Mısır Dini

Mısır Dini: Mısır'ın İnanç Yapısı ve En Ünlü İbadet Merkezleri

Mısır toplumunda din büyük bir rol oynamaktadır. Hukuk, siyaset ve sosyal geleneklerle ilgili İslami ilkeler, Mısır'ın laik bir devlet olarak resmi statüsüne rağmen Mısır'ın yasalarını ve siyasi etkileşimlerini etkilemeye devam etmektedir. Mısır nüfusunun %90’ı Sünni mezhebine mensup Müslüman olarak tanımlanmaktadır. Mısır nüfusunun %9'u Kıpti Ortodoks Hristiyan olarak, kalan %1'i ise Hristiyanlığın başka bir mezhebi ile özdeşleşmektedir. Mısır’ın resmi dini inancı İslamdır. Mısır’da yalnızca Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik resmi olarak tanınan dinler arasındadır. Ateizm, Agnostisizm, Hinduizm, Ahmediye İslam, Bahai İnancı ve dinsizlik Mısır devleti tarafından tanınmamaktadır.

Mısır ülkesindeki dini çeşitlilik nedeniyle sosyal gerilimler oluşmaktadır. Azınlık dinlerine inanan insanlar ayrımcılığa maruz kalabilmekte ve zaman zaman Müslüman çoğunluk ile Kıpti Hristiyan azınlık arasında çatışmalar olabilmektedir. Dinler arası evlilikler veya din değiştirme de aile tarafından caydırılabilmekte veya yasaklanabilmektedir. Mısır'da Müslümanlar ve Hıristiyanlar, yerleşim yerlerinde beraber yaşamaktadır. Mısır’da farklı dinlere mensup toplulukların inançlarına karşı saygı ifadeleri her iki dini grup arasında da yaygındır ve genel düzeyde, başkalarına karşı şefkat ve Tanrılarına bağlılık gibi birçok dini değer paylaşılmaktadır.

Mısır Müslüman Mı?

Mısır’da yaşayan nüfusun %90’ı Müslümandır.

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Resmi Dini Nedir?

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin resmi dini İslamdır. Mısır, laik bir ülke olarak tanınmadan önce 1980 yılında Mısır anayasasının ikinci maddesinin değiştirilmesi ile İslam, Mısır’ın resmi devlet dini olarak kabul edilmiştir.

Mısır'da Tanınan Dinler Nelerdir?

Mısır’da yalnızca İslam, Hristiyan ve Musevi dinleri tanınmaktadır. Ateizm, Agnostisizm, Hinduizm, Ahmediye İslam, Bahai İnancı gibi inançlar ve dinsizlik Mısır devleti tarafından tanınmamaktadır.

Mısır'da Din Dağılımı Nasıldır?

Mısır’da ki din dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • Müslümanlık (Nüfusun %90’ı)
 • Hristiyanlık (Nüfusun %15-5’i arası)
 • Yahudilik (3 kişi)
 • Ahmediye İslam (50.000 kişi)
 • Bahai İnancı (500 kişi)
 • Hinduizm (2.700 kişi)
 • Ateizm (Bilinmiyor)

Mısır'da İslam İnancı Nasıldır?

Mısır’da İslam inancı, 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altında olan Mısır’ın Müslüman Araplar tarafından fethedilmesi ile başlamıştır. Araplar Fustat adlı Mısır'ın başkentini kurmuşlardır. Fustat şehri Haçlı Seferleri sırasında yakılmıştır. Kahire 986 yılında Arap halifeliğinin en büyük ve en zengin şehri ve dünyanın en büyük ve en zenginlerinden biri olmak için inşa edilmiştir. Müslüman hükümdarlar, sonraki altı yüzyıl boyunca Mısır'ın kontrolünde kalmış ve Kahire, Fatımi Halifeliğinin merkezi olmuştur. Mısır gelişmiş ve Fatımiler hem Akdeniz'de hem de Hint Okyanusu'nda geniş bir ticaret ağı geliştirmişlerdir.

Günümüzde Mısır Arap Cumhuriyeti’nin resmi dini İslam’dır. Mısır nüfusunun %90’ı Müslümandır. Mısır'daki Müslümanların %85-95 arası Sünnilerden oluşmaktadır. ve %1 oranında küçük bir Şii azınlık vardır.

Mısır’da toplamda 111.508 cami bulunmaktadır. Muhammed Ali Paşa Camii, El- Fettah el-Alim Camii, El-Ezher Camii, Melike Safiye Camii, Aksungur Camii Mısır’da bulunan camiler arasında yer almaktadır. El- Fettah el Alim Camii, Ortadoğu'nun en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük camisidir.

Mısır'da Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Mısır’da Hristiyanlık inancının, İskenderiye Patrikhanesinin M.S 33 civarında Evangelist Mark tarafından kurulmasıyla geldiğine inanılmaktadır. İskenderiye Hristiyanlığın erken bir merkezi olduğu için Mısır Hıristiyanlığının tarihi Roma dönemine kadar uzanmaktadır.

Hristiyanlık Mısır'daki en büyük ikinci dindir. Mısır Hristiyan nüfusunun %5 ile %15 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Mısır'daki Hristiyanların yaklaşık %95'i İskenderiye Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin üyeleridir, diğer yerli Mısırlı Hristiyanlar, Kıpti Katolik Kilisesi, Kıpti Evanjelik Kilisesi ve çeşitli Kıpti Protestan mezheplerine üyedirler.

Yerli olmayan Hristiyan topluluklar büyük ölçüde İskenderiye ve Kahire'nin kentsel bölgelerinde bulunur ve İskenderiye Rum Ortodoks Kilisesi, Melkit Rum Katolik Kilisesi, Ermeni Apostolik Kilisesi, Latin Katolik Kilisesi, İskenderiye, Maronit Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi, Keldani Katolik Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi veya Süryani Ortodoks Kilisesi ve Piskoposluk/Anglikan Eyaleti üyeleridir.

Mısır'da da Protestan kiliseleri de vardır. Mısır'daki toplam Protestan sayısı 200.000 civarındadır. Mısır Protestanları Mısır Evanjelik Kilisesi ve Ermeni Evanjelik Kilisesisi üyeleridir.

Mısır'da İnanılan Diğer Dinler Nelerdir?

Mısır’da inanılan diğer dinler aşağıda verilmiştir.

 • Musevilik :1956 Süveyş Krizi'nden sonra çok sayıda Yahudi Mısır’dan kovulmuştur. Mısır vatandaşlıkları iptal edilmiş ve mal varlıklarına el konulmuştur. 1967'de İsrail ile olan Altı Gün Savaşı'ndan sonra zirveye ulaşan, istikrarlı bir Mısır Yahudileri göçü başlamıştır.2022 yılındaki verilere göre Mısır’da toplam 3 Yahudi yaşamaktadır.
 • Hinduizm : Hinduizm inancını takip eden2.700 kişi Mısır’da yaşamaktadır.
 • Ahmediye İslam : Mısır’da Ahmediye İslam inancına sahip 50.000’e yakın kişi yaşamaktadır.
 • Bahai İnancı : Bahai İnancına sahip 500 kişi Mısır’da yaşamaktadır.Mısır'daki Bahai İnancı 100 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmektedir. Bahai İnancının ilk takipçileri 1863'te Mısır'a gelmiştir.
 • Ateizm : Mısır’da yaşayan ateistlerin sayısı sosyal damgalama ve resmi istatistik eksikliği nedeniyle bilinmemektedir. Ateistler resmi dini statülerini değiştiremezler ve ebeveynlerinin dininin takipçisi olarak kabul edilirler. Ateizme olan düşmanlığa rağmen Mısır’daki ateistler 2011 Mısır devriminden bu yana internet ortamında giderek daha fazla ses çıkarmaya başlamışlardır.

Mısır Din Tarihi Nasıldır?

Mısır din tarihi Antik Mısır’da yer alan çok tanrılı inanç ve ritüeller ile başlamıştır.

Antik Mısır’da din çok tanrılıdır ve ölümden sonra yaşam olduğuna inanılmaktadır. Mısır hükümdarı olan firavunların ilahi güçlere sahip oldukları ve halkları ile tanrılar arasında aracı oldukları düşünülmektedir. Antik Mısırlılar ile başlayan Mısır tarihi, Hristiyanlığın ardından da Müslümanlık ile devam etmektedir.

Mısır’da Hristiyanlık inancının, İskenderiye Patrikhanesinin kurulması ile geldiğine inanılmaktadır.İskenderiye Hıristiyanlığın erken bir merkezi olduğu için Mısır Hıristiyanlığının tarihi Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Mısır’da İslam inancı, 7. yüzyılda Bizan İmparatorluğu altında olan Mısır’ın Müslüman Araplar tarafından fethedilmesi ile başlamıştır.

Antik Mısır'da Din Sistemi Nasıldı?

Antik Mısır’da din sistemi çok tanrılı inanç ve ritüellerden oluşan karmaşık bir sisttemdir. Mısırlıların, dünyada var olduğuna ve dünyanın kontrolünde olduğuna inanılan, birçok tanrı ile etkileşimlerine odaklanmaktadır.Tanrıların beğenisini kazanmak için dua edilmekte ve adak gibi ritüeller yapılmaktadır. Mısır hükümdarları olan firavunlara odaklanan resmi dini uygulama, firavunların konumları nedeniyle ilahi güçlere sahip olduklarına inanılmaktadır. Antik Mısır’da firavunlar, halkları ve tanrılar arasında aracı olarak hareket etmektedirler. Devlet, dini törenlere ve tapınakların inşasına muazzam kaynaklar ayırmaktadır.

Antik Mısır’da yaşayan kişiler, kendi amaçları için tanrılarla etkileşime girebilir, dua yoluyla yardım isteyebilir veya tanrıları sihir yoluyla hareket etmeye zorlamaktadır. Mısır'ın ölümden sonraki hayata olan inancı nedeniyle cenaze uygulamalarının önemine, ölülerin bedenlerini ve ruhlarını korumak için mezarlara çok önem vermektedirler.

Antik Mısır’da belirli tanrıların önemi artıp azaldıkça ve karmaşık ilişkileri değiştikçe dini inancın ayrıntıları zaman içinde değişmiştir. Çeşitli zamanlarda, Antik Mısır mitolojisi kapsamında bilinen güneş tanrısı Ra, yaratıcı tanrı Amon ve ana tanrıça İsis de dahil olmak üzere bazı tanrılar diğerlerinden üstün hale gelmiştir.

Mısır'ın En Ünlü Dini Yapıları Hangileridir?

Mısır’ın en ünlü dini yapıları listesi aşağıda verilmiştir.

 • Filai Tapınağı
 • Muhammed Ali Paşa Camii
 • Sina Dağı Azize Katerina Manastırı

Filai Tapınağı Nerededir?

Filai Tapınağı Nerededir?
Filai Tapınağı Nerededir?

Filai Tapınağı, Mısır'daki Aswan Barajı ve Nasser Gölü'nün aşağısında, Aswan Low Barajı'nın rezervuarında bulunan bir adadır. Filai aslen Yukarı Mısır'daki geniş Nil Nehri'nin yakınında bulunmaktadır ancak 1902'de Aswan Low Barajı'nın ilk inşasından sular altında kalacak olması nedeniyle tapınak kompleksi sökülmüş ve UNESCO Nubia Kampanyası projesinin bir parçası olarak yakındaki Agilkia Adası'na taşınmıştır.

Filai Tapınağı’ndai ilk dini yapının 25. Hanedanlık döneminden Firavun Taharqa tarafından yaptırılan ve Amun'a adanan bir türbe olduğunu düşünülmektedir. Filai Tapınağı’nda bulunan en eski tapınak ve orada İsis'e tapınmanın ilk kanıtı, 26. Hanedan II. Psamtik tarafından yaptırılan küçük bir köşktür.

Filai Tapınağı’nın üzerinde bulunduğu ada eski Mısır’da "sınır" anlamına gelmektedir. Güney sınırları olarak, Mısır firavunları orada güçlü bir garnizon tutmuşlardır ve aynı zamanda Yunan ve Roma askerleri için de bir kışla görevi görmüştür.

Muhammed Ali Paşa Camii Nerededir?

Muhammed Ali Paşa Camii Nerededir?
Muhammed Ali Paşa Camii Nerededir?

Muhammed Ali Paşa Camii Mısır’da Kahire Kalesi’nde bulunmaktadır. 1830 ve 1848 yılları arasında Muhammed Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Yusuf Boşnak olan Muhammet Ali Paşa Camii 1816 yılında vefat eden Muhammed Ali Paşa’nın en büyük oğlu Tosun Paşa’nın anısına inşa edilmiştir.

Muhammed Ali Paşa Camii, Kahire Kalesi'nin zirvesinde yer alır ve 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen hareketli silüeti ve ikiz minareleriyle Kahire’nin en görünür ve en büyük Osmanlı camisidir. Kale ile birlikte Muhammed Ali Paşa Camii, Kahire’nin simge yapılarından ve şehre herhangi bir yönden yaklaşıldığında görülecek ilk turistik mekanlarından biridir.

Sina Dağı Azize Katerina Manastırı Nerededir?

Sina Dağı Azize Katerina Manastırı Nerededir?
Sina Dağı Azize Katerina Manastırı Nerededir?

Azize Katerina Manastırı, Mısır'daki Azize Katerina kasabası yakınlarında, Sina Dağının eteğinde bir geçidin ağzında yer almaktadır. Manastır resmi olarak Azize Katerina'nın Kutsal Özerk Kraliyet Manastırı, Kutsal ve Tanrı-Trodden Dağı Sina'da bulunan bir Doğu Ortodoks manastırıdır. Azize Katerina Manastırının adı İskenderiyeli Katerina’dan gelmektedir.

Yunan Ortodoks Kilisesi'nin bir parçası olan özerk Sina Kilisesi tarafından kontrol edilen Azize Katerina Manastırı Hıristiyanlık, İslam ve Yahudilik geleneklerindeki benzersiz önemi nedeniyle 2002 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiştir. Azize Katerina’nın arka tarafında Ras Sufsafeh, Jebel Arrenziyeb, ve Sina adlı üç dağ bulunmaktadır.

Azize Katerina Manastırı 548 ile 565 yılları arasında inşa edilmiş olup, dünyanın sürekli yaşayan en eski Hıristiyan manastırıdır. Manastır Codex Sinaiticus ve Süryani Sinaiticus gibi benzersiz ve son derece nadir eserlerle ve en büyük erken Hristiyan ikonları koleksiyonuyla dünyanın en eski sürekli çalışan kütüphanesine sahiptir.

Mısır'da İnanç Özgürlüğü Var Mı?

Mısır’da inanç özgürlüğü vardır. Mısır’da inanç ve ibadet özgürlüğü, Mısır Anayasası tarafından 64. madde uyarınca resmen mutlak olarak tanınmakta, ancak hükümet müdahalesi ve mezhep çatışması ile fiilen sınırlandırılmaktadır. Ülke yasalarının bazı yönleri ağırlıklı olarak İslami ilkelere dayanmaktadır. Mısırlı yetkililer yalnızca Yahudiliği, İslam'ı ve Hıristiyanlığı tanıyarak, bu dinlere mensup halkın ibadet etmelerine izin vermektedir. Ateizm, Agnostisizm, Hinduizm, Ahmediye İslam, Bahai İnancı ve dinsizlik Mısır devleti tarafından tanınmamaktadır.

Mısır'da Din Değiştirmek Yasak Mı?

Mısır’da din değiştirmek yasak değildir ancak din değiştirmek isteyen vatandaşlar için bu zor bir süreçtir. nsan Hakları Örgütü’ne göre, din özgürlüğü Mısır anayasası tarafından garanti altına alınmış olsa da Mısırlılar herhangi bir zorlukla karşılaşmadan İslam’ı seçebilirler ancak Hıristiyanlığı kabul etmek isteyen vatandaşlar yeni kimlik belgelerini almakta zorluk yaşamaktadır ve bazıları kimlik belgelerinin sahtelerini hazırladıkları iddiasıyla tutuklanmıştır.

Mısır Ateist Nüfusu Ne Kadar?

Mısır Ateist nüfusu hakkında sosyal damgalama ve resmi istatistik eksikliği nedeniyle net bir bilgi bulunmamaktadır.

Mısır’daki ateistlere karşı ayrımcılık, esas olarak ülkedeki muhafazakar sosyal geleneklerin ve dini kurumların sonucudur. Mısır’daki yasalar ve politikalar din özgürlüğünü korur ancak diğer inançlara sözlü veya yazılı olarak hakaret edenler cezalandırılmaktadır. Ateist Mısırlı bir yazar, ateistler için yerel bir dernek kurulması çağrısında bulunmuştur ancak 2000 yılında, dört kitabında İslam’a hakaret suçlamasıyla yargılanmıştır. Resmi olarak Mısır nüfusu Müslüman, Hristiyan ve Musevilerden oluşmaktadır bu nedenle Ateistler resmi dini statülerini değiştiremezler ve ebeveynlerinin dininin takipçisi olarak kabul edilirler.

2014 yılında Gençlik Bakanlığı ve Vakıflar Bakanlığı tarafından Ateizm dahil olmak üzere ülkenin gençleri arasında “zararlı fikirler” olarak kategorize edilen unsurların yayılmasına karşı mücadele etmek adına ortak bir strateji açıklamışlardır. Ateizme olan düşmanlığa rağmen Mısır’daki ateistler 2011 Mısır devriminden bu yana internet ortamında giderek daha fazla ses çıkarmaya başlamışlardır.

Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Din Eğitimi Nasıldır?

Mısır Arap Cumhuriyeti’nde din eğitimi okullarda verilmektedir ancak eğitimin içeriği tek yönlüdür ve öğrenciler analitik düşünmeye yönlendirilmemektedir. Mısır’da Müslüman öğrencilere yalnızca İslam dersleri verilmekte olup Hristiyanlık inancı ise yalnızca İslam bakış açısından anlatılmaktadır. Mısır okullarında Hristiyan olan öğrencilere yalnızca Hristiyanlık dersleri verilmekte olup İslam dersleri verilmemektedir.

Mısır Dini Bayramları Nelerdir?

Mısır dini bayramları listesi aşağıda verilmiştir.

 • Ramazan Bayramı
 • Kurban Bayramı
 • Hicri Yılbaşı

-Mısırlıların Batıl İnançları Var Mıdır?

Mısırlılar günlük hayatlarını etkileyen birçok batıl inanca sahiptir. Mısır inançlarının doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanmış olmasa da bu kültür nesilden nesile aktarılmıştır. İçeceğini son damlasına kadar içmek en önemli Mısır inançlarından biri olarak kabul edilmektedir. Mısırlı birinin evine gidilirse ve özellikle bu evde bekar bir kız yaşıyorsa içeceğin son damlasına kadar içilmesi gerektiğine, aksi takdirde kötü şansın bu kızı kovalayacağına ve asla evlenemeyeceğine inanılmaktadır.

Mısırlılara göre makası açık bırakmak uğursuzluk getirmektedir. Makasları açık bırakmak ya da hiçbir şeyi kesmeden tekrar açıp kapatmanın mutluluğu üzüntüye dönüştürdüğü, makasın işlevi bir şeyleri kesmek ve ayırmak olduğu için ilişkilerin makası tekrar kapatana kadar dağılacağına inanılmaktadır.

Mısır halkı siyah kedi ve kargalardan korkmaktadır. Mısırlılar siyah kedilerin kötü yaratıklar olduğuna ve şeytanların kedilerin vücutlarında yaşadıklarına inanmaktadırlar. Tanrı’nın Kabil’e Habil’in cesedini nasıl gömeceğini öğretmek için kargalar göndermesi nedeniyle Mısır’da kargalar görülür veya duyulursa hastalık ve ölümün yakın olduğuna inanmaktadırlar.

Eski Mısır batıl inancına göre ayakkabıları ve parmak arası terlikleri baş aşağı bırakmak, Tanrıya hakaret etmenin bir yolu olarak görülmesi nedeniyle, uğursuz olaylar getirmektedir. Mısırlıların inanışına göre sağ göz seğirirse, sağ tarafın barışı ve melekleri simgelemesi nedeniyle mutlu haber alınmaktadır ancak sol göz seğirirse kişinin hoş olmayan bir haber alacağına inanılmaktadır. Mısırlılar geceleri tırnaklarını kesmesinin uğursuz olduğuna ve değerli eşyalarını veya sevdiklerini kaybetmeye yol açtığına inanırlar.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: