İsrail Dini

İsrail Dini: İsrail'in İnanç Yapısı ve İnanılan Dinler

İsrail dini Yahudilik olan ve demokratik bir devlettir. İsrail'de din, ülkenin merkezi bir özelliği olup İsrail kültürünü ve yaşam tarzını şekillendirmede önemli rol oynamaktadır. İsrail, vatandaşların çoğunluğunun Yahudi olduğu dünyadaki tek ülkedir.

İsrail nüfusunun 2016 yılı itibarıyla %75'i Yahudi, %14'ü Müslüman, %2'si Hristiyan, %2'si Dürzi ve geriye kalan %2'si Samiriler ve Bahailik inançlarından oluşmaktadır.

İsrail'in Resmi Dini Nedir?

İsrail kendini demokratik bir Yahudi devleti ve Yahudi halkının ulus devleti olarak tanımlanmakta olup bu ifade ile çelişkili olarak İsrail’de resmi bir din bulunmamaktadır.

İsrail Devleti Tarafından Tanınan Dinler Hangileridir?

İsrail Devletinde Yahudi, Hristiyan, İslam, Dürzi ve Bahai dini tanınmaktadır.

İsrail devletinde Hristiyanlık dininde tanınan mezhepler; Rum Ortodoks, Yunan Katolik, Latin (Roma Katolik), Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Maronit, Suriye Ortodoks, Suriye Katolik, Keldani (Katolik) ve Evanjelik Piskoposluk (Anglikan) şeklinde sıralanmaktadır.

İsrail’de devlet tarafından resmi olarak tanınmak için Etiyopya Ortodoks, Kıpti Ortodoks ve İsrail'deki Protestan kiliselerinin örgütü olan İsrail Birleşik Kiliseler Konseyi talepte bulunmuştur ve bu talep henüz askıdadır. Geçmişte İsrail Devleti’nde, Dürzi, Bahai ve Evanjelik-Piskoposluk olmak üzere üç mezhep daha kabul edilmiştir.

İsrail Nüfusunun Din Dağılımı Nasıldır?

İsrail nüfusunun din dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • Yahudilikdinine inananlar İsrail'de nüfusun%75'ini oluşturmaktadır.
 • İslamdinine inananlar İsrail'de nüfusun%14'ünü oluşturmaktadır.
 • Hristiyanlıkdinine inananlar İsrail'de nüfusun%2'sini oluşturmaktadır.
 • Dürzilikdinine inananlar İsrail'de nüfusun%2'sini oluşturmaktadır.
 • Samirilik ve Bahailikdinine inananlar İsrail'de nüfusun%2'sini oluşturmaktadır.

İsrail'de Yahudilik İnancı Nasıldır?

İsrail'de Yahudilik İnancı Nasıldır?
İsrail'de Yahudilik İnancı Nasıldır?

%75'lik oranla Yahudilik, İsrail'de en yaygın inanılan din olarak bilinmektedir. İsrail’deki Yahudiler Hiloni (40%), Masorti (23%), Dati (10%) ve Haredi (8%) mezhebine inanmaktadır.

Üç büyük tek tanrılı dünya dininden biri olan Yahudilik, eski İbranilerin inancı olarak başlamış ve kutsal kitabı İbranice İncil ve Tevrat'tır. Yahudiliğin temeli, İsrail halkının diğer uluslar için bir ışık olarak hizmet etmesi gereken tanrının seçilmiş halkı olduğu inancına dayanmaktadır.

İsrail'de yaklaşık 15.000 sinagog bulunmakta olup en çok bilinen Jerusalem Sinagogu’dur.

İsrail'de İslamiyet İnancı Nasıldır?

İsrail'de İslamiyet İnancı Nasıldır?
İsrail'de İslamiyet İnancı Nasıldır?

İsrail’in %14'ü Müslüman olup İslam, Yahudilikten sonra en yaygın din olarak bilinmektedir.

Müslümanlar, Kudüs'teki Tapınak Tepesi’nin Hz. Muhammed'in cennete yükseldiği yer olduğuna inanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'ün adı dolaylı olarak geçmektedir. İsrail’de yaygın olarak kabul gören İslami inanç, Müslümanlar için Kubbet'üs-Sahra ve onun yanındaki Mescid-i Aksa'nın dini ve ruhsal önemini artırmaktadır. İsrail’de 400 cami bulunmakta olup ve bu camilerden en ünlüsü Hasan Bek Camii’dir.

İsrail'de Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

İsrail'de Hristiyanlık İnancı Nasıldır?
İsrail'de Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Hristiyanlık İsrail’de, Yahudilikten sonra en yaygın 2. din olarak bilinmektedir. İsrail'de yaşayan Hristiyanlar nüfusun %2’sini oluşturmaktadır. Hristiyan nüfusun %78'i Arap Hristiyan olup %60’ı Melkani Rum Katolik Kilisesi'ne bağlıdır. İsrail’de bulunan Araplar dışındaki Hristiyan nüfusu Aramiler, Maruniler, Ermeniler, Süryaniler ve Kıptîler oluşturmaktadır. İsrail’de resmi olarak 10 kilise bulunmaktadır ve en ünlü kilise Jerusalem’de bulunan Kutsal Kabir Kilisesi’dir.

İsrail'de Dürzilik İnancı Nasıldır?

İsrail'de Dürzilik İnancı Nasıldır?
İsrail'de Dürzilik İnancı Nasıldır?

Dürziler; Orta Doğu kaynaklı Sabiilik ve Ezidilik dinlerinin etkisiyle, 11. yüzyılda İslamiyet'in Şiilik mezhebinin İsmailiyye kolundan ortaya çıkmış olan tek tanrılı bir dini inanç topluluğudur. Dürziliğin kutsal kitabı Resailü'l-Hikme’dir.

İsrail nüfusunun %2'sini Dürziler oluşturmaktadır. Tel Aviv’de bulunan Hechal Yehuda Sinagogu İsrail’in en ünlü sinagodudur.

İsrail'de İnanılan Diğer Dinler Nelerdir?

İsrail’de inanılan diğer dinler aşağıda listelenmiştir.

 • Samirilik : İsrailde Samirilik dinine 2021 yılı verilerine göre460 kişi inanmaktadır. İsrail’de Samirilik dinine inanan kişilerTel Aviv bölgesinde yoğunlaşmaktadır.
 • Bahailik :İsrail’de Bahailik dinine inanan kişiler Haifa ve Akkobölgesinde yoğunlaşmaktadır. İsrail'deBahailik dinine 2021 yılı verilerine göre650-700kişi inanmaktadır.
 • Hinduizm : İsrail'de Hinduizm dinine 2021 yılı verilerine göre12.500 kişi inanmaktadır.İsrail’de Hinduizm dinine inanan nüfusKatzir-Harishbölgesinde yoğunlaşmaktadır.
 • Judeo-Paganizm (Yahudi Paganizmi) : İsrail’de Yunan Paganizmine inananların sayıları kesin olarak bilinmemekte olup bu nüfus Tel Aviv ve Hayfa bölgesinde yoğunlaşmaktadır.

İsrail'de Yaşayan Samiriler Kimlerdir?

İsrail'de Yaşayan Samiriler Kimlerdir?
İsrail'de Yaşayan Samiriler Kimlerdir?

İsrail’de 2007 itibariyle 712 Samiri kişi yaşamaktadır. İsrail’de yaşayan Samiri toplulukları sadece Gerizim Dağı'ndaki Kiryat Luza'da ve Holon'da bulunmaktadır. İsrail dünyanın en büyük Samirili nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Atasal olarak Samiri nüfusu, Yusuf kabilelerinden ve Levi'nin rahip kabilesinden bir grup İsraillinin soyundan geldiklerini iddia etmektedir.

İsrail'in Dini Bayramları Nelerdir?

İsrail’in dini bayramları aşağıda listelenmiştir.

 • Isıh'ın birinci ve yedinci günleri
 • Şavuot'un ilk günü
 • Roş Aşana'nın ilk iki günü
 • Sukot'un ilk günü
 • Şemini Atzeret'in ilk günü

İsrail'in Batıl İnançları Var Mıdır?

İsrailliler masanın köşesine oturmanın, çantayı yere bırakmanın ve birinin üstüne basmanın uğursuzluk getireceğine inanmaktadır. İsrailliler nazardan korunmak için üç kez tükürmeye inanmaktadır. İsraillilerin mezarlıktan direkt eve gitmemek, yeni eve taşınana uğur getirsin diye reçel götürmek, çiçek alırken iki tane almak ve açık kitapları kapatmak gibi batıl inançları vardır.

İsrail Kültürü Üzerinde Dinin Etkisi Nasıldır?

Din, İsrail’de ulusal ve sivil yaşamda merkezi bir rol oynamaktadır.

İsrail’de din, çeşitli kişisel durumlar, özellikle de evlilik üzerinde etki sahibidir. Dinamik ve çeşitli olan İsrail’in kültürel özellikleri 5 kıtadan ve 100’den fazla ülkeden göç eden göçmenlerle beslenen bir kültürle beslenmektedir.

İsrail tanıdığı dinler için ayrıcalık ve özgürlükler tanımaktadır. İsrail’in Ortodoks olmayan Yahudi hareketlerine tanınmayan sınırlamalar getirmesiyle birlikte Pew Araştırma Merkezi, İsrail'i dinin özgürce uygulanmasına "yüksek kısıtlamalar" koyan ülkelerden biri olarak tanımlamıştır.

En Ünlü İsrail Din Adamları Kimlerdir?

En ünlü İsrail din adamları aşağıda listelenmiştir.

 • Ahimaaz :İlk olarak Kral Davud'un saltanatında MÖ 1000-962'de tanınmıştır. MÖ 970-930 yılları arasında Kral Süleyman döneminde Ahimaaz'ın babası Zadok baş rahip olmuştur.
 • Isus (Yehoshua) Joash : Musa'nın ölümünden sonra, İncil kronolojisine göre, Bronz Çağı'nda yaşamış yüksek rahiptir.
 • Jaddua : Çağdaş Büyük İskender döneminde MÖ 336-323 baş rahip olmuştur.

İsrail'in En Ünlü Dini Yapıları Hangileridir?

İsrail’in en ünlü dini yapıları aşağıda listelenmiştir.

 • Duyuru Kilisesi
 • Ilana Goor Müzesi
 • Kutsal Kabir Kilisesi
 • Davut Kulesi Müzesi
 • Aziz Anne Kilisesi
 • Gallicantu'daki Aziz Peter Kilisesi
 • İtalyan Sinagogu

İsrail'in mabetlerini ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize alması gerekmektedir.

İsrail vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının İsrail vize işlemleri Ankara İsrail Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü ya da İstanbul İsrail Başkonsolosluğu'ndan yürütülmektedir.

Tapınak Dağı (Haram Al-Sharif) Nerededir?

Tapınak Dağı (Haram Al-Sharif) Nerededir?
Tapınak Dağı (Haram Al-Sharif) Nerededir?

Tapınak Dağı, Kudüs şehrindeki en kutsal yer olarak kabul edilir ve dünyadaki 3 ana din olan İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için büyük önem taşıyan bir yerdir.

Müslümanlar için Tapınak Dağı, Hz. Muhammed'in Gece Yolculuğu sırasında kanatlı bir at üzerinde Dünya'dan Cennete yükseldiği yer olan (Haram Al-Sharif) bilinir. Haram Al-Sharif, Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en kutsal 3. ve İslami ibadet yeridir. Tapınak Dağı bünyesinde Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı ve Kubbet'üs-Sahra olan dini bir komplekstir.

Yahudiler için Tapınak Dağı, bir zamanlar Kral Süleyman tarafından inşa edilen Birinci Tapınak veya Büyük Kudüs Tapınağı'nın bulunduğu yerdir. Tapınak Dağı'nın, İbrahim'in oğlu İshak'ı tanrıya kurban etmeyi planladığı kutsal bir kaya ile İncil'deki Moriah Dağı'nın yeri olduğuna inanılmaktadır. Tapınak Dağı, Yahudilikte dünyanın yaratıldığı yer olarak bilinir. Yahudilerin ibadet yeridir.

Tapınak Dağı Hristiyanlık inancı için kutsal bir yerdir. Tapınak Dağı, İsa'nın bebekken tanrıya ilk sunulduğu ve öğrencilerine her gün dua edip vaaz verdiği yerdir.

Mescidi Aksa Nerededir?

Mescidi Aksa Nerededir?
Mescidi Aksa Nerededir?

Mescid-i Aksa MS 705 yılında kurulmuş, Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılan yapıdır. Mescid-i Aksa Kudüs’ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde, Tapınaklar tepesi olarak bilinen alandadır.

Kubbet'üs-Sahra Nerededir?

Kubbet'üs-Sahra Nerededir?
Kubbet'üs-Sahra Nerededir?

Kubbet'üs-Sahra MS 1023 yılında kurulmuş, Kudüs'ün eski şehrindeki Tapınak Dağı'nda bulunan bir ibadethanedir. Kubbet'üs-Sahra’nın Müslümanların hac merkezlerinden biri olması için Kabe'ye alternatif olarak inşa edildiği bilinmekle birlikte Musevilik ve Hristiyanlık için önem arz eden yapıların olduğu yerde Müslümanlar için de bir yapı inşa etme gerekliliğinin doğması ile yapıldığı düşünülmektedir.

Ağlama Duvarı (Western Wall) Nerededir?

Ağlama Duvarı (Western Wall) Nerededir?
Ağlama Duvarı (Western Wall) Nerededir?

MÖ 19 yılında yapılan Yahudilerin önünde ibadet ettikleri Ağlama Duvarı, Kudüs'ün ve Beyt-i Mukaddesin yakılıp yıkılışını ve esir olarak Romalılar tarafından başka ülkelere sürülüşlerini anmak; hatıralarını tazeleyip, kinlerini bilemek; mabede yeniden kavuşup Yahudi hakimiyetini kurmak hayali içinde dua ve gözyaşı ile yaslarını sürdürmek için yapılmıştır. Ağlama Duvarı Jerusalem’de bulunmaktadır.

Yeniden Diriliş Kilisesi Nerededir?

Yeniden Diriliş Kilisesi Nerededir?
Yeniden Diriliş Kilisesi Nerededir?

Yeniden Diriliş Kilisesi, Kutsal Kabir Kilisesi olarak da bilinmektedir ve MÖ 335 yılında yapılmıştır. Kutsal Kabir Kilisesi Yeni Ahitte İsa'nın çarmıha gerildiği tepe ve kabrine gömüldüğü yer olarak geçmektedir.

Kutsal Kabir Kilisesi 4. yüzyıldan beri, İsa'nın yeniden dirileceği yer olmasına inanılması sebebiyle Hristiyanlar için önemli hac noktalarından biridir. Kutsal Kabir Kilisesi, Ortodoks Kilisesi tarafından Yeniden Diriliş Kilisesi olarak adlandırılmış olan Kudüs'ün eski şehir duvarları içerisinde yer alan bir Hristiyan kilisesidir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: