Hindistan Tarihi

Hindistan Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hindistan tarihi, toplayıcılıktan çiftçiliğe ve hayvancılığa geçişi içeren yerleşik yaşamla birlikte, MÖ 7000 civarında Vedik öncesi ve Vedik çağ olarak tanımlanan, İndus Vadisi Uygarlığının doğuşu ve Aryanların gelişiyle başlamıştır. Hinduizm inancı da Vedik dönemde ortaya çıkmıştır.

Hint uygarlığı tarihi için 5. yüzyıl, Hindistan'ın Budizm'e dönüşen Ashoka'nın altında birleştiği ve Budizm’in Asya'nın birçok bölgesine yayıldığı dönemdir. Hint medeniyeti tarihi açısından 8. yüzyıl, İslam’ın Hindistan'a gelmesine ve 11. yüzyıl, Hindistan'da siyasi bir güç olarak sağlam bir yer edinmesine şahit olmuştur.

Avrupalıların Hindistan'a gelmeleri Babür İmparatorluğu'nun dağılmasıyla aynı zamana, 17. yüzyıla denk gelmektedir. Hindistan’ın tarihi dönüm noktalarından biri olan Avrupalılar arasındaki üstünlük ve himaye yarışında İngilizlerin galip çıkması ve Victoria'nın Hindistan İmparatoriçesi olarak taç giymesi imparatorluğa katılma sürecini tamamlamıştır.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Mahatma Gandhi liderliğindeki Hindistan Ulusal Kongresi tarafından ülke çapında bir bağımsızlık mücadelesi başlatılmış ve sivil itaatsizlik yöntemi kullanılmıştır. Ağustos 1947 Hindistan bağımsızlık tarihi için bir dönüm noktası olmuş ve Britanya Hint İmparatorluğu, Hindistan ve Pakistan Federasyonu'na bölünerek bağımsızlığını kazanmıştır.

Makalede Hindistan'ın tarihsel dönemlerine ve Hint tarihi için önemli olaylara yer verilmektedir.

Hintlerin Kökeni Nereden Gelir?

Hintlerin kökenine dair genetik tarihi, diğer bölgelerin nüfus yapılarına göre heterojen, çok yönlü, karmaşık ve benzersiz bir yapıya sahiptir. Hindistan özelinde yapılan son genom çalışmaları, bir bileşen Güney Asya ile sınırlı ve diğer bileşen Orta Asya, Batı Asya ve Avrupa ile paylaşılan iki ana atasal bileşenin bir karışımı olduğunu göstermektedir.

Hintler, Hindistan Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen adlandırmadır. Hindistan'da "Hint" terimi, belirli bir etnik köken veya dilden ziyade milliyeti ifade edecek şekilde kullanılmakta ve Hint uyruğu, nüfusun zengin ve karmaşık tarihini yansıtan düzinelerce bölgesel etnolinguistik gruptan oluşmaktadır. Hint diasporası tüm dünyada, Kuzey Amerika, Avrupa, Karayipler, Okyanusya ve Afrika'da olduğu gibi özellikle Asya'nın diğer bölgelerinde önemli ölçüde büyük bir popülasyona sahiptir.

Hindistan Tarihinin Önemli Dönemleri Nelerdir?

Hindistan tarihinin önemli dönemleri aşağıda listelenmiştir.

 • Antik dönemde Hindistan tarihi
 • Orta Çağ’da Hindistan tarihi
 • Modern Çağ’da Hindistan tarihi
 • Hindistan bağımsızlık tarihi
 • 21. yüzyılda Hindistan tarihi

Antik Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?

Antik Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?
Antik Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?

Antik Hindistan, insanların kullandığı aletlerin türüne göre ve kapsadığı tarih aralıklarına göre Paleolitik (MÖ 2 milyon- MÖ 10.000), Mezolitik (MÖ 10.000- MÖ 8.000), Neolitik (MÖ 8000- MÖ 4000), Kalkolitik dönem (MÖ 4000- MÖ 1500), Demir Çağı (M.Ö. 1500- M.Ö. 200) ve Mauryan İmparatorluğu dönemi (MÖ 321- 185) gibi başlıklar altında incelenmektedir.

Hindistan alt kıtasında 2 milyon yıl önce avcı toplayıcı olan proto-insanların (homo erectus) faaliyetleri ve MÖ 70.000'den beri homo sapiens'in faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Antik Hindistan tarihi paleolitik döneminde kurulan önemli siteler arasında Bhimbetka, Hunsgi, Kurnool Mağaraları, Narmada Vadisi ve Khaladgi Havzası bulunmaktadır. Mezolitik dönemde

büyük iklim değişikliği yaşanması ile birlikte Hindistan’da hayvanlar evcilleştirilmiş ve sığır yetiştiriciliği başlamıştır. Hindistan’da Neolitik dönem tekerleğin icat edilmesi, tarımın başlaması Inamgaon adında erken bir köyün kurulmasına şahitlik etmiştir. Hindistan’da yerleşik yaşam, yaklaşık 9.000 yıl önce İndus Nehri alüvyonlarının batı kenarlarını kapsayan alt kıtada ortaya çıkmış ve yavaş yavaş İndus Vadisi Uygarlığına evrilmiştir.

Hint alt kıtasındaki Bronz Çağı, MÖ 3300 civarında başlamış Eski Mısır ve Mezopotamya ile birlikte İndus vadisi bölgesi, Eski Dünya'nın üç erken uygarlık beşiğinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Antik dönem Hindistan tarihi ve kültürü açısından İndus’un önemi beş milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilk uygarlık olmasından kaynaklanmaktadır. Hindistan’da eski İndus Nehri vadisinin sakinleri olan Harappanlar, metalurji ve el sanatlarında yeni teknikler geliştirmişler ve bakır, bronz, kurşun ile kalay üreticiliği yapmışlardır. Hindistan’da medeniyet, tuğladan inşa edilmiş şehirleri, yol kenarındaki drenaj sistemi ve çok katlı evleriyle dikkat çekmektedir.

Hindistan’da Demir Çağı Aryanların gelişi ile başlayan Vedik Dönemi olarak da bilinmektedir. Vedik Dönemi, Hint-Aryan halkından ayinle ilgili ilahiler olan Vedaların bestelendiği dönemdir. Hindistan’ın Ganj Nehri kıyısında Mahajanapadalar, çağın en güçlü ve en geniş on altı krallığı ve cumhuriyeti İndus Vadisi'nden sonra büyük bir uygarlık olarak ortaya çıkmıştır. Maurya imparatorluğu, Hindistan alt kıtasının çoğunu tek bir devlette birleştirerek Hindistan alt kıtasında var olan en büyük imparatorluk haline gelmiştir.

Orta Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?

Orta Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?
Orta Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?

Erken Orta Çağ Hindistan’da, MS 6. yüzyılda Gupta İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra başlamıştır ve 700- 1857 arası dönemi kapsamaktadır. Gupta İmparatorluğu, 6. ve 12. yüzyıllar arasında güney ve orta Hindistan'ın büyük bölümlerini yönetmiştir. Hindistan’da 753 civarında Dantidurga tarafından kurulan Rashtrakuta İmparatorluğu, başkent Manyakheta'da neredeyse iki yüzyıl boyunca hüküm sürmüştür. Hindistan tarihinde geç Orta Çağ dönemi, Müslüman Orta Asya göçebe klanlarının tekrarlanan istilaları, Delhi saltanatının yönetimi ve saltanatın askeri teknolojisi üzerine inşa edilen diğer hanedanların ve imparatorlukların büyümesiyle belirgin olan dönemdir.

Hindistan Türk devletleri içinde yer alan Delhi Sultanlığı, Türk, Türk-Hint ve Peştun kökenli birkaç hanedan tarafından yönetilen Delhi merkezli bir dizi ardışık İslam devletidir ve 13. yüzyıldan 16. yüzyılın başlarına kadar Hindistan alt kıtasının büyük bir bölümünü yönetmiştir. Hindistan Türk İmparatorluğu döneminde Hint uygarlığı ile İslam uygarlığı arasında sentez oluşturmak amaçlanmıştır.

Modern Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?

Modern Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?
Modern Çağda Hindistan Tarihi Nasıldır?

Hint tarihinin erken modern dönemi, Timur Rönesansı’ndan miras kalan Babür İmparatorluğu'nun yükselişine ve düşüşüne karşılık gelen MS 1526'dan 1858'e kadar uzanmaktadır.

Babür Hanedanı, 1600 yılına kadar Hindistan alt kıtasının çoğunu yönetmiş ve Şah Cihan'ın saltanat dönemi, Babür mimarisinin altın çağı olarak görülmüştür. Hindistan’ın en ünlü eserleri Agra'daki Tac Mahal'in yanı sıra Moti Mescidi, Agra, Kızıl Kale, Jama Mescidi , Delhi ve Lahor Kalesi olan birkaç büyük anıt bu dönemde inşa edilmiştir.

Sih dininin üyeleri tarafından yönetilen Sih İmparatorluğu, Hindistan alt kıtasının kuzeybatı bölgelerini yönetmiş, Pencap bölgesi merkezli imparatorluk, 1799'dan 1849'a kadar varlığını sürdürmüştür.

1498'de, Vasco da Gama komutasındaki bir Portekiz filosu, Avrupa'dan Hindistan'a uzanan yeni bir deniz yolunu keşfetmiş ve doğrudan Hint-Avrupa ticaretinin yolunu açmıştır. Hollandalıların ardından, 1619'da Surat'ın batı sahilindeki limanını kuran İngilizler ve Fransızlar, Hindistan'da ticaret kolonileri kurarak sömürgecilik faaliyetlerine başlamışlardır.

Hindistan Modern Çağ’ının sonlarına damgasını vuran en önemli gelişme, 1857 yılındaki Hint isyanıdır. Hindistan’da Meerut'ta isyan patlak verdikten sonra isyancılar çok hızlı bir şekilde Delhi'ye ulaşmışlardır. Hindistan’ın 19. yüzyılının en önemli olaylarından biri, Hint milliyetçiliğinin yükselişi olmuştur. Hintli bir milliyetçi lider olan Bal Gangadhar Tilak, Swaraj'ı ulusun kaderi olarak ilan etmiş ve bu hareket Hintlere örnek teşkil etmiştir. Hindistan’da 1920'den itibaren Mahatma Gandhi gibi liderler, barışçıl yöntemler kullanarak İngiliz Raj'a karşı kampanya yürütmek için oldukça popüler kitle hareketlerine başlamışlar ve Ağustos 1947'de İngiliz Hint İmparatorluğu, Hindistan Birliği ve Pakistan Federasyonu'na bölünmüştür.

Hindistan Sömürge Tarihi Nasıldır?

Hindistan Sömürge Tarihi Nasıldır?
Hindistan Sömürge Tarihi Nasıldır?

Hindistan’daki sömürgecilik faaliyetleri 1498'de, Vasco da Gama komutasındaki bir Portekiz filosunun, Avrupa'dan Hindistan'a uzanan yeni bir deniz yolunu keşfetmesiyle başlamıştır. Portekizliler kısa süre sonra Goa, Daman, Diu ve Bombay'da ticaret merkezleri kurmuşlardır. Goa, 1961'de Hindistan tarafından ilhak edilene kadar ana Portekiz üssü konumunda kalmıştır. Hindistan’a Portekiz’den sonra gelenler ana üsleri Seylan'da olan Hollandalılar, Malabar'da limanlar kurmuş olsalar da sömürgecilik anlamında Hindistan’da uzun süreli varlık gösterememişlerdir.

Hint krallıkları arasındaki iç çatışmalar, Avrupalı ​​tüccarlara yavaş yavaş siyasi nüfuz ve uygun topraklar kurma fırsatları vermiş, Hollandalıların ardından, 1619'da Surat'ın batı sahilinde limanlar kuran İngilizler ve Fransızlar, Hindistan'da sömürgeci planlarını devreye sokmuşlardır. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, 1600 yılında Doğu Hint Adalarında Londra Ticareti Yapan Tüccarlar Şirketi olarak kurulmuş ve Hindistan genelinde yayılmıştır. Hindistan’da sömürgeci düzenini kuran şirketin gücünün genişlemesi, Hint devletlerinin doğrudan ilhakı ve ardından toplu olarak Britanya Hindistanı’nı oluşturan bölgelerin doğrudan yönetimi şeklinde gerçekleşmiştir.

Hindistan Bağımsızlık Tarihi Nasıldır?

Hindistan bağımsızlık tarihinde İngiliz yönetimi, Hintlilerin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yaşamı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Yabancı yönetime karşı birkaç tarımsal, kabilesel ve siyasi isyan patlak vermiş olsa da, İngiliz yönetimine karşı daha sonraki tüm mücadeleler için başlangıç noktası, Hindistan bağımsızlık tarihinde genellikle 'Hint Bağımsızlığının Birinci Savaşı' olarak anılan 1857 isyanıdır. Hindistan’ın bağımsızlığı amacıyla gittikçe daha fazla insanın daha fazla hak talebiyle öz haklar ve öz yönetimi savunacak bir platform oluşturmaya karar verilmiş ve böylelikle 1885'te Hindistan Ulusal Kongresi kurulmuştur.

Hindistan’da varlık gösteren Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, VO Chidambaram Pillai ve Subramanya Bharathi gibi reformcuların eserleri Hintler arasında bir milliyetçilik duygusunu uyandırmıştır. Gandhi’nin Hindistan Ulusal Kongresi'ne katılması ve sonraki üç yıl boyunca Gandhiji, Satyagraha ve oruç tutma dahil birçok şiddet içermeyen protestoya liderlik etmesi Hindistan’ın bağımsızlık tarihinde dönüm noktalarından biri olmuştur.

Hindistan liderlerinden Azand Hind Fauj, Hitler'in tavsiyesi üzerine Japonya'ya gitmiş ve Hindistan Ulusal Ordusu'nu kurmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Hint Ulusal Ordusu, Japon ordusunun yardımıyla Andaman ve Nikobar adalarını ele geçirmeyi başarmıştır. İngiliz Parlamentosu ünlü Hint Bağımsızlık Yasası 1947'yi kabul etmiş ve 14 Ağustos'ta Pakistan özgür bir ulus ilan edildikten bir gün sonra Hindistan bağımsız ve demokratik bir ulus haline gelmiştir.

Mahatma Gandhi Kimdir?

Mahatma Gandhi Kimdir?
Mahatma Gandhi Kimdir?

Mahatma Gandhi, 2 Ekim 1869’da Porbandar, Hindistan’da dünyaya gelmiş ve 30 Ocak 1948’de Delhi'de ölmüştür. Hindistan'daki İngiliz yönetimini protesto etmek için şiddet içermeyen yöntemleriyle tanınan bir avukat ve sömürge karşıtı siyasi aktivisttir.

Gandhi, 1921'de Hindistan Ulusal Kongresi'nin lideri olmuş ve Hindistan genelinde, kendi kendini yönetmeyi talep etmenin yanı sıra yoksulluğu hafifletmek, kadın haklarını genişletmek, dini ve etnik barışı geliştirmek ve kast temelli dışlanmaya son vermek için kampanyalar düzenlemiştir.

Hindistan’da 1930 Tuz Yürüyüşü, Mahatma Gandhi tarafından düzenlenen şiddet içermeyen sivil itaatsizliğin kilit eylemlerinden biri olmuş, 24 gün ve 240 mil boyunca yürüyüşçüler İngiliz tuz tekeline karşı çıkmışlar ve gelecekteki sömürge karşıtı direniş için bir örnek oluşturmuşlardır. Hindistan bağımsızlık lideri olan Gandhi, 30 Ocak 1948'de Nathuram Godse adında bir Hindu milliyetçisi tarafından göğsüne üç kurşun sıkılarak öldürülmüştür.

21. Yüzyılda Hindistan Tarihi Nasıldır?

21. yüzyılda Hindistan tarihi ABD’nin 2001 yılında, nükleer denemeler yapan Hindistan ve Pakistan'a uyguladığı yaptırımları kaldırması ile dikkat çekmektedir. Eylül 2001’de Hindistan ve Pakistan, bir yıl süreyle Keşmir'deki bölünmüş kontrol hattı boyunca en şiddetli atışlarda birbirlerinin askeri noktalarına ateş açmışlardır. 2004’te Hindistan; Brezilya, Almanya ve Japonya ile birlikte BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik başvurusu başlatmıştır. 2006’da ABD ve Hindistan, ABD Başkanı George W. Bush'un ziyareti sırasında nükleer anlaşma imzalamıştır. 2007 yılında Pratibha Patil, Hindistan tarihinde cumhurbaşkanı seçilen ilk kadın olmuştur.

2008 Mumbai saldırılarında Pakistan merkezli İslami bir terör örgütü olan Lashkar-e- Taiba'dan gelen 10 teröristten 9'u da dahil olmak üzere 174 kişi öldürülmüştür. 2019 Jammu ve Keşmir eyaleti, Hindistan Anayasası'nın 370. maddesi kaldırılarak Jammu Keşmir ve Ladakh olarak bilinen iki ayrı birlik bölgesine bölünmüş ve Hindu, Sih, Budist, Jain, Parsi ve Hristiyan dini üyeleri için Hindistan vatandaşlığının yolunu açan anayasa, 11 Aralık 2019'da Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir. 2020 yılında Hindistan’ın ilk COVID-19 vakası Kerala'nın Thrissur bölgesinde bildirilmiştir.

Hindistan Cumhuriyeti Nasıl Kurulmuştur?

Hindistan’da Gandhi liderliğindeki Hindistan Ulusal Kongresi ile III. Ağa Han liderliğindeki Müslüman Birliği arasındaki anlaşmazlıklar, İngilizleri bölgeyi iki ayrı ulusa bölmeye sevk etmiş, 14 Ağustos 1947'de Pakistan ve ertesi gün Hindistan bağımsızlıklarını kazanmıştır.

Hindistan, 15 Ağustos 1947'de özgür bir ulus olmasına rağmen, Hindistan kuruluş tarihi olarak kabul edilen gün 26 Ocak 1950'de Anayasa'nın ilanıdır.

Hindistan'ın Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Hindistan Anayasası 26 Kasım 1949'da Hindistan Kurucu Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 26 Ocak 1950'de yürürlüğe girmiştir. Anayasa Hindistan'ı egemen, sosyalist, laik ve demokratik bir cumhuriyet olarak ilan ederken, vatandaşlarına adalet, eşitlik ve özgürlük sağlamayı ve kardeşliğe teşvik etmeye çalışmaktadır.

Hindistan anayasası, egemen bir ulus için dünyanın en uzun anayasası olarak kabul edilmiştir. Hindistan’da anayasa yürürlüğe girdiğinde 22 bölüm ve 8 programda 395 madde ve yaklaşık 145.000 kelimeye sahiptir ve dünyadaki Alabama Anayasasından sonra, Hindistan Cumhuriyeti’nin anayasası en uzun ikinci aktif anayasadır.

Hindistan Devletinin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Hindistan Devletinin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
Hindistan Devletinin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Hindistan devletinin bayrağı 22 Temmuz 1947'de yapılan Kurucu Meclis toplantısında kabul edilmiş ve 15 Ağustos 1947'de Hindistan Federasyonu'nun resmi bayrağı olmuştur. Hindistan'ın ulusal bayrağı, Hindistan safranı, beyaz ve Hindistan yeşilinden oluşan üç renkli yatay bir dikdörtgendir ve merkezinde lacivert renkte 24 kollu bir tekerlek olan Ashoka Chakra bulunmaktadır. Hindistan bayrağının genişlik ve yükseklik oranı 3:2'dir.

Hindistan'ın ulusal bayrağında safran, ülkenin gücünü ve cesaretini; beyaz, Dharma Çakra ile barışı ve gerçeği ve yeşil, toprağın bereketini, büyümesini ve uğurunu sembolize etmektedir. Ashoka Çakra, Hindistan bayrağı üzerinde beyaz şeridin tam ortasında konumlanarak, harekette yaşam ve durgunlukta ölüm olduğunu göstermekte, barışçıl bir değişimin dinamizmini temsil etmektedir.

Hindistan Tarihindeki Önemli Savaşlar Nelerdir?

Hindistan tarihindeki önemli savaşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Keşmir Savaşı: 1947-48 yılları arasında Hindistan ve Pakistan arasında gerçekleşmiş ve Hindistan’ın zaferi ile sonuçlanmıştır.
 • Hindistan Çin Savaşı: 1962 yılında Hindistan ve Çin arasında sınır çatışması yaşanmış, Çin’in askeri zaferiyle sonuçlanmıştır.
 • İkinci Hindistan-Pakistan Savaşı: 1965 yılında Hindistan ile Pakistan arasında gerçekleşen ikinci savaşta Hindistan galip gelmiştir.
 • Üçüncü Hindistan-Pakistan Savaşı: 1971 yılında Hindistan ve Pakistan arasında meydana gelen savaş, Hindistan’ın zaferiyle Güney Asya'daki güç dengesini yeniden şekillendirmiştir.
 • Kargil Savaşı: 1999’da Pakistan ve Hindistan arasında gerçekleşen sınır çatışmasını Hindistan kazanmıştır.

Hindistan Siyasi Tarihi Nasıldır?

Hindistan siyasi tarihi, komünistlerin, sağcı gelenekçilerin, politikacıların ve suçluların önemli güç pozisyonlarına seçildiği bir yapıdadır. 1947 yılında sömürgeci devletlerin boyunduruğundan kurtulan Hindistan, 1950’de anayasanın ilan edilmesiyle cumhuriyet rejimini savunmaya başlamıştır. Hindistan’ın siyasi tarihi boyunca Keşmir sorunu, nükleer silahlanma yarışı gibi sorunlar yaşadığı devletlerden biri Pakistan olmuş ve 1972 yılında Simla Paktı iki devlet arasında yapılmıştır. Pakistan ve Hindistan tarihi içerisindeki sulh dönemi 1998 yılında iki ülkenin de nükleer denemeler yapmaya başlamasıyla bozulmuştur.

Hindistan Tarihindeki Önemli Anlaşmalar Nelerdir?

Hindistan tarihindeki önemli anlaşmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Paris Anlaşması
 • Basel Sözleşmesi
 • Brüksel Anlaşması
 • Nice Anlaşması
 • Cape Town Anlaşması
 • Budapeşte Anlaşması
 • Lahey Protokolü
 • Kyoto Protokolü
 • Marakeş Anlaşması
 • Montreal Protokolü
 • Ramsar Sözleşmesi
 • Rotterdam Sözleşmesi

Hindistan Coğrafyasının Ülke Tarihi Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Hindistan alt kıtasının çeşitli fiziksel özellikleri, farklı yerel bölgelerin, siyasi ve kültürel birimlerin oluşmasına yol açmıştır. Fiziksel özelliklerdeki ve doğal engellerdeki çeşitlilik nedeniyle Hindistan, farklı siyasi ve kültürel birimlere bölünmüştür.

İndus Vadisi ovaları ile Ganj arasında kalan Thar Çölü bu iki bölgeyi iki ayrı birime ayırırken, Hindistan savunmasını zayıflatıcı etkide bulunmuş ve Hindistan tarihinin seyrini de büyük ölçüde etkilemiştir. Hindistan'ın doğal engellerle dünyanın geri kalanından ayrılması, eski Hindistan halkına bir güvenlik duygusu vermiş ve Hindistan’ın coğrafi konumu ülkenin savunma stratejisi geliştirmesi önünde engel teşkil etmiştir.

Hindistan’daki uçsuz bucaksız kumlu çöller, aşılmaz ormanlar ve yüksek sıradağlar, ovalardan sürülen ilkel kabilelere barınak sağlamıştır. Hint toprağının zenginliği ve verimliliği, insanlara bolca boş zaman bırakmış, dikkatlerini sanat ve edebiyatın tanıtımına harcamalarına ve Vedik literatürünün Hindistan’ın en değerli hazinelerinden biri olarak ortaya çıkmasına olanak vermiştir.

Hint Tarihini Anlatan Filmler Hangileridir?

Hint Tarihini Anlatan Filmler Hangileridir?
Hint Tarihini Anlatan Filmler Hangileridir?

Hint tarihini anlatan filmler aşağıda sıralanmıştır.

 • Sardar
 • Mangal Pandey: Yükselen
 • Bhagat Singh Efsanesi
 • Jodhaa Akbar
 • Gandi
 • Chittagong
 • Asoka
 • Bajirao Mastani
 • Padmavati
 • Jhansi ki Rani
 • Netaji Subhas Chandra Bose: Unutulmuş Kahraman

Hindistan tarihi ile ilgili filmler kültür, sosyal hayat, yaşam koşulları ve insan prototipleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Hindistan’ın tarihi geçmişi Hindistan sineması açısından ilham kaynağı olabilecek düzeyde çok sayıda olaya ve olguya sahne olmuştur.

Hindistan'ın Tarihi Yerleri Hangileridir?

Hindistan'ın Tarihi Yerleri Hangileridir?
Hindistan'ın Tarihi Yerleri Hangileridir?

Hindistan’daki tarihi yerler aşağıda verilmiştir.

 • Tac Mahal, Agra
 • Amber Kalesi, Jaipur
 • Brihadisvara Tanjore Tapınağı,Tamil Nadu
 • Agra Kalesi, Agra
 • Kızıl Kale, Delhi
 • Hawa Mahal, Jaipur
 • Khajuraho Tapınakları, Madhya Pradesh
 • Hümayun’un Mezarı, Delhi
 • Kutub Minar, Delhi
 • Jaisalmer Kalesi, Jaisalmer
 • Konark Tapınağı, Odisha

UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Hindistan’daki Konark Güneş Tapınağı geometrik desenleri ve oymalı tekerlekleri ile ön plana çıkarken aynı zamanda eşsiz mimarisiyle de ünlüdür. Şafak, öğlen veya gün batımında Hindistan gezilecek yerler listesine alınması gereken tarihi Konark Güneş Tapınağı’nda Güneş Tanrısının üç ayrı görüntüsüne tanık olmak mümkündür.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: