Vize Hangi Durumlarda Verilmez

Vize Hangi Durumlarda Verilmez, Kimler Vize Alamaz?

Vize, bulunduğu ülkeden farklı bir ülkeye seyahat etmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin, pasaportlarına ek olarak edinmesi gereken bir izin belgesidir ve giriş yapılmak istenen ülkenin yetkili makamları tarafından, yapılan başvurular üzerine düzenlenmektedir. Yapılmak istenen seyahatin amacına uygun olarak, alınması gereken vize türü değişebilmektedir. Bazı durumlarda, belirli ön koşulları karşılayan kişilere, ilgili ülke makamlarınca vize muafiyeti tanınabilmektedir.

Yabancı bir ülkeye seyahat etmek amacıyla vize almak isteyen kişilerin, ilgili ülke makamına, çoğunlukla kendi ülkesinde bulunan ilgili dış temsilciliğine, vize başvurusu yapması gerekmektedir. Vize başvurusu yapılan ülkenin aradığı kabul ve giriş koşullarının sağlanmaması hallerinde, vize reddi söz konusu olabilmektedir.

Vize başvurusunun reddine sebep olabilecek durumlar aşağıda verilmiştir.

 • Eksik, hatalı veya sahte belge beyan edilmesi
 • İlgili ülkenin belirlediği kriterleri taşıyan bir pasaporta sahip olunmaması
 • Gerekli şartları sağlayan bir seyahat sağlık sigortasının bulunmaması
 • Seyahat masrafları için yeterli finansal kaynağa sahip olunmaması
 • Seyahat rezervasyonlarının eksik olması
 • Geçmişte vize ihlali yapılmış olması

Vizem.net danışmanlığında son 3 yıl içerisinde yapılan vize başvurularının onay oranı %97,2’dir ve bu oran Türkiye’deki akredite acenteler arasındaki en yüksek skordur.

Kimler Vize Alamaz?

Vize alamayacak kişiler ve başvuru sahibinin vize başvurusunun reddedilebileceği haller aşağıda listelenmektedir.

 • Güncel veya önceki vize başvurularında sahtekarlık yapan, aldatıcı davranışlarda veya yalan beyanda bulunan kişiler
 • Sabıka kaydı bulunan, tutuklanan veya haklarında ceza kovuşturması devam eden kişiler
 • Ulusal güvenliğe tehdit kabul edilen kişiler
 • Farklı ülke vizesi ile olsa dahi, daha önce vize veya göç ihlali yapmış olanlar
 • Daha önce vize veya göçmenlik başvurusu reddedilmiş ve ret sebebinin artık mevcut veya geçerli olmadığını ispatlayamayan kişiler
 • Vatandaşı olduğu ve ikamet ettiği ülke ile sağlam bağları bulunduğunu kanıtlayamayan kişiler
 • Göçmenlik ve çalışma vizesi başvuruları haricinde, seyahat edilecek ülkede kalıcı yerleşmek veya çalışmak niyetinde olan kişiler
 • Göçmenlik vizesine başvuranlar dışında ülkesine geri dönme niyetini ispatlayamayan kişiler
 • Pasaport geçerlilik tarihi çok yakın olan kişiler
 • Talep edilen vize için gereken şartları sağladığını kanıtlayamayan kişiler
 • Kendisi veya ailesi için yeterli finansal kaynağı bulunmayanlar
 • Seyahat edilecek ülke için ulaşım ve konaklama rezervasyonu olmayan kişiler
 • Seyahat süresinin tamamını kapsayan bir seyahat sağlık sigortası bulunmayan kişiler
 • Gidilecek ülke ile düşman olan veya savaş içinde bulunan ülkelerin vatandaşları
 • Gidilecek ülke ile düşman olan bir ülkeyi daha önceden ziyaret etmiş veya ziyaret etme girişiminde bulunmuş kişiler
 • Tüberküloz veya ebola gibi bulaşıcı hastalığı veya cinsel yolla bulaşan bir hastalığı bulunan kişiler

Eksik veya Sahte Evrakla Başvuru Yapan Kişiler

Vize başvurusu için istenen gerekli evrakların eksik sunulması veya vize başvurusunda sahte evrak kullanılması hallerinde, vize başvurusu reddedilmektedir.

Eksik evrakla yapılan vize başvurusunda, belgenin eksik olma sebebi gerekçeli şekilde açıklanabiliyorsa, vize başvuru dilekçesinde bu durumun detaylı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Vize başvurusunda eksik evrak sunulması, çoğunlukla vize onayını engellese de, bu konudaki karar yetkisi başvurulan ülkenin dış temsilciliğindedir; dış temsilcilik eksik belgenin tamamlanması talebinde de bulunabilmektedir.

Sahte evrak ile yapılan vize başvurusunda, ülkelerin dış temsilcilikleri bu durumu tolere etmez ve sahtekarlığı yapan kişinin cezalandırılması için gerekli işlemleri başlatır. Sahtecilik yapan kişi başvurduğu vizeyi alamayacağı gibi, vize başvurusunda sahte evrak sunduğu ülkeye girişi yasaklanır; ayrıca yapılacak yargılama sonrasında para cezası ödemek veya hapse girmek gibi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.

Daha Önce Vize İhlalinde Bulunmuş Kişiler

Vize ihlali, vize alınarak yasal şekilde gidilen bir ülkede, vize geçerlilik süresinden daha uzun süre kalma veya alınan vize türünün amacını aşacak şekilde kullanılması hallerinde oluşmaktadır. Oturma veya çalışma izinlerinin sona ermesine rağmen, bunların sürdürülmesinde de vize ihlalinden söz edilebilir.

Vize ihlali durumlarında, kişinin ihlalin gerçekleştiği ülkeye girmesi belli bir süre için veya süresiz olarak yasaklanabilir; vize ihlali karşılığı para cezası ödenmesi de istenebilmektedir. Vize ihlali yapan kişilerin güvenilirliği şüpheli olacağından, farklı ülkelerin de bu kişilere vize vermeyi reddetmesi mümkündür.

Daha Önce Vize Reddi Alıp Geçerli Ret Sebebinin Koşullarını Değiştirememiş Kişiler

Daha önce yapmış oldukları vize başvurusu reddedilenlerin, ret kararına sebep olan koşulların değişmediği hallerde, yeni yapacakları vize başvurusunun reddedilmesi mümkündür.

Her ülkenin vize vermek için başvuranlarda aradığı belirli koşullar bulunmaktadır ve bu koşullardan birini ve birçoğunu yerine getirmeyen kişilerin vize başvuruları reddedilmektedir. Yeni başvurulan vizenin onaylanabilmesi için, kişinin önceki vize başvurusunun reddine yol açan sebebin geçersiz hale gelmesi şarttır; vize red sebebinin hala mevcut olduğu durumlarda, yeni vize başvurusu da reddedilmektedir. Önceki vize red sebebi artık geçersiz olan veya sebebin koşullarını değiştirmiş olan kişiler, yeni yapacakları vize başvurusunda bu durumu bir dilekçe ve destekleyici diğer belgelerle bildirmelidir.

Menşe Ülkesi ile Kuvvetli Bağları Bulunmayan Kişiler

Menşe ülkesi ile kuvvetli bağı bulunmayan kişilerin vize başvuruları reddedilmektedir. Vize başvuruları değerlendirilirken, özellikle kısa süreli vize türlerinde, başvuran kişinin vatandaşı olduğu veya yaşamını sürdürdüğü ülkeye geri dönmesi niyeti bulunmasına bakılmaktadır.

Seyahat eden kişilerin, vize geçerlilik süresi dolmadan, seyahat ettiği ülke topraklarından ayrılması beklenmektedir; bu kanıyı oluşturmayan kişilerin menşe ülkeleri ile kuvvetli bağları bulunmadığı kabul edilerek vize başvurularının reddi mümkündür. Vize başvurusunda bulunanların vatandaşı oldukları veya ikamet ettikleri ülkeye dönüş yapacaklarına ilişkin kanıt olabilecek bilgi ve belgelerin, vize reddinin engellenmesi için vize başvurusunda sunulması önemlidir.

Gideceği Ülkede Çalışma Niyetinde Olan Kişiler

Hamiline çalışma hakkı tanımayan bir vizeye sahip olan kişilerin, seyahat ettikleri ülkede çalışmaları mümkün değildir. Çalışma izni sağlamayan bir vize tipine başvuran kişilerin, gidecekleri ülkede çalışma niyetinde olduğunun tespit edildiği hallerde vize başvuruları reddedilmektedir.

Vize başvurusunun, kişinin gideceği ülkede çalışma niyeti bulunduğu için reddedilmesine ilişkin değerlendirme, ilgili ülkenin dış temsilciliği yetkisindedir. Kişilerin vize başvurularında, yaşamakta oldukları ülkede sabit bir işte çalıştıklarını veya herhangi bir çalışma şekli ile geçinmek için gerekli ücreti kazandıklarını ispat etmeleri halinde, vizenin reddini engelleyebilirler.

Vize Başvurusunda Gerekli Evrakları Sunamayan Kişiler

Vize başvuruları için her ülke tarafından belirlenen bir gerekli evraklar listesi bulunur ve bu evrakların eksik olması halinde vize başvurusunun reddi mümkündür. Gerekli evrakların sunulamadığı vize başvurusunda, başvuruyu alan ülke temsilciliği tarafından vize başvurusu doğrudan reddedilebilir veya başvuru sahibine durum bildirilerek eksik belgelerin temin edilmesi istenebilir; eksik belgelerin temin edildiği hallerde dahi, vizenin reddedilme ihtimali mevcuttur.

Vize başvurusunda eksik evrak sunulmasının geçerli bir sebebi bulunuyorsa, bu sebebin vize başvuru dilekçesinde açıklanması gerekmektedir. Dilekçe, vize başvurusunu inceleyen dış temsilcilik tarafından değerlendirilmekte ve gerekli evrakların sunulamamasına rağmen vize başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir.

Vize Talebi için Geçerli Bir Sebebi Bulunmayan Kişiler

Vize talebine ilişkin geçerli bir sebebi bulunmayan veya öne sürdüğü sebebi geçerli görülmeyen kişilerin vize başvuruları reddedilmektedir.

Vize başvurularında, başvurulan vize türüne uygun geçerli bir sebebin, yani seyahat hedef veya amacının bildirilmesi gerekmektedir. Seyahatin amacına vize başvuru formlarında ve vize dilekçelerinde yer verilir. Vize onay değerlendirmesini yapan temsilcilik tarafından, başvuru sahibinin amaç veya sebebinin geçerli bulunması ve talep ettiği vize türüne uyumlu olması şartları aranır; bu değerlendirmeyi geçemeyen vizeler reddedilmektedir.

Kendisi veya Ailesi için Yeterli Mali Kaynağı Olmayan Kişiler

Kendisi veya ailesi için yeterli mali kaynağı bulunmadığı tespit edilen ve finansal olarak seyahati karşılayacak durumda olmadığı kanısı uyandıran kişilerin vize başvuruları reddedilmektedir.

Vize başvurusu için gerekli evraklar arasında, mali durumu gösteren belgelerin sunulması beklenmektedir. Vize istenen ülkeye ve talep edilen vizenin türüne göre mali durum belgeleri değişebilir; maaş bordroları, banka hesap dökümleri, sponsorluk dilekçeleri ve ek gelirleri gösteren belgeler gibi evraklar ile mali durumun ispatlanması mümkündür. Beyan edilen belgeler ile seyahatin mali açıdan karşılanamayacağı veya başvuru sahibinin kendisi ya da ailesi için yeterli mali kaynağı bulunmadığının anlaşıldığı hallerde, ülkeler vize başvurusunu onaylamaktan kaçınmaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortası Bulunmayan Kişiler

Seyahat sağlık sigortası, tüm vize başvuruları için aranan koşullardan biri olup, seyahat süresi boyunca geçerli olan bir sağlık sigortası poliçesinin sunulmadığı vize başvuruları reddedilmektedir.

Seyahat sağlık sigortası ile seyahat eden kişiler güvence altına alınmakta, seyahatleri esnasında yaşanabilecek hastalık veya kaza gibi acil durumlar için teminat sağlanmaktadır. Seyahat sağlık sigortası olmadan seyahat edilmesi, ziyaret edilen ülkeye maddi bir yük yarattığından, bu sigorta zorunlu tutulmakta ve sigorta poliçesinin sunulmadığı hallerde vize reddi öngörülmektedir.

Seyahat Planı Olmayan Kişiler

Vize başvurularında kişilerin genellikle bir vize dilekçesi ile seyahat planlarını açıklaması gerekmektedir; seyahat planı olmayan kişilerin vize başvuruları olumsuz sonuçlanmaktadır. Seyahat planı; kişilerin ziyaret ettikleri ülkede bulunacakları yerleri, konaklayacakları tesisleri, ülke içinde yapılacak diğer yolculukları ve kullanacakları ulaşım araçlarını gösterir ve seyahatin detaylarını içerir.

Vize başvurusunda, dönüş tarihlerini içeren detaylı bir seyahat planının sunulması, seyahatin ardından kişinin vize ihlali yapmadan yaşadığı ülkeye döneceği kanısını oluşturur. Seyahat planının sunulmadığı hallerde, kişinin ülkeden çıkış yapacağından şüpheye düşülebilir ve vize reddedilebilir.

Düşman Olan Ülkenin Vatandaşları

Herhangi bir gerekçe ile birbirlerine düşman olan ülkeler, düşman olduğu ülkenin vatandaşlarına vize vermemektedir.

Düşman ülke vatandaşlarına vize verilmemesi durumu, ülkelerin ilişkilerinden kaynaklanmaktadır; örneğin pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vizesi bulunan kişilerin, Yunanistan vize başvuruları reddedilmektedir. Düşman olan ülkelerin vize reddine örnek olarak İsrail de verilebilir; pasaportunda İsrail vizesi bulunan kişiler, İran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan ve Yemen ülkelerine girememekte ve başvuruda bulunmaları halinde bu ülkelerden vize reddi almaktadırlar.

Daha Önce Suça Karışmış Kişiler

Daha önce suç işlemiş ve bu suçu adli sicil kaydına işlenmiş kişilerin vize başvurularında red kararı verilebilmektedir. Halihazırda devam eden bir ceza kovuşturması bulunan kişilerin vize başvuruları reddedilebilir.

Suça karışan kişilerin vize başvurularının reddedilmesinin sebebi, seyahat edilecek ülkede kamu güvenliğine karşı oluşması mümkün bir tehlikenin önüne geçilmek istenmesidir. Vize başvurusu esnasında sunulan belgeler ile başvuru sahibinin vize almaya engel suçlar kapsamında bir sicil kaydı bulunuyorsa, bu doğrultuda bir değerlendirme yapılarak vize reddedilebilmektedir.

Düşman Ülkeyi Daha Önce Ziyaret Eden Kişiler

Aralarında herhangi bir sebep ile düşmanlık bulunan ülkelerden birini vize ile ziyaret etmiş veya pasaportunda o ülkeye giriş çıkış yapmış olarak görülen kişiler, düşman ülkeye vize başvurusu yaptıklarında, başvuruları reddedilmektedir. Örneğin İsrail ve İran arasındaki düşmanlık durumu nedeniyle, pasaportunda İsrail vizesi bulunan bir Türk vatandaşının, İran’a seyahat etmek üzere vize başvurusu yapması halinde, başvurunun reddedilme durumu söz konusudur.

Düşman ülkeyi ziyaret etmiş kişilerin vize başvurularının reddedilmesi, ülkelerin birbirleri ile arasındaki politik ve tarihi ilişkiye dayanır; bu gerekçe ile vizeler genellikle reddedilse de, yetkili karar merci olan dış temsilcilikler bu hususa ilişkin değerlendirme yapabilmektedir.

Tüberküloz Veya Ebola Gibi Bulaşıcı Hastalığa Sahip Olan Kişiler

Vize başvuru sahiplerinin, tüberküloz veya ebola gibi bir bulaşıcı hastalığa veya cinsel yolla bulaşan bir hastalığa sahip olmaları durumunda vize başvuruları onaylanmamaktadır. Vize reddinin sebebi, seyahat yapılmak istenen ülkenin halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kontrol edebilmektir.

Banka Borcu Vize Almaya Engel Mi?

Hayır, banka borcu vize almaya engel değildir; ancak vize başvurusunda sunulan belgelerle, seyahat harcamalarını karşılayacak finansal kaynağın kanıtlanması gerekmektedir.

Vize başvuru sahibi tarafından bildirilmesi gereken mali durum; maaş bordroları, iş sözleşmeleri, banka hesap dökümleri, sponsorluk dilekçesi, kira geliri sözleşmeleri, hisse senetleri, gayrimenkul tapuları ve motorlu araç ruhsatları gibi belgeler ile ispatlanabilir. Vize başvurusunun onaylanması, başvuru esnasında vize için banka döküm örneği sunulması ve banka hesabında seyahati finanse edecek bakiyenin bulunduğunun ispatlanması ile mümkün olmaktadır.

Vergi Borcu Olan Vize Alabilir Mi?

Hayır, vergi borcu olan kişiler, vize gereken ülkelere seyahat etmek için vize alamamaktadır. Vize başvurularında, başvuru sahibinin vergi borcu olduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

Bağkur Borcu Vize Almaya Engel Midir?

Hayır, Bağkur borcunun bulunması vize almaya engel oluşturmaz. Vize başvurularında mali durum, belgeler haricinde başvuru sahibinin beyanına dayanır; Bağkur borcu bulunan kişiler bu borç durumunu vize başvurusunda bildirmek durumundadır. Bağkur borcu sebebi ile vize verilip verilmeyeceği hususu, vize başvurusu yapılan ülke temsilciliği tarafından değerlendirilir.

Vize Reddine İtiraz Nasıl Edilir?

Vize başvurusu reddedilen kişiler, vize ret kararının doğru olmadığını düşünüyorsa, bunu ispatlamak şartıyla, red kararına itiraz edebilmektedir.

Başvuru yapılan ülkenin belirlemiş olduğu prosedürlere göre, vize reddine itiraz yöntemi değişebilmektedir; hangi ülke vizesine yapılan başvuru reddedildi ise o ülkenin belirlemiş olduğu itiraz prosedürü takip edilmek zorundadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: