İsviçre Siyaseti

İsviçre Siyaseti ve Politik Yapısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsviçre siyaseti ve politik yapısı; başka hiçbir ülkede görülmeyen, doğrudan temsil olarak adlandırılan bir biçimdedir. İsviçre’de parlamenter demokrasilerde görülen meclis ve konsey ögeleri bulunduğundan dolayı ülkede hakim olan doğrudan temsil, yarı doğrudan demokrasi olarak da ifade edilebilmektedir.

İsviçre’de yasama yetkisi, Federal Meclisi oluşturan Ulusal Konseye ve Eyaletler Konseyine; yürütme yetkisi, seçilen 7 Federal Meclis üyesinden oluşan Federal Konseye; yargı yetkisi, yargıçları Federal Meclis tarafından seçilen İsviçre Federal Yüksek Mahkemesine verilmiştir.

İsviçre’nin yönetim şekli olan doğrudan demokraside bulunan çok partili federal cumhuriyet yapısında olan devleti; her birinin ayrı anayasası, kanunları, hükümeti ve meclisi bulunan 26 adet kanton oluşturmaktadır. Federal Meclisi oluşturan Eyaletler Konseyi ve Ulusal Konsey, her açıdan eşit güce sahiptir.

İsviçre Yönetim Şekli Nedir?

İsviçre yönetim şekli; doğrudan temsile sahip yarı doğrudan demokrasi unsurları içeren Federal Cumhuriyet yapısındadır. 1848 yılında Federal Anayasa’nın kullanılmasından günümüze kadar İsviçre yönetim biçimi doğrudan temsil olmuştur.

İsviçre Yönetimi Tarih İçinde Nasıl Değişmiştir?

İsviçre yönetimi tarih içinde yapısal anlamda birçok değişikliğe uğramıştır. İsviçre 13. yüzyıla kadar dönemin genelinde Roma İmparatorluğu hegomanyası altında olmak üzere çeşitli imparatorluklar, hanedanlıklar veya krallıklar tarafından yönetilmiştir.

1291 yılında Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonlarının oluşturduğu temsilci heyetinin İsviçre kantonlarının her birinin kendine ait kanunu ve hükümeti olması gerektiğini içeren Federal Beyanname’ye imza atması ile konfederasyon sisteminin temelleri atılmıştır.

1798 yılında yaşanan Fransız Devrimi ile İsviçre işgal edilmiş ve ülkenin hükümetinin merkezileştirildiği, kantonların kaldırıldığı yeni bir anayasa yürürlüğe sokulmuştur. 1815 yılında Viyana Kongresi ile birlikte İsviçre’nin yönetim sistemi olan konfederasyonu içeren birbirinden bağımsız kanunlara ve hükümete sahip kantonlar, Avrupa güçleri tarafından büyük ölçüde tanınmıştır.

1848 yılında Katolik kantonlar ile Protestan kantonlar arasında gerçekleşen iç savaş sonrasında İsviçre’de referandum uygulamasına geçilerek her kantonun kendini yönetebileceğini vurgulayan Federal Anayasa kabul edilmiştir. Federal Anayasa, 1893 yılında olağanüstü bir şekilde benzeri olmayan bir sistem olan doğrudan temsilin uygulanmasına yönelik düzenlenmiştir. 1893 yılından itibaren İsviçre’de doğrudan temsil sistemi uygulanmaktadır.

İsviçre Anayasası Nasıldır?

İsviçre Anayasası Federal Anayasa’dır. İsviçre Federal Anayasası’nın temeli 12 Eylül 1848 tarihinde atılmıştır. 1848 yılında oluşturulan anayasada kantonların özerkliği açıkça belirtilmiştir. 1874 yılında toplu revizeden geçen, ilk defa referandumun tanıtıldığı Federal Anayasa ile Federal hükümete daha geniş yetkiler ve seçmenlere daha fazla demokratik haklar verilmiştir. 1 Ocak 2000 tarihinde Federal Anayasa, yazılı olmayan anayasa hukukunun düzenlenmesi ve anayasal düzeyde olmayan hükümlerin kaldırılması ile birlikte revize edilerek giriş ve 6 ana bölümden oluşan toplam 196 madde ile son halini almıştır.

İsviçre Anayasası’nın diğer demokratik devletlerin anayasaları ile karşılaştırıldığında benzersiz özelliklere sahip olduğu görülmektedir. İsviçre Anayasası’na göre herhangi bir yasa parlamento tarafından kabul edildikten sonra anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Federal Yüksek Mahkeme tarafından geçersiz ilan edilememektedir; ayrıca İsviçre vatandaşlarının anayasanın değiştirilmesini veya yeni bir maddenin kabul edilmesini talep etmeleri sonucu Federal Anayasa, referandum oylaması sonucu düzenli olarak değiştirilebilmektedir.

İsviçre Cumhurbaşkanı Kimdir?

İsviçre Cumhurbaşkanı Kimdir?
İsviçre Cumhurbaşkanı Kimdir?

İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis’tir. İsviçre’de Cumhurbaşkanlığı makamı, İsviçre Konfederasyon Başkanlığı olarak yürütülmektedir.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis, 2017 yılında FDP Liberaller partisinin üyesi olarak İsviçre Federal Konseyine seçilmiş ve 1 Ocak 2022 yılında İsviçre devlet başkanı olarak göreve başlamıştır.

İsviçre Başbakanı Kimdir?

İsviçre Başbakanı Kimdir?
İsviçre Başbakanı Kimdir?

İsviçre’de başbakanlık makamı bulunmamaktadır, İsviçre’deki başbakanlık makamının karşılığı olan İsviçre Devlet Başkan Vekilliği görevini Alain Berset yürütmektedir. 2012 yılından beri Sosyal Demokrat Parti üyesi olarak İsviçre Federal Konseyine üye olan Alain Berset 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren İsviçre Devlet Başkan Vekili adıyla İsviçre başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İsviçre'de Devlet Başkanı Nasıl Seçilir?

İsviçre’de devlet başkanı, Federal Mecliste yer alan Federal Konsey tarafından yılda 1 kere seçilir. İsviçre’de Federal Konsey üyelerinin arasında en uzun süre başkanlık yapmamış olan kişinin başkan olması şeklinde yazılı olmayan bir kural vardır; bu nedenle her konsey üyesi en az 7 yılda bir başkanlık için sıra almaktadır.

İsviçre'de Başkanın Yetkileri Nelerdir?

İsviçre’de başkanın yetkileri aşağıda listelenmiştir.

 • İsviçre Devlet Başkanı; ülkenin yürütme organı olarak yetkilendirilen, 7 üyeden oluşan Federal Konseyin de başkanıdır; Federal Konsey toplantılarına başkanlık etmektedir.
 • Federal Konseyde yapılan oylamalarda çekimser oylar ile beraberlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılmaktadır.
 • İsviçre Devlet Başkanı, diğer 6 Konsey üyesi ile aynı yetkiye sahip olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ülkesini temsilen açılış oturumlarında konuşma yapmak gibi bazı özel temsil görevleri yürütmektedir.

İsviçre Devlet Başkanı, bazı temsil görevleri dışında Federal Konsey üyeleri ile aynı yetkilere sahiptir; örneğin başka devletlerin başkanları veya temsilcileri, yalnızca İsviçre Devlet Başkanı olan kişi tarafından değil tüm konsey üyeleri ile birlikte kabul edilir, anlaşmalar ve diğer üst düzey resmi belgeler tüm konsey üyeleri tarafından imzalanır.

İsviçre'de Meclis Yapısı Nasıldır?

İsviçre'de Meclis Yapısı Nasıldır?
İsviçre'de Meclis Yapısı Nasıldır?

İsviçre’de meclis yapısı; 200 koltuklu Ulusal Konsey ve 46 koltuklu Kantonlar Konseyi olmak üzere iki adet meclisten oluşmaktadır. Ulusal Konseydeki koltuklar, nüfuslarına orantılı olmak üzere kantonlara dağıtılmaktadır. Eyalet Konseyinde, her birinde bir koltuk bulunan eski yarım kantonlar hariç, her kantonun iki adet koltuğu bulunmaktadır.

Federal Meclis İsviçre’nin başkenti Bern’de yer almaktadır. Ulusal Konsey ve Eyalet Konseyi olmak üzere iki adet meclisin yer aldığı Federal Meclis üyeleri, Ulusal Konseydeki ve Eyalet Konseyindeki koltuk sayıları farklı olmasına rağmen eşit yetkiye sahiptir ve her iki meclisin üyeleri dört yılda bir seçilmektedir. Bazı durumlarda iki meclis birleşerek Birleşik Federal Meclis olarak ortaklaşa oturumlar düzenlemektedir; bu durumda Ulusal Konseyin başkanı Birleşik Federal Meclise başkanlık yapmaktadır.

İsviçre Meclis Üyeleri Nasıl Seçilir?

İsviçre meclis üyeleri, Ulusal Konsey ve Eyalet Konseyi meclislerinde yer alma durumuna göre iki farklı şekilde seçilmektedir.

Ulusal Konsey meclis üyesi adayı, yer aldığı partiyi temsilen bulunduğu kanton bölgesindeki halk tarafından oy yöntemi ile seçilmektedir. Her kanton bir seçim bölgesidir ve seçmenler, parti tarafından belirlenen isim listesine bakarak yalnızca bulunduğu kantonda oy kullanabilmektedir.

Eyalet Konseyi meclis üyesi seçimlerinde oy pusulasına tam kantonlar için 2 isim, yarım kantonlar için ise 1 isim yazılarak yarım kantonda bulunan seçmenlerden 1, tam kantonda bulunan seçmenlerden 1 veya 2 isim için oy kullanmaları beklenmektedir.

Her iki meclisin üyeleri 4 yılda bir yapılan genel seçimlerle seçilmektedir.

İsviçre Federal Meclisi'nin Görevleri Nelerdir?

İsviçre Federal Meclisinin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • İsviçre Federal Meclisi yasama görevini yürütmektedir; referandum sonucu halk tarafından istenen bir yasanın çıkması için her iki meclisten de geçmesi gerekmektedir.
 • Ulusu ilgilendiren devlet veya eyalet başkanı seçimi, federal şansölye seçimi, federal yargıçların seçimi, general seçimi gibi önemli seçimlerde Birleşik Federal Meclis toplanmaktadır.

İsviçre Hükümeti Hangi Partilerden Oluşur?

İsviçre hükümetinde yer alan partiler aşağıda listelenmiştir.

 • İsviçre Halk Partisi: Ulusal Konseyde 53 koltuk, Eyaletler Konseyinde 6 koltuk
 • Ticino Birliği: Ulusal Konseyde 1 koltuk
 • Federal Demokratik Birlik: Ulusal Konseyde 1 koltuk
 • Bağımsız: Eyaletler Konseyinde 1 koltuk
 • Sosyal Demokrat Parti: Ulusal Konseyde 39 koltuk, Eyaletler Konseyinde 8 koltuk
 • Hristiyan Demokrat Halk Partisi: Ulusal Konseyde 25 koltuk, Eyaletler Konseyinde 14 koltuk
 • Evanjelik Halk Partisi: Ulusal Konseyde 3 koltuk
 • Muhafazakar Demokratik Parti: Ulusal Konseyde 3 koltuk
 • FDP.Liberaller: Ulusal Konseyde 29 koltuk, Eyaletler Konseyinde 12 koltuk
 • Yeşil Parti: Ulusal Konseyde 28 koltuk, Eyaletler Konseyinde 5 koltuk
 • İsviçre İşçi Partisi: Ulusal Konseyde 1 koltuk
 • Dayanışmacılar: Ulusal Konseyde 1 koltuk
 • Yeşil Liberaller: Ulusal Konseyde 16 koltuk

İsviçre Bakanlıkları Nelerdir?

İsviçre Bakanlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • İsviçre Dışişleri Bakanlığı
 • İsviçre İçişleri Bakanlığı
 • İsviçre Adalet ve Polis Bakanlığı
 • İsviçre Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanlığı
 • İsviçre Maliye Bakanlığı
 • İsviçre Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
 • İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Bakanlığı

İsviçre Sağlık Bakanı Kimdir?

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset’tir. Alain Berset, 1 Ocak 2012 tarihinden beri ülkenin Sağlık Bakanlığını da içeren İsviçre İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

İsviçre Dışişleri Bakanı Kimdir?

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’tir. 1 Ocak 2022 yılında İsviçre Devlet Başkanı seçilen Ignazio Cassis aynı zamanda 1 Kasım 2017 tarihinden beri İsviçre Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmektedir.

İsviçre Nüfus Politikası Nasıldır?

İsviçre nüfus politikası, nitelikli işgücü elde edebilmek amacıyla yaşlı nüfusu azaltıp genç nüfusu artırmak üzerine kuruludur. 2019 yılında hazırlanan İsviçre Ülke Raporu’na göre İsviçre’deki 65 yaş ve üstü bireyler toplam nüfusun %17,3’ünü oluşturmaktadır ve bu oranın 2030 yılında %42,6’ya kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir.

İsviçre’nin nüfusu 1800 yılında yaklaşık 2 milyon iken günümüze kadar 4 kattan fazla bir artışa uğrayarak 2016 yılı verilerine göre 8,4 milyona ulaşmıştır. İsviçre’nin nüfus artış hızı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en yüksek seviyeye ulaşmış, 1970 ve 1980 yılları arasında yavaşlamış ve 2000’lerde Avrupa Birliği vatandaşlarına oturma izni için verilen kota sınırlamasının kaldırılmasıyla İsviçre nüfusu ve nüfus artış hızı artmıştır.

İsviçre'nin Göç Politikası Nasıldır?

İsviçre’nin göç politikası ülkeye yapılan kitlesel göçleri sınırlandırmak ve kontrol altına almak üzerine kuruludur. Euro News’in 2020 yılının Eylül ayında yaptığı habere göre İsviçre’nin 8,4 milyon olan nüfusunun 2,1 milyonunu yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturmaktadır; ülke nüfusunun %25’ine karşılık gelen yabancı uyruklu vatandaşların %68’i ise Avrupa Birliği vatandaşlarıdır. İsviçre’ye göç eden yabancı uyruklu vatandaşların %32’lik kısmını Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, Makedonya, Kosova gibi ülkelerden gelen vatandaşlar oluşturmaktadır.

İsviçre göç yasasına göre ülkeye gelen ve 90 günden fazla kalmak isteyen Avrupa Birliği vatandaşları da dahil tüm ülkelerin vatandaşlarının İsviçre oturma izni alma zorunluluğu bulunmaktadır. Ülkede 90 günden uzun kalmak isteyen ve oturma izni almak isteyen tüm yabancı vatandaşların İsviçre göçmenlik bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

İsviçre Ekonomi Politikası Nasıldır?

İsviçre ekonomi politikası, üretim ve hizmet sektörlerinin ihracatlarından daha fazla pay almak amacıyla üretilen yüksek teknolojili ürünler ile rekabet avantajını kullanmak ve Orta Doğu, Avrupa Birliği, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna ile ilişkilerini geliştirmek üzerine kuruludur.

Dünyanın en stabil ve en zengin ekonomilerinden birine sahip olan İsviçre’de; bankacılık ve finans alanları başta olmak üzere hizmet, turizm ve endüstri sektörleri ülkenin ekonomisini oluşturan üç büyük sektördür.

İsviçre’de kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın 59.300 Dolar olması, enflasyon değerlerinin 0’ın altında olması ve ülkedeki işsizlik oranının %3 civarında olması gibi sebeplerle İsviçre ekonomisi modeli tüm dünya ülkeleri için örnek oluşturmaktadır.

İsviçre Eğitim Politikası Nasıldır?

İsviçre eğitim politikası her bir kantonun kendine ait eğitim sistemi olmasından dolayı çeşitlilik gösterebilmektedir. İki yıl anaokulu, ilkokul ve ortaokulun zorunlu tutulması ve ücretsiz olması gibi bazı temel kurallar dışında İsviçre eğitim sistemi, kantona göre değişebilmektedir.

İsviçre’deki eğitim kurumlarında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, bilgiye erişimin kolaylaştırılması açısından önemli görülmektedir; bu sebeple tüm dünyadaki dijitalleşme sürecin, İsviçre’deki eğitim kurumlarında uygulanmaktadır.

2 yıl anaokulu, 6 yıl ilkokul, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre eğitim saptaması yapılabilmesi için 3 yıl ilk etap ortaokul, öğrencilerin meslek eğitimlerine yönelmeye başladığı 2 ile 4 yıl arasında süren yüksek seviyeli ortaokul diye adlandırılan ikinci etap ortaokul ve sonrasında 2 veya 3 yıl süren üniversite veya yükseköğretim İsviçre eğitim aşamaları olarak bilinmektedir.

İsviçre Siyaseti Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İsviçre siyaseti hakkında bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • İsviçre Federasyonu’na özel olarak verilmemiş tüm güçler kantonların elindedir.
 • İsviçre parlamentosu Federal Meclis; Ulusal Konsey ve Eyaletler Konseyinden oluşan iki adet meclisten oluşmaktadır.
 • İsviçre’de dünya üzerinde hiçbir ülkede olmayan, halkın istedikleri zaman referandum yapıp yasa değiştirebilecekleri doğrudan temsil sistemi uygulanmaktadır.
 • İsviçre Devlet Başkanı, 7 Federal Meclis üyesinden oluşan Federal Konsey ile tamamen aynı yetkiye sahiptir.

İsviçre AB Üyesi Midir?

İsviçre AB üyesi değildir. İsviçre’de doğrudan temsil sistemi kapsamında AB üyeliği için yapılan referandum sonucunun hayır çıkması ile Avrupa Birliği üyeliği İsviçre halkı tarafından istenmemiştir. Avrupa Birliği üyeliğinin İsviçre halkı tarafından istenmemesinin en büyük sebeplerinden biri AB’den gelecek kitlesel göç dalgalarının sınırlandırılma isteğidir.

İsviçre NATO'ya Üye Midir?

İsviçre NATO’ya üye değildir. İsviçre dış politikasının en temel ilkelerinden biri olan tarafsızlık ilkesine göre İsviçre, uluslararası sorunlara çözüm oluşturma amacıyla kurulan kuruluşlarda bulunmamakta ve uluslararası çatışmalarda tarafsız kalmayı tercih etmektedir.

İsviçre Halkının Politik Görüşleri Nasıldır?

İsviçre halkının politik görüşleri çoğunlukla özgürlükçü, sosyalist ve demokratik olarak değerlendirilebilmektedir.

İsviçre Federal Meclisteki partiler Halk Grubu, Sosyal Demokrat Grubu, Merkez Grup, FDP Liberaller Grubu, Yeşil Grup ve Yeşil Liberaller Grubu olmak üzere 6 ana grup içerisinde toplanmıştır. 2019-2023 seçim dönemine göre ulusal muhafazakar ve sağ popülist görüşün hakim olduğu Halk Grubu’nun içinde yer alan İsviçre Halk Partisi mecliste en fazla koltuğa sahip olan gruptur.

İsviçre Türkiye İlişkileri Nasıldır?

İsviçre Türkiye ilişkileri iki ülke arasındaki çeşitli üst düzey siyasi bağlantılar ve ekonomik iş birlikleri açısından önemlidir. İsviçre ile Türkiye arasında göç, ticaret, güvenlik gibi dış politika konularında 2009 yılından beri konsolosluk istişareleri ve devlet görüşmeleri düzenlenmektedir.

Türkiye’nin 2019'daki İsviçre ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar CHF'ye ulaşarak Türkiye'yi İsviçre'nin dünyadaki 20. en önemli ticaret ortağı haline getirmesi, İsviçre ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin önemini göstermektedir.

İsviçre, 2011 yılından itibaren Türkiye’ye mülteci olarak yerleşen Suriye krizi mağdurlarına 484 milyon CHF tutarında insani yardım sağlamıştır. Mülteci krizinin çözülmesine destek sağlamak için İsviçre her yıl Türkiye ve Lübnan’a 2,5 milyon CHF bağış yapmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: