmalar, günümüz Macarlarının DNA’sının sadece %4’ünün Asya kökenli olduğunu kanıtlamıştır. Ancak bu, muhtemelen Hun ve Avar akımlarından dolayı komşu ülkelere kıyasla hala en yüksek orandır. Diğer bileşenlerin çoğunluğunun Neolitik-Bronz Çağı’nın antik Avrupa tabakasında bulunabileceği tespit edilmiştir. Macar fatihlerin genetiği ile ilgili olarak, bilim insanları %30-40 oranında bir Asya bileşeni bulmuştur. Bu oranın %4’e düşmüş olması, incelenen fatihlerin günümüz Macarlarının genetiğine %10 oranında katkı sağladığı anlamına gelmektedir. Fetihten sonra Karpat Havzası’nda büyük bir nüfus değişikliği olmadığı için, sonuçlar daha önceki verileri desteklemektedir. Dolayısıyla, önceki iddialara kıyasla küçük oranlarda kalmış olsa da, Macarlar ve Hunlar arasında tarihsel bir ilişkiden söz edilebilmektedir.

Hunlar Kimdir?

Hunlar, M.S. 4. ve 6. yüzyıllar arasında Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa’da yaşamış göçebe bir halktır. Araştırmalara göre, ilk önce Volga Nehri’nin doğusunda, o zamanlar İskit’in bir parçası olan bir bölgede yaşadıkları tespit edilmiştir. Hunların gelişi, bir İran halkı olan Alanların batıya olan göçü ile ilişkilendirilmiştir. Hunlar, M.S. 370’de Volga’ya gelmişler ve 430’da Avrupa’da kısa ömürlü de olsa geniş bir hakimiyet kurmuş ve Roma sınırlarının dışında yaşayan diğer birçok Germen halkının bulunduğu toprakları fethederek birçok halkın Avrupa’ya göç etmesine neden olmuştur. Hunlar özellikle Kral Attila yönetiminde, Doğu Roma İmparatorluğu’na sık ve yıkıcı akınlar düzenlemiştir. Hunlar, 451’de Batı Roma eyaleti Galya’yı işgal etmiş ve burada Romalılar ve Vizigotlardan oluşan birleşik bir orduyla Katalan Çayırları Savaşı’nda savaşmış ve 452’de İtalya’yı işgal etmiştir. Attila’nın 453’teki ölümünden sonra, Hunlar Roma için büyük bir tehdit olmaktan çıkmış ve Nedao Savaşı’ndan sonra imparatorluklarının gücünün büyük bir çoğunluğunu kaybetmiştir. Hunların torunları veya benzer adlara sahip halefleri, güneye, doğuya ve batıya yönelerek, 4. ila 6. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın bazı kısımlarını işgal etmiştir. Hun adının varyantları, 8. yüzyılın başlarına kadar Kafkasya’da kayıtlıdır.

Macaristan’da Hunların Günlük Yaşamı Nasıldı?

Macaristan’da Hunlar geleneksel olarak çobanlık yaparak geçinen ve hayvanlarını otlatmak için meradan meraya göç eden pastoral göçebeler olarak tanımlanmıştır. Ancak, ‘göçebe’ terimi, net bir bölge duygusu olmayan gezgin bir insan grubunu ifade ediyorsa, Hunlara topyekûn uygulanabilecek bir ifade değildir. Hunlar genellikle yazlık otlaklar ve kışlaklar arasında gidip gelen bir topluluktur. Antik kaynaklar, Hunların sürülerinin sığır, at ve keçi gibi çeşitli hayvanlardan oluştuğunu ortaya koymaktadır. Hunların beslenmesinin çoğunluğunun bu hayvanların etinden geldiği iddia edilmektedir. Ayrıca at eti yedikleri, kısrak sütü içtikleri ve muhtemelen peynir ve kımız yaptıkları da diğer tarihçiler tarafından iddia edilmiştir.

Antik kaynaklar, Hunların herhangi bir tür tarımla uğraştığını reddetmektedir. Ancak bozkırın kenarında yerleşik tarım nüfusunun yardımı olmadan hayatta kalamayacakları düşünülmektedir. Hunların beslenmelerini avcılık ve toplayıcılık yoluyla tamamlamaya zorlandıkları ileri sürülmektedir. Farklı tarihçiler tarafından da benzer şekilde, tüm bozkır imparatorluklarının hem pastoralist hem de yerleşik nüfusa sahip olduğu öne sürülerek, Hunlar “agro-pastoralist” olarak sınıflandırılmıştır.

Macaristan Ne Demektir, Macaristan’ın Anlamı Nedir?

Macaristan’ın İngilizce karşılığı olan Hungary, Orta Çağ Latin Macaristan’ından türetilen bir kelimedir. Latince adı, 9. ve 10. yüzyıllarda bugün Macaristan olarak bilinen toprakları fetheden bozkır halkı olan (H)ungarī, Ungrī ve Ugrī etnonimlerinden türemiştir. Öte yandan Macarlar kendilerini Magyarlar ve anavatanlarını da Magyarország olarak adlandırmaktadır ve Türkçedeki Macar kelimesi de buradan gelmektedir. Macaristan ise Farsça’dan gelen ve bir topluluğun yaşadığı yeri tanımlayan “-istan” ekinin Macar kelimesinin sonuna eklenmesiyle oluşmuş bir kelimedir.

Macaristan Tarihinde Yaşanan İşgaller, İstilalar ve Savaşlar Nelerdir?

Macaristan tarihinde birçok işgal, istila ve savaş bulunmaktadır. Macaristan tarihindeki en önemli 10 savaş, zafer veya işgal aşağıda listelenmiştir.

 • Pozsony Savaşı
 • Nandorfehervar Zaferi
 • Kenyermezo Savaşı
 • Viyana’nın alınması
 • Koszeg kuşatması
 • Eger Zaferi
 • Nagyharsany Savaşı
 • Pakozd Savaşı
 • Isaszeg Savaşı
 • Gorlice Zaferi

Macar Ne Demektir, Macarlar Kimdir?

Macarlar; ortak bir ata, kültür, tarih ve dili paylaşan Macaristan’a (Magyarország) ve tarihi Macar topraklarına özgü bir ulus ve etnik gruptur. Dünya çapında tahmini 14,2-14,5 milyon etnik Macar ve onların soyundan gelen halk vardır ve bunların 9,6 milyonu bugün Macaristan’da yaşamaktadır.

Macaristan kendisine resmi olarak Magyar’dan türemiş olan Magyarorszag yani “Macarların Ülkesi” anlamına gelen ismi kullanmaktadır. Ancak batılı ülkeler Macaristan için “Hunların Devleti” anlamına gelen “Hungary” ismini kullanmaktadır. Macarlar, Macarcanın Ugor dili olarak sınıflandırılması nedeniyle, genellikle Ural Dağları, Batı Sibirya ve Orta Volga bölgesinden gelen bir Ugor halkı olarak kabul edilmektedir.

Antik Macarların 9. yüzyılın sonunda Karpat Havzası’na varmadan önceki tarihi, dilbilime, folklordaki paralelliklere, arkeolojiye ve sonrakilere dayanan net olmayan bir yapıdadır. Pek çok tarihçi Macarların, Karpat Havzası’na yerleşmelerinden yüzyıllar önce ayrı bir etnik grup veya halk olarak var olmadıklarını savunmaktadır. Bu görüşe göre, Macarlar bir halk olarak 9. yüzyılda ortaya çıkmış ve daha sonra etnik ve dilsel olarak farklı diğer halklarla karışmıştır.

10. yüzyıl Macar sanatında popüler olan geyik ve kartal motifleri İskit sanatında da karşılaşılan bir tema olduğu için ortak bir kültürel çerçeveyi işaret etmektedir. İran dillerini konuşan İskitler, Sarmatyalılar ve diğer halklar Avrasya bozkırlarına M.Ö. 800 ve M.S. 350 yılları arasında egemen olmuş, bu dönemde, Macarlar da dahil olmak üzere bozkırlardaki tüm etnik gruplar hemen hemen aynı kültürel yapıya sahip göçebeler olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, asıl vatanlarının yeri tarihsel tartışmalara konu olmaktadır. Macarcanın gelişiminin Uralların batısındaki Kama ve Volga nehirleri bölgesinde başladığı düşünülmektedir.

Tarih Öncesi Macar Yerleşimleri Nasıldır?

Tarih öncesi Macar yerleşim yerleri; Demir Çağı’nda M.Ö. 800 yıllarında, İskit öncesi Novocherkassk kültürü ve Kelt öncesi Hallstatt kültürü ile birlikte kültürel alanların örtüşmesini temsil eden “Trako-Kimmer” eser türleri ile ilişkili olarak başlamıştır. M.Ö. 279’dan sonra Kelt Scordisci, Delphi’deki yenilgisinden sonra güney Transdanubia’ya yerleşmiş, Karpat Havzası’nın kuzeydoğu kısmına M.Ö. 2. yüzyılda ulaşılmıştır.

Roma İmparatorluğu, M.Ö. 35 ve 9 yılları arasında Tuna Nehri’nin batısındaki toprakları fethetmiş ve M.Ö. 9’dan M.S. 4. yüzyılın sonuna kadar, Karpat Havzası’nın batı kısmı olan Pannonia, Roma İmparatorluğu’nun bir parçası olarak kalmıştır. Milattan sonra birinci bin yılın ilk yüzyıllarında Roma İmparatorluğu’nun genişlemesinin son aşamalarında, Karpat Havzası kısa bir süre için Greko-Romen uygarlığı ile birlikte Akdeniz etkisi altına girmiştir. Batı Roma İmparatorluğu M.S. 5. yüzyılda Germen kabilelerinin göçü ve Karpi baskısının altında çöktükten sonra, göç dönemi, Hun İmparatorluğu’ndan (370-469) başlayarak birçok istilacıyı Orta Avrupa’ya getirmeye devam etmiştir. Hun egemenliğinin dağılmasından sonra, Hunlar tarafından vasalleştirilen Ostrogotlar, kendi Ostrogot krallıklarını kurmuştur. Göç Döneminde Karpat Havzası’na ulaşan diğer gruplar ise Gepidler, Lombardlar ve Slavlardır. 560’larda Avarlar, bölgede iki yüzyıldan fazla bir süredir üstünlüğünü koruyan ve komşu imparatorluklara karşı saldırı başlatmak için askeri güce sahip olan bir devlet olan Avar Kağanlığını kurmuştur. Avar Kağanlığı, sürekli savaşlar ve dış baskılar nedeniyle zayıflamış ve Şarlman komutasındaki Franklar, 790’larda Avarları bir dizi seferle yenmiştir. Tüm bu süreçler Macar halkının kökeninin dayandığı coğrafyanın demografik yapısında çok önemli yer tutmaktadır.

Macar fethi, 9. yüzyılın sonunda, 892-895 yılları arasında bir dizi baskınla başlamaktadır. Bulgaristan ile göçebe Macarlar arasındaki savaş, Macarları Pontus bozkırlarından ayrılmaya zorlamış ve 895 civarında Karpat Havzası’nın fethi ile sonuçlanacak olaylar zincirini başlatmıştır. Macarlar, Büyük Moravya’yı yok etmiş ve 907 yılına kadar Panonya Havzası’na yerleşmiştir. 895 ve 902 yılları arasında Karpat Havzası’nın tamamı Macarlar tarafından fethedilmiş ve Macaristan tarihi başlamıştır.

Orta Çağ Macaristan Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Orta Çağ Macaristan tarihi gelişmeleri arasında Arpad Hanedanlığı Dönemi ve Moğol istilaları yer almaktadır.

Árpád Hanedanlığı Dönemi nedir?

Arpad Hanedanlığı dönemi, 895 yılından Moğol istilalarına kadar olan süreçtir. 895 ile 902 yılları arasında Karpat Havzası’nın tamamının Macarlar tarafından fethedilmesi ile erken bir Macar devleti kurulmuştur. Ulusun askeri gücü, Macarlar tarafından modern İspanya topraklarına kadar başarılı baskınlar yürütülmesine olanak sağlamıştır. 970’e kadar Bizans İmparatorluğu’nun kontrolündeki topraklara akınlara devam edilmiş, böylece kabileler arasındaki bağlantılar zayıflamıştır. Birleşik toprakların sadece bir kısmını yöneten Árpád Hanedanı’ndan Prens Géza; yedi Macar kabilesinin tümünün lideri olarak görülmüş ve devleti batılı siyasi ve sosyal modellere göre yeniden inşa ederek Macaristan’ı, Hristiyan Batı Avrupa’ya entegre etmeyi amaçlamıştır. Géza, I. Stephen olarak bilinen Macaristan Kralı olacak olan oğlu Vajk’ı halefi olarak atayarak bir hanedanlık kurmuştur. Macaristan, Aziz I. Stephen yönetiminde bir Apostolik Krallık olarak tanınmıştır.

1006’da Stephen, Macaristan’ı Hristiyanlaştırma ile tamamlanan bir batılı feodal devlete dönüştürmek için kapsamlı reformlar başlatmıştır. Bu dönemde Latin alfabesine geçilmiş ve 1000 ile 1844 yılları arasında Latince ülkenin resmi dili olarak kalmıştır. Stephen, Frank idari modelini izlemiş ve toprakların tamamı, her biri ispán olarak adlandırılan ilçelere bölünmüştür. Árpád Hanedanı, 12. ve 13. yüzyıllar boyunca hükümdarlar aracılığı ile Macar halkının yönetimini üstlenmiştir. 1195’te Béla, Macar krallığını güneye ve batıya doğru Bosna ve Dalmaçya’ya genişletmiş, Bizans İmparatorluğu’nu parçalamaya ve Balkan bölgesindeki etkisini azaltmaya yardımcı olan bir süreç olan Sırbistan üzerindeki egemenliğini genişletmiştir.

Moğol istilası nedir?

Macaristan Krallığı, 1241-1242’de Moğolların Avrupa’yı işgalinin ardından büyük bir darbe almıştır. Macaristan 1241’de Moğollar tarafından işgal edildikten sonra, Macar ordusu Mohi Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğramıştır. Moğollar geri çekilmeden önce nüfusun büyük bir kısmı ölmüş, ovalarda ise yerleşimlerin %50 ila %80’i yıkılmıştır. Moğol istilalarının bir sonucu olarak, Kral Béla; olası bir ikinci Moğol istilasına karşı savunmaya yardımcı olmak için yüzlerce taş kale ve tahkimat inşa edilmesini emretmiştir. Moğollar 1286’da Macaristan’a yeniden saldırmış, ancak yeni inşa edilen taştan kale sistemleri ve daha yüksek oranda ağır silahlı şövalyelerden oluşan yeni ordular onları durdurmayı başarmıştır. IV. Béla tarafından yaptırılan kaleler, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’na karşı verilen uzun mücadelelerde de çok etkili olmuştur.

Erken Modern Dönem Macaristan Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Erken modern dönem Macaristan tarihi gelişmeleri arasında Osmanlı Savaşları ve Habsburg karşıtı ayaklanmalar yer almaktadır.

Osmanlı Savaşları nedir?

Mohaç Muharebesi 1526 yılında Osmanlı ordusu ile Macar ordusu arasında gerçekleşen savaştır. Osmanlılar Macar ordusuna karşı ilk kesin zaferini kazandıktan sonra, kuvvetleri Macaristan krallığının büyük bir bölümünü fethetmiş ve genişlemelerini 1556’ya kadar sürdürmüştür. Yeni rakip hükümdarlar arasındaki silahlı çatışmalar ülkeyi daha da zayıflatmış, 1541’de Buda’nın Türkler tarafından fethi ile Macaristan üç parçaya bölünmüştür. Krallığın doğu kısmı olan Partium ve Transilvanya, başlangıçta bağımsız birer prenslik haline gelmiş, ancak yavaş yavaş Osmanlı İmparatorluğu’nun bir vasal devleti olarak Türk yönetimi altına alınmıştır.

1686’da, başarısız Buda Savaşı’ndan iki yıl sonra, Macaristan’ın başkentini geri almak için yenilenen bir Avrupa seferi başlatılmıştır. Bu sefer için Alman, Hırvat, Felemenk, Macar, İngiliz, İspanyol, Çek, İtalyan, Fransız, Burgonya, Danimarkalı ve İsveçli askerlerle birlikte yaklaşık 74.000 kişilik dev bir ordu kurulmuştur. Gönüllüler, topçular, subaylar ve Hristiyan kuvvetleri; İkinci Buda Savaşı’nda Buda’yı geri almıştır.

İkinci Mohaç Savaşı 1687 yılında Macarlar ve Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Türkler için ezici bir yenilgi olarak tarihe geçmiştir. Birkaç yıl içinde, Timișoara yakınlarındaki bölgeler hariç eski Macar topraklarının tamamı Türklerden geri alınmıştır. 17. yüzyılın sonunda, Transilvanya da yeniden Macaristan’ın bir parçası olmuş, 1699 Karlowitz Antlaşması’nda bu toprak değişiklikleri resmen tanınmış ve 1718’de Macaristan krallığının tamamı Osmanlı yönetiminden çıkarılmıştır.

Habsburg Karşıtı Ayaklanmalar nedir?

Habsburg Karşıtı Ayaklanmalar 1604 ve 1711 yılları arasında Avusturya yönetimine ve Katolik olmayan Hristiyan mezhepleri üzerindeki kısıtlamalara yönelik bir dizi isyandır. Sonuncusu hariç, hepsi Kraliyet Macaristan topraklarında gerçekleşmiş, ancak genellikle Transilvanya’dan organize edilmiştir. Son ayaklanma, 1707’de Ónod Diyetinde Habsburgların ilan edilen tahttan indirilmesinden sonra Macaristan’ın “Yönetici Prensi” olarak iktidara gelen II. Francis Rákóczi tarafından yönetilmiştir. İsyancılar 1708’de belirleyici Trencin Savaşı’nı kaybetmiştir.

19. Yüzyıl Macaristan Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

19. yüzyıl Macaristan tarihi gelişmeleri arasında Reformlar Dönemi, Devrim ve Bağımsızlık Savaşı yer almaktadır.

Reformlar Dönemi nedir?

Reformlar dönemi 19. yüzyılın başından ortalarına kadar olan süreci ifade etmektedir. 19. yüzyılda Macar milliyetçiliği, aydınlanma ve romantizmden etkilenen aydınlar arasında ortaya çıkmıştır. Hızla büyüyen milliyetçilik, 1848-49 devriminin temelini oluşturmuştur. Devletin ve okulların dili olarak Latince’nin yerini alan Macar diline özel bir ilgi oluşmuştur. 1820’lerde, İmparator I. Francis, bir Reform Dönemi başlatan Macar reformistlerini toplamaya zorlanmıştır. Kazanımlar çoğunlukla, Macar dilinin gelişimi gibi sembolik bir karaktere sahiptir. Macaristan Parlamentosu, mali ihtiyaçları karşılamak için 1825’te yeniden toplanmış, ardından köylülüğe odaklanan ve emekçilerin ihtiyaçlarını anladığını ilan eden liberal bir parti ortaya çıkmıştır. 15 Mart 1848’de Peşte ve Buda’daki kitlesel gösteriler, Macar reformistlerinin bir On İki Talep listesini gözden geçirmelerini sağlamıştır. Macar reformistleri tarafından ortaya konan sivil haklar reformunun kapsamlı bir yasama programı olarak kabulüyle birlikte, nisan yasalarını yürürlüğe koymak için Habsburg bölgelerindeki 1848 Devrimleri’nden yararlanılmıştır.

Devrim ve Bağımsızlık Savaşı nedir?

Hem kendi ülkesinde hem de Macaristan’da devrimle karşı karşıya kalan Avusturya İmparatoru I. Ferdinand talepleri kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak ardından gelen Franz Joseph tüm reformları reddederek Macaristan’a karşı silahlanmıştır. Bir yıl sonra, Nisan 1849’da bağımsız bir Macaristan hükümeti kurulmuştur. Macarlar, ülkedeki Slovakların, Almanların ve Rusların büyük çoğunluğu ve hemen hemen tüm Yahudilerin yanı sıra çok sayıda Polonyalı, Avusturyalı ve İtalyan gönüllü tarafından desteklenmiştir. Haziran ayında Rus orduları, batı cephelerinden Macaristan’a yürüyen Avusturya ordularıyla birlikte Transilvanya’yı işgal etmiştir. Avusturyalı mareşal Julius Freiherr von Haynau daha sonra Macaristan valisi olmuş ve 6 Ekim’de Macar ordusunun 13 liderinin idamını emretmiştir. 1848-1849 Savaşı’ndan sonra ülke pasif direnişe geçmiştir. Arşidük Albrecht von Habsburg, Macaristan Krallığı’nın valisi olarak atanmıştır.

20. Yüzyıl Macaristan Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

20. yüzyıl Macaristan tarihi gelişmelerine bakıldığında Sanayileşme Dönemi, Birinci Dünya Savaşı, Macaristan Sovyet Cumhuriyeti ve İkinci Dünya Savaşı öne çıkmaktadır.

Sanayileşme Dönemi nedir?

Macar ekonomisi, 20. yüzyılın başında nispeten modern ve sanayileşmiş hale gelmiş, ancak tarım 1880’e kadar GSYİH’da baskın kalmıştır. Teknolojik ilerleme, sanayileşmeyi ve kentleşmeyi hızlandırmış, kişi başına gayri safi milli hasıla, 1870’den 1913’e kadar yılda kabaca %1.45 büyümüştür. Bu ekonomik genişlemede önde gelen endüstriler; elektrik ve elektro-teknoloji, telekomünikasyon ve ulaşım ile lokomotif, tramvay ve gemi inşaatıdır. Macaristan’ın birçok devlet kurumu ve modern idari sistemi bu dönemde kurulmuştur.

Birinci Dünya Savaşı nedir?

Birinci Dünya Savaşı, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da öldürülmesinin ardından oluşan siyasi bir kriz ile birlikte, 28 Temmuz’da Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle başlayan ve pek çok büyük devletin dahil olmasıyla küresel bir nitelik kazanan savaştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan; Almanya, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında savaşmıştır. Sırbistan’ı kolayca fethetmiş ve Romanya’ya savaş ilan etmiştir. Doğu cephesindeki başarılara rağmen, Almanya çıkmaza girmiş ve sonunda cephede yenilgiye uğramıştır. 1918’e gelindiğinde, Avusturya-Macaristan’da ekonomik durum endişe verici bir şekilde kötüleşmiş, fabrikalarda grevler solcu ve pasifist hareketler tarafından örgütlenmiş ve ordudaki ayaklanmalar çoğalmıştır. Avusturya-Macaristan, 3 Kasım 1918’de Padua’da Villa Giusti Ateşkes Antlaşması’nı imzalamış, Ekim 1918’de, Avusturya ve Macaristan arasındaki birlik feshedilmiştir.

Macaristan Sovyet Cumhuriyeti nedir?

Macaristan Sovyet Cumhuriyeti, Béla Kun liderliğindeki Macaristan Komünist Partisi’nin, Macar Sosyal Demokrat Partisi ile ittifak kurarak iktidara gelerek kurmuş olduğu cumhuriyettir. Sosyal Demokrat Sándor Garbai hükümetin resmi başkanı olarak seçilmesine rağmen; Sovyet Cumhuriyeti, fiilen dış işlerinden sorumlu olan Béla Kun tarafından yönetilmiştir. Komünistler büyük ölçüde örgütlü savaş gücü sayesinde iktidara gelmişlerdir.

2. Dünya Savaşı nedir?

2. Dünya Savaşı; 1939-1945 yılları arasında süren, birçok büyük devletin katıldığı küresel bir savaştır. Savaşın başlangıcında Macar ordusu, Yugoslavya’nın ve Sovyetler Birliği’nin işgaline destek vermiştir. Polonya çökmesiyle, Macaristan 70.000 Polonyalı mültecinin ülkeye girmesine izin vermiştir. 1944’te Almanya Macaristan’ı işgal etmiş, Macaristan kökenleri nedeniyle ölüm kamplarında öldürülen yüz binlerce kişiye ek olarak, yaklaşık yarım milyon sivil ve askeri kayıp vermiştir. Ülkenin altyapısı ciddi şekilde hasar görmüş ve ulusal servetin çoğuna Almanlar ve Sovyetler tarafından el konulmuştur. Geri alınan tüm topraklar kaybedilmiş ve Macar sivil nüfusu; Slovakya, Zakarpatya ve özellikle Voyvodina’daki saldırıların da eklenmesiyle ciddi kayıplar vermiş ve İkinci Dünya Savaşı’nda ciddi bir yenilgi yaşanmıştır.

Macaristan’ın Komünizme Geçişi

Macaristan’ın komünizme geçişi; Geçiş dönemi, Stalinist Dönem, ekonominin ulusallaştırılması ve 1956 Devrimini içine alan bir süreci ifade etmektedir.

Geçiş Dönemi Nedir?

Geçiş dönemi; Macaristan’ın İkinci Dünya Savaşından sonraki süreçte, eski devlet yönetiminden sosyalist yönetim anlayışını benimsediği dönemdir. Sovyet Ordusu Macaristan’ı Eylül 1944’ten Nisan 1945’e kadar işgal altında tutmuş ve şehir büyük bir yıkıma uğramıştır. Kasım 1944’te Moskova’da Béla Miklós liderliğindeki Macar yetkililer sürgündeki Komünistlerle bir araya gelmiş ve savaş sonrası bir hükümet üzerinde anlaşmıştır. Miklós’ın başbakan olması ve Komünist Parti’nin yasallaştırılması ve hükümete katılması kararlaştırılmıştır. Yeni Geçici Ulusal Hükümet; 22 Aralık 1944’te Doğu Macaristan’daki Debrecen’de, Sovyet kontrolü altında kurulmuştur. Böylece kamu sektörünü yeniden örgütlenmiş, toprak reformunu başlatılmış, ilköğretim modernleştirilmiş ve seçim çağrısında bulunulmuştur.

Stalinist Dönem Nedir?

Stalinist Dönem Macaristan’ın sosyalist bir yönetim anlayışı benimsedikten sonra, Sovyet lideri Stalin’in etkisiyle totaliter bir rejime dönüştüğü süreçtir. Bu süreçte Dışişleri Bakanı László Rajk, Mayıs 1949’da tutuklanmış ve Eylül 1949 daki duruşmada, Leon Troçki ve Josip Broz Tito’nun batı emperyalizminin bir ajanı olduğuna karar verilmiştir. Rajk suçlu bulunmuş ve idam edilmiştir. Sonraki üç yıl içinde, eski Sosyal Demokratlar veya János Kádár gibi diğer yasadışı Macar Komünistleri gibi güvenilmez görülen diğer parti liderleri de tutuklanmış ve düzmece suçlamalarla hapsedilmiştir. İlerleyen süreçte yaklaşık 2.000 kişi idam edilmiş ve 100.000’den fazla kişi hapse atılmıştır. Yaklaşık 44.000 kişi, korkunç çalışma koşulları, yetersiz gıda ve pratikte tıbbi bakım yokluğu nedeniyle öldüğü zorunlu çalışma kamplarında kalmıştır. Çoğunluğu eski aristokratlar, sanayiciler, askeri generaller ve diğer üst sınıftan kişilerden oluşan 15.000 kişi de başkentten ve diğer şehirlerden kırsal köylere sürülmüş ve burada ağır tarım işçiliği yapmaya zorlanmıştır. Bu politikalara, Macar İşçi Partisi’nin bazı üyeleri karşı çıkmış ancak yaklaşık 200.000 kişi Rákosi tarafından örgütten ihraç edilmiştir.

Ekonominin Ulusallaştırılması Nedir?

Ekonominin ulusallaştırılması Macaristan yönetiminin pek çok sektörde girdiği topyekûn bir kamulaştırma politikasıdır. 1950’ye gelindiğinde; tüm büyük ve orta ölçekli sanayi şirketleri, fabrikalar, madenler, her türden bankalar ve tüm perakende ve dış ticaret şirketleri herhangi bir tazminat ödemeden kamulaştırılmış ve devlet ekonominin çoğunu kontrol altına almıştır. Ağır sanayinin zorunlu gelişimi askeri amaçlara hizmet etmiş olmasına rağmen ülkenin çoğu savaştan bu yana hala harabe halinde olduğu için bu politikalar halk nezdinde tepki toplamıştır. Bu süreçte Macaristan’ın tarım ve tekstil endüstrileri gibi geleneksel güçleri ihmal edilmiştir. Azalan tarımsal üretim, özellikle et olmak üzere sürekli bir gıda kıtlığına yol açmıştır. Öte yandan eğitim sistemi genişletilmiş, yoksullar için daha iyi eğitim, işçi sınıfı çocukları için daha fazla fırsat verilmesi ve genel olarak okuryazarlığın artması gibi etkilere ek olarak; aynı zamanda komünist ideolojinin okullarda ve üniversitelerde yayılması amacı güdülmüştür. Ayrıca, kilise ve devletin ayrılmasının bir sonucu olarak, hemen hemen tüm dini okullar devlet mülkiyetine alınmış ​​ve din eğitimi, gerici propaganda olarak kınanarak kademeli olarak okullardan kaldırılmıştır.

1956 Ayaklanması Nedir?

1956 Ayaklanması, 1956 yılında Stalinist rejime karşı başlatılmış halk hareketidir. 23 Ekim 1956’da Budapeşte’de düzenlenen barışçıl öğrenci gösterisinde, Devlet Koruma Kurumu bazı tutuklamalar yaparak kalabalığı biber gazıyla dağıtmaya çalışmış. Öğrenciler direniş gösterince, polis kalabalığa ateş açarak 1956 Macar Devrimi’ne yol açan olaylar zincirini başlatmıştır. Devamında görevli subaylar Budapeşte sokaklarında öğrencilere katılmış ve Stalin’in heykeli indirilmiştir. Macar Emekçi Halk Partisi Merkez Komitesi bu gelişmelere Sovyet askeri müdahalesini talep ederek ve Imre Nagy’nin yeni hükümetin başına geçmesi gerektiğine karar vererek yanıt vermiştir.

Sovyet tankları 24 Ekim’de sabah saat 2’de Budapeşte’ye girmiş, 25 Ekim’de Parlamento Meydanı’ndaki protestoculara ateş açmıştır. Bu olaylar karşısında Macar Emekçi Halk Partisi Merkez Komitesi, Ernő Gerő’yi görevden ayrılmaya zorlamış ve yerine János Kádár’ı getirmiştir. 30 Ekim’de Imre Nagy, siyasi mahkumları serbest bıraktığını duyurmuş, devamında Macaristan’ın Varşova Paktı’ndan çekilmeyi planladığını ve Macar tarafsızlığını ilan ettiğini duyurarak, Birleşmiş Milletler’den ülkenin Sovyetler Birliği ile olan anlaşmazlığına dahil olmasını istemiştir. 1956’da Kızıl Ordu Macaristan’a gönderilmiş; Sovyet tankları Macaristan’ın hava limanlarını, otoyol kavşaklarını ve köprülerini ele geçirmiş, ülkenin her yerinde çatışmalar yaşanmış ve Macar kuvvetleri kısa sürede yenilmiştir. Macar Ayaklanması sırasında yaklaşık 20.000 kişi öldürülmüş, Imre Nagy idam cezasına çarptırılmış ve yerine Sovyet taraftarı János Kádár getirilmiştir.

3. Macaristan Cumhuriyeti

3. Macaristan Cumhuriyeti gelişmeleri arasında Kuruluş dönemi, ekonomik reform, Birinci Orban Hükümeti, Macar Sosyalist Partisi dönemi ve İkinci Orban Hükümeti yer almaktadır.

Kuruluş Dönemi Nedir?

Kuruluş dönemi 1990 yılından itibaren 3. Macaristan Cumhuriyeti’nin kuruluşunu içine alan dönemdir. Mayıs 1990’da yapılan ilk özgür parlamento seçimleri, komünizm üzerine bir halk oylaması olarak tarihe geçmiştir. 12 Mart 1990 ve 19 Haziran 1991 tarihleri ​​arasında Sovyet birlikleri Macaristan’dan ayrılmıştır. Péter Boross, 1993’te başbakan olmuştur. 1994’teki seçimler sonucunda seçmenler hem sağ hem de solcu aşırılıkçı çözümleri reddetmiştir.

Ekonomik Reform Nedir?

Ekonomik reformlar Macaristan’da 1994 sonrası dönemde uygulamaya konmuş ekonomi politikalarıdır. Devlet iflası tehdidiyle karşı karşıya kalan Macaristan’da, yatırım beklentileri karşılığında yeniden yapılanma, genişleme ve modernizasyon şeklinde ekonomik reformlar ve devlet işletmelerinin çok uluslu şirketlere hızlı bir şekilde özelleştirilmesi başlatılmıştır. Sosyalist-Liberal hükümet, 1995 yılında sosyal istikrar ve yaşam kalitesi üzerinde dramatik sonuçları olan Bokros paketi olan bir mali kemer sıkma politikasını kabul etmiştir. Hükümet; ortaöğretim sonrası öğrenim ücretlerini uygulamaya koymuş, devlet hizmetlerini kısmen özelleştirmiştir. Ancak özel sektör aracılığıyla bilimi hem doğrudan hem de dolaylı olarak desteklenmiş ve komşu ülkelerle uzlaşmaya yönelik bir dış politika izlenmiştir.

Birinci Orban Hükümeti Nedir?

Birinci Orban Hükümeti 1998-2002 yılları arasında Viktor Orban’ın Macaristan’ın yönetimini devraldığı dönemdir. Viktor Orbán liderliğindeki yeni hükümet; daha hızlı büyümeyi teşvik etme, enflasyonu frenleme ve vergileri düşürme sözü vererek iktidara gelmiştir. Artan ihracat fazlası da dahil olmak üzere olumlu ekonomik göstergelere sahip bir ekonomi miras alan hükümet, öğrenim ücretlerini kaldırmış ve küçük işletmeler için iyi piyasa koşulları yaratmayı ve yerli kaynaklarla yerel üretimi teşvik etmeyi amaçlamıştır. Dış politika açısından, Orbán yönetimi birinci önceliği olarak Avrupa-Atlantik entegrasyonunu sürdürmeye devam etmiş ve önceki hükümete göre yurtdışındaki etnik Macarlar için azınlık haklarının daha sesli bir savunucusu olmuştur. 1997 referandumunun bir sonucu olarak, Macaristan 1999’da NATO’ya katılmıştır ve 2002’de Avrupa Birliği, 1 Ocak 2004’te diğer 9 ülke ile Macaristan’ı üye olarak kabul etmiştir.

Sosyalist-Liberal Hükümet Dönemi Nedir?

Sosyalist-Liberal Hükümet dönemi 2002-2010 yılları arasında Macaristan yönetimini devralan koalisyon dönemidir. Sosyalist-liberal hükümet döneminde, Macar ekonomisinin ekonomik dengesi serbest düşüşe geçerken; yaşam kalitesi, altyapı ve teknoloji gelişmiştir. Nisan 2006 seçimlerinde yeniden başa gelen hükümet, yaşam standardı artışına yönelik sübvansiyonları kaldırarak; dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaşma planlarını sunmuştur. Vergi artışlarının neden olduğu artan enflasyonun yaşam standardını düşürdüğü 2007’den itibaren; enerji sektörü, özel sektör ile ilişkiler, sağlık sektörü ve sosyal durum refaha ulaşmıştır. Macaristan, 2007 yılı sonunda Schengen Bölgesine katılmıştır. 2008’de koalisyon anlaşmazlık üzerine dağılmış ve liberaller koalisyondan ayrılmıştır.

İkinci Orban Hükümeti Nedir?

İkinci Orban Hükümeti 2010-2012 yılları arasında yönetimde bulunmuş Macaristan hükümetidir. İkinci Orbán Hükümeti, 2011’de kabul edilen ve 1 Ocak 2012’den beri yürürlükte olan yeni Macaristan Anayasası’nı ilan etmiştir. Hükümetin temel amacı, ekonomik büyümeyi yeniden başlatmak olarak tanımlanmıştır. Herkes için %16 olan gelir vergisi için sabit bir vergi sistemi getirilmiştir.

Macaristan Tarihindeki Dinler ve İnançlar Nelerdir?

Macaristan’daki dini yapıya, devletin 11. yüzyılda kuruluşundan bu yana Hristiyanlık biçimleri hakim olmuştur. Macaristan tarihindeki dinler ve inançlar aşağıda listelenmiştir.

 • Katolik (%62)
 • Protestan (%5)
 • Diğer Hristiyanlar (%8)
 • Museviler (%1)
 • Dini inancı olmayanlar (%20)
 • Diğer dinlere mensup (%2)
 • Tespit edilememişler (%2)

Macaristan’ın ilk kralı Aziz Stephen I; annesi Sarolt Doğu Hristiyanlığına vaftiz edilmesine rağmen, Batı Hristiyanlığı benimsemiştir. Macaristan, Reform’un gerçekleştiği 16. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak Katolik kalmış ve sonuç olarak, önce Lutheranizm ve ardından kısa bir süre sonra Kalvinizm neredeyse tüm nüfusun dini haline gelmiştir. Protestanlar, tüm nüfusun yaklaşık %85-90’ını oluşturmuş, Macar nüfusunun yarısından fazlası Kalvinist itirafçı Reform Kilisesi’nin ve dörtte biri de Lutheran Evanjelik Kilisesi’nin bir parçası olarak tarihe geçmiştir. Ancak 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Cizvitler, misyonerlik faaliyetleri yürüterek Macar halkının çoğunun Katolik Hristiyanlığı benimsemesinde önemli bir rol sahibi olmuştur.

Çağdaş Macaristan’ın ise resmi bir dini yoktur. Anayasa “Hristiyanlığın ulus inşa etme rolünü tanırken”, din özgürlüğü temel bir hak olarak ilan edilmiştir.

Macaristan’da Görülebilecek Tarihi Eserler Nedir?

Macaristan’da görülebilecek tarihi eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Yılan Motifi Sunağı
 • Tisza Ayakkabısı
 • Paprika
 • Herend Aslanı
 • Komünizmin Kahramanları Anıtı
 • Aziz Stephen’ın Kutsal Sağ Eli
 • Unicum
 • Ganz Tramvayları

Budapeşte tarihi eser bakımından Macaristan’ın en zengin şehirlerinden birisidir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: