Bulgaristan'da Yatırım Teşvikleri ve Fırsatlar

2023'te Bulgaristan'da Yatırım Teşvikleri ve Fırsatlar

2009 ekonomik krizinden sonra özel yatırım harcamaları azalsa da Bulgaristan, kamu yatırımı ile birlikte özel yatırım fırsatlarını teşvik eden bir ülkedir. Bulgaristan’daki yatırım açığının en fazla olduğu alanlar enerji üretimi ve ulaşımdır. Bulgaristan’daki yatırımları desteklemek için Bulgar hükümeti tarafından vergi yapılandırması, eğitim reformları, güçlendirilmiş sağlık sistemi ve istihdam büroları gibi avantajlar sunulmaktadır. Avrupa Birliği Bulgaristan’a yatırımlarının teşvik edilmesi için finansman sağlamaktadır.

Bulgaristan’da yapılabilecek yatırım türleri; Bulgaristan’da işlem gören hisse senetleri yatırımı, özel sermaye fonlarına yatırım, risk sermayesi veya riskten korunma fonları yatırımı ve gayrimenkul yatırımıdır.

Uzun süreli oturum izni veren D tipi vizesinin alınması ile birlikte Bulgar kanunlarının öne sürdüğü şartlar yerine getirildiği takdirde Bulgaristan’da işyeri açmak mümkün olmaktadır.

Bulgaristan’da Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Bulgaristan’da yatırım yapmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Gelir ve kurumlar vergisinin az olması
 • Yatırımcılara hükümet tarafından destek sağlanması
 • Etkili vergi toplamanın kolaylaştırılması için vergi yapılandırması planları
 • Yatırımcının pazara olan güvenini sağlamak için oluşturulan şeffaf para politikaları
 • İlgili personellerin ilgili yatırım konusunda yeterlilik kazanması için verilen eğitimlerin desteklenmesi
 • Yatırımları teşvik etmek için hızlandırılmış idari prosedürler
 • Hibe desteği
 • Yeni işe alınan personellerin işveren tarafından karşılanan sigorta primlerinin iade edilebilmesi

Bulgaristan’da Yatırım Teşvik Türleri Nelerdir?

Bulgaristan’da yatırım teşvik türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yatırım Teşvik Mevzuatı (IPA)
 • Vergi teşvikleri
 • İstihdam Teşvik Yasası’nda belirtilen çalışmayı arttırmaya yönelik teşvik önlemleri

IPA Kapsamındaki Bulgaristan Yatırım Teşvik Şartları Nelerdir?

IPA kapsamındaki Bulgaristan yatırım teşviklerinin sağlanması için yapılacak olan yatırımlar yeni bir tesisin kurulması, var olan tesislerin büyümesi, yeni üretilen ek ürünlerin çeşitlendirilmesi veya var olan tesislerin üretim sürecinde temel bir değişiklik yapılması üzerine olmalıdır.

IPA Kapsamında yatırımların yapılabileceği ekonomik sektörler aşağıda listelenmiştir.

 • İmalat endüstrisi
 • Bilişim ve imalat teknolojileri alanındaki ileri teknoloji aktiviteler
 • İş süreçlerindeki dış kaynak kullanımı
 • Genel merkez çalışmaları, eğitim, sağlık sistemi, ardiyecilik ve ulaşım, muhasebe ve denetim, mimari ve mühendislik gibi hizmet sektörlerinde destek sağlanabilecek ekonomik aktivitelerin olduğu sektörler

IPA Kapsamındaki Bulgaristan Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

IPA Kapsamındaki Bulgaristan yatırım teşvikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Merkezi ve yerel otoritelerin yasa tarafından belirlenen süreleri kısaltması ile sağladığı hızlandırılmış idari prosedürler uygulanmaktadır.
 • Yeterli mesleki eğitimin edinilmesi için mesleki eğitim harcamalarında %25’e kadar maddi destek sağlanmaktadır.
 • İstihdam sağlanan işçilerin işveren tarafından ödenen sigorta primleri, devlet tarafından geri ödenebilmektedir.
 • Akredite yatırımcıların isteği üzerine ilgili otoriteler tarafından kamuya ait gayrimenkuller ihalesiz bir şekilde yatırımcılara devredilebilmekte veya yatırımcılara sınırlı mülkiyet hakkı verilebilmektedir.
 • Yatırımcının kamu işleriyle ilgilenmesi için danışman görevli ataması yapılabilmektedir ve atanan danışmanlar yatırımcıların adına yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili yatırım projeleri ile ilgilenebilmektedir.
 • Yatırımın yapıldığı proje alanına teknik altyapının inşası için finansal destek sağlanabilmektedir.

Vergi Kolaylığı Kapsamında Bulgaristan Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Vergi kolaylığı kapsamında Bulgaristan yatırım teşvikleri aşağıda listelenmiştir.

 • 5 Milyon Bulgar Levası üzerinde olan Yatırım projelerinde ithal edilecek teçhizatlar için iki yıl boyunca KDV muafiyeti sağlanması
 • 20 yeni istihdam alanı yaratılması
 • Yatırım projelerine finansman sağlama yetkisi
 • Gelir vergisi oranının %10 olması
 • Kurumlar vergisinin %10 olması
 • Bilgisayar ve yeni üretim teçhizatlarında 2 yıl içinde hızlandırılmış amortisman uygulanması
 • Temettü ve tasfiye payları üzerinden %5’lik stopaj vergisi uygulanması (AB kökenli şirketler için %0)
 • ARGE harcamalarının silinmesi olasılığı
 • Sermayenin geri gönderilmesinde kısıtlama olmaması
 • İşsizlik oranının yüksek olduğu bölgelerde kurumlar vergisinin %0 oranında olması için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.
 • Yatırımcıların malvarlıklarının, işsizlik oranlarının yüksek olduğu şehir belediyelerinin içinde bulunması
 • Vergilendirilebilir varlıkların likit fon durumunda olup sigortaya tabi olmaması
 • İlk yatırımdaki gayri maddi varlıkların değerinin, ilk yatırımdan uzun vadede sağlanacak maddi varlıkların gelirinin %25’inden daha fazla olmaması

Bulgaristan İstihdam Alanındaki Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Bulgaristan’ın istihdam alanındaki yatırım teşvikleri aşağıda listelenmiştir.

İstihdam Kurumu tarafından uygun pozisyonlara yerleştirilmiş işçilerin 1 yıla kadar asgari maaş ile sosyal güvencelerinin ve sağlık sigortalarının ödenmesi

İstihdam Kurumu tarafından işlere yerleştirilecek kişilerin sahip olması gereken özellikler aşağıda listelenmiştir.

 • Kişinin hizmet saati olmadan 29 yaşına kadar işsiz olması
 • Kişinin 29 yaşında işsiz olup azalmış çalışma kapasitesine sahip olması
 • Sosyal Yardım Kurumlarında bulunup eğitimlerini tamamlamış genç olunması
 • Kalıcı olarak çalışma kapasitesini kaybetmiş durumda olunması
 • 3 yaşından küçük çocukları olup işsiz durumda olan yalnız anne baba (evlat edinen aileler) veya bekar anne (üvey anneler) olunması
 • 50 yaş üzeri işsiz kadın ve 55 yaş üzeri işsiz erkek olunması

Bulgaristan’da Yatırım Teşviklerinden Faydalanmak için Gerekli Prosedür Nasıldır?

Bulgaristan’daki yatırım teşviklerinden faydalanmak için gerekli prosedür; İstihdam Kurumlarına bağlı yerel İstihdam Bürolarının, takip eden ayda işçilerle sözleşme imzalanabilmesi için her ay bilgilendime panolarında ve en az iki yerel veya bölgesel kitle iletişim araçlarında teşvik önlemlerini duyurmasıyla başlamaktadır. İşveren, İstihdam Bürosuna bir başvuruda bulunarak mesleki eğitimini başarıyla tamamlayan işçilere en az 6 ay boyunca istihdam sağlayacağını beyan etmektedir. Başvuruların süresi dolduktan 3 gün sonra işbirliği konseyi beyan edilen başvuruları inceleyerek, iş bulma bürosunun müdürüne bir sonraki ayda sözleşmelerin akdedileceği işçilerin listesini vermektedir. Kabul edilen işçiler İstihdam bürosunun bilgilendirme panosunda ilan edilmektedir. Bulgaristan’da işverenler, gerekli mesleki yeterliliğin kazanılması için maksimal idealler çerçevesinde eğitim organizasyonu ayarlama hakkına sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Bulgaristan’da yatırım ile ilgili merkezimize sıklıkla sorulan sorular aşağıda derlenmiştir.

Bulgaristan’da Şube Açmak için Gerekenler Nelerdir?

Bulgaristan’da şube açmak için gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Uzun süreli vize ve oturma iznine sahip olmak
 • Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydolmak
 • Ticaret sicil kaydı edinmek
 • Yabancı şirket akdi, tüzüğü veya sözleşmesini bulundurmak
 • Yabancı şirket yöneticisinin noter onaylı imzasının bulunduğu vekaletnamesine sahip olmak
 • Yöneticiden noter onaylı görev kabulü ve imza sirküleri almak
 • Yöneticinin veya yöneticilerin uzmanlık veya yeterlilik belgelerine sahip olması
 • Yatırılan sermayeyi gösteren belgelere sahip olunması
 • Şube açma beyannamesine sahip olunması
 • Gerekli izin veya lisans belgesine sahip olunması
 • Sicil kaydı edinmek ve şirket adı almak için ödemelerin yapılması

Bulgar kanunlarının gerektirdiği şartların yerine getirilip istenen belgelerin tamamlanarak gerekli ücretlerin ödenmesi Bulgaristan’da iş yeri açmak için gereklidir.

Bulgaristan’da En Çok Yatırım Yapılan Sektörler Nelerdir?

Bulgaristan’da en çok yatırım yapılan alanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Lojistik
 • Tarım ve gıda
 • İnşaat
 • Otomotiv
 • Enerji

Yatırımlarının büyük çoğunluğunu özel sektör firmalarının oluşturduğu Bulgaristan’da inşaat sektörü, en çok yatırım alan alanlardan birisidir.

Bulgaristan Yatırım Bankaları Hangileridir?

Bulgaristan yatırım bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgarian- American Credit Bank
 • BNP Paribas Deposits
 • Central Cooperative Union
 • UniCredit Bulbank
 • Hebros Bank
 • HVB Bank Biochim
 • First Investment Bank
 • ING Bank

Türkiye’nin yatırımlarda bulunduğu Bulgaristan, Türk bankaları içerisinden İş Bankası ve Ziraat Bankası gibi bankalar ile anlaşmalıdır.

Bulgaristan’da Yatırım Yapmak için Hangi Vize Gereklidir?

Bulgaristan’da yatırım yapmak için D tipi vize alınmalıdır.

Yatırımcılara uzun süreli oturum izni veren Bulgaristan yatırımcı vizesi gerekli evrakların Bulgaristan elçiliğine teslim edilmesi ile alınabilmektedir.

Bulgaristan’da Gayrimenkul Yatırımı ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

Bulgaristan’da gayrimenkul yatırımı ile oturum izni sadece emekliler için alınabilmektedir.

Bulgaristan’da Mülk Edinme Şartları Nedir?

Bulgaristan’da mülk edinme şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Uzun süreli oturum izni alınmalıdır.
 • Bulgaristan’da ikamet edilecek süre boyunca maddi yetersizlik durumu oluşmayacağı belgelenmelidir.
 • Tapu veya kira sözleşmesi ibraz edilmelidir.

Bulgaristan Vatandaşlığı Yatırım Yolu ile Alınabilir Mi?

Evet, Bulgaristan vatandaşlığı yatırım yolu ile alınabilmektedir.

Yatırım yolu ile vatandaşlık almak isteyen emekli olmuş kişiler, kendi ülke vatandaşlıklarından çıkmalarına gerek olmadan Bulgaristan çifte vatandaşlık hakkı elde edebilmektedir.

Bulgaristan Yatırım Danışmanlığı Veren Firmalar Nelerdir?

Bulgaristan’da yatırım danışmanlığı faaliyeti gösteren firmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Vizem.net
 • BP Consulting
 • Arsis Global Consulting
 • EMV Consult Ltd.

Vizem.net Bulgaristan vatandaşlık danışmanlık hizmetleri sunan firmalar arasında bulunmakta ve son 5 yıldır Türkiye’den en fazla yatırımcı vizesi onayı alan akredite acente olmaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: