Japonya Tarihi

Japonya Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Japonya’nın tarihi, erken dönemden günümüze uzanan savaşlar, anlaşmalar gibi gelişmelerle şekillenmiştir. Japonya İmparatorluğu tarihi erken Japonya dönemi ile başlayıp bu dönem 710'a kadar sürmüştür. Erken Japonya döneminde Japon adalarının sakinleri toplayıcılık, balıkçılık ve avcılık yapmıştır.

Nara ve Heian dönemleri 710-1192 yıllarını kapsamakta olup 710 yılında, ilk kalıcı Japon başkenti, Çin başkentinden sonra modellenen bir şehir olan Nara'da kurulmuş ve burada büyük budist manastırları inşa edilmiştir. Erken Dokuz Yıl Savaşı'nda (1050 - 1059) ve Sonraki Üç Yıl Savaşı’nda (1083 - 1087) Japonya askeri deneyim kazanmıştır.

Kamakura döneminde (1192-1333) 1259'da Moğollar Çin'i fethetmiş ve sonrasında Japonya ile de ilgilenmeye başlamıştır. Azuchi- Momoyama döneminde (1573-1603) Oda Nobunaga, 1559 yılında Owari eyaletinin kontrolünü, sonrasında da stratejik olarak elverişli bir konumda olan başkenti 1568'de ele geçirmeyi başarmıştır. Edo döneminde (1603-1868) Sekigahara Savaşı yaşanmış, böylece Japonya sınırsız bir güç ve zenginlik elde etmiştir.

1603 yılında Ieyasu, imparator tarafından shogun olarak atanmış ve hükümetini Edo'da kurmuştur. Tokugawa şogunları, 250 yıl boyunca Japonya'yı yönetmeye devam etmiştir. Meiji döneminde (1868-1912) siyasi güç, Tokugawa Bakufu'dan küçük bir soylular grubunun ve eski samurayların eline geçmiştir. Taisho ve Erken Showa döneminde (1912-1945), siyasi güç oligarşiden parlamentoya ve demokratik partilere geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nda Japonya, müttefik güçlere katılmıştır. Savaş sonrası dönemde (1945'ten beri) Japonya harap olmuş ve tüm büyük şehirler, endüstriler ve ulaşım ağları ciddi şekilde hasar görmüştür.

Bu makalede Japonya'nın tarihsel dönemlerine ve ülke tarihi için önemli olan olaylara yer verilmiştir.

Japonların Kökeni Nereden Gelir?

Japonların kökeni yaklaşık 2000- 3000 yıl önce Japon adalarının sakinleri olan avcı toplayıcı Jomonlar ve Doğu Asya'nın tarımcı topluluğu Yayoilerin sentezinden oluşmaktadır.

Japon Tarihi Dönemleri Nelerdir?

Japonya tarihi dönemleri aşağıda listelenmiştir.

 • Japonya'da tarih öncesi dönem
 • Japonya'da klasik dönem
 • Japonya'da feodal dönem
 • Japonya'da erken modern dönem
 • Japonya'da modern dönem
 • 21. yüzyılda Japonya tarihi

Japonya'da Tarih Öncesi Dönem Nasıldır?

Japonya'da Tarih Öncesi Dönem Nasıldır?
Japonya'da Tarih Öncesi Dönem Nasıldır?

Japonya’da tarih öncesi dönem MÖ. 8 bin yıl öncesinde başlamaktadır ve bu dönemde Kuzey Asya’dan geldikleri düşünülen üst yontma taş devri toplulukları yaşamıştır. Japonya’nın tarih öncesi dönemi birkaç evreye ayrılmakta olup bunlar; Comon, Yayoi ve Kofun dönemleridir.

MS 3. yüzyıl ortalarına doğru Kore’den geçen, Altay kökenli, atlı savaşçı grupları Güney Japonya’ya gelerek bölgeyi hakimiyetleri altına almıştır. Güney Japonya halkı ölülerini kofun denen büyük tümülüslere gömüp, klanlara dayalı bir toplumsal örgütlenme şeması geliştirmiştir.

Klasik Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?

Klasik Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?
Klasik Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?

Klasik Japonya dönemleri Asuka, Nara ve Heian olup 538- 1053 yıllarını kapsamaktadır.

Japonya’da klasik dönemde Konfüçyüsçü fikirlere ve Çin'den gelen felsefelere dayalı bir toprak reformu başlamıştır. Toprak reformu sonrasında Japonya'daki tüm araziler çiftçiler arasında eşit olarak dağıtılmak üzere kamulaştırılmış ve yeni bir vergilendirme sisteminin temeli olarak bir hane kaydı düzenlenmesi istenmiştir.

Nara döneminde Japonya'da üretilen ilk iki kitap olan Kojiki ve Nihon Shoki, erken Japonya'nın efsanevi hesaplarının kroniklerini ve tanrıların soyundan gelen imparatorluk soyunu tanımlayan yaratılış mitolojisi içermiştir.

Heian döneminde Japonya; orman yangınları, kuraklıklar, kıtlıklar ve 735-737'de nüfusun dörtte birinden fazlasını öldüren çiçek hastalığı gibi salgın ve doğal afetlere maruz kalmıştır.

Japonya'da Feodal Dönemde Tarihi Nasıldır?

Japonya'da Feodal Dönemde Tarihi Nasıldır?
Japonya'da Feodal Dönemde Tarihi Nasıldır?

Feodal Japonya dönemleri Kamakura, Muromachi ve Azuchi- Momoyama olup 1185- 1600 yıllarını kapsamaktadır.

1221'de emekli İmparator Go-Toba, mahkemeye siyasi gücü geri vermek amacıyla şogunluğa karşı bir isyan olan Jōkyū Savaşı’nı başlatmış sonrasında isyan başarısız olmuştur. Japonya Kubilay Han tarafından başlatılan iki istilaya karşı koymak için seferber olmuştur.

Japonya 1250'den başlayarak bir refah ve nüfus artışı dönemine girmiştir. Japonya’da kırsal alanlarda, demir aletlerinin ve gübrenin daha fazla kullanılması ve gelişmiş sulama teknikleri üretkenliği artırmıştır.

Japonya’da seçkinlerin dini olan budizm, Hōnen (1133-1212) ve Nichiren (1222-1282) gibi önde gelen keşişler tarafından kitlelere yayılmıştır.

Erken Modern Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?

Erken Modern Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?
Erken Modern Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?

Japonya erken modern dönem 1600- 1868 yılları arasında olup Edo dönemini kapsamaktadır.

Edo döneminde Japonya’da, Satsuma zaferi yaşanmıştır. Kısa bir süre sonra, şogunluk daimyolar üzerinde daha sıkı kontroller uygulayan Askeri Evler Yasasını ilan edilmiştir.

Edo döneminde Japonya’da halkın denizaşırı ülkelerden dönmesine veya okyanusta giden gemiler inşa etmesine izin vermeyen sakoku (kapalı ülke) politikası uygulanmıştır.

Tokugawa yönetimi ile erken modern dönemin ilk yüzyılında, Japonya'nın nüfusu, tarımsal büyüme nedeniyle iki katına çıkarak otuz milyona ulaşmıştır.

Modern Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?

Modern Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?
Modern Dönemde Japonya Tarihi Nasıldır?

Modern dönemde Japonya 1868-1989 yıllarını kapsamakla birlikte Meiji, Taishō, Shōwa ve Heisei dönemlerinden oluşmaktadır.

Meiji hükümeti Edo sınıf yapısını kaldırıp daimyoların feodal alanlarını vilayetlerle değiştirmiştir. Meiji döneminde kapsamlı bir vergi reformu başlatılmış ve Hristiyanlık yasağı kaldırılmıştır. Meiji hükümeti batılılaşmayı desteklemiş ve Japonya kurumlarını yeniden şekillendirmek için eğitim, madencilik, bankacılık, hukuk ve ulaşım gibi alanlarda uzmanlığa sahip batılı ülkelerden yüzlerce danışman tutmuştur.

904-905 yılları arasında yaşanan Rus-Japon Savaşı, Japonya ordusu için bir zafer sayılan Tsushima Savaşı ile sona ermiştir. Japonya, 1905'te Kore'nin himayesi altında hak iddia etmiş, 1910'da tam ilhak olmuştur.

Japonya’da nüfus 1872'de 34 milyon iken 1915'te 52 milyona yükselmiştir. Japonya’da fabrikalardaki kötü çalışma koşulları, işçi huzursuzluğunun artmasına neden olmuş, sosyalist fikirler benimsenmeye başlanmış; sonrasında hükümet 1911'de azami çalışma saatleri ve asgari istihdam yaşı belirleyen sosyal yasalar çıkarmıştır.

Japonya'nın müttefiklerin yanında 1. Dünya Savaşı'na katılması, ekonomik büyümeyi hızlandırmış ve Japonya'ya Güney Pasifik'te Almanya'dan ele geçirilen yeni koloniler kazandırmıştır. 1.Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya, Versay Antlaşması'nı imzalamış ve Milletler Cemiyeti üyeliği ve uluslararası silahsızlanma konferansına katılmıştır.

Showa döneminde İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Japonya, tarihinde ilk kez yabancı güçler tarafından işgal edilmiş ve ardından yeniden büyük bir dünya ekonomik gücü olarak ortaya çıkmıştır.

21. Yüzyılda Japonya Tarihi Nasıldır?

Japonya'nın nüfusu 2008'de 128.083.960'a ulaşmıştır. 2011 yılında Japonya'nın ekonomisi nominal GSYİH açısından üçüncü büyük ekonomi olmuştur.

Japonya 2000’li yılların başında yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen, bu dönemde video oyunları, anime ve manga da dahil olmak üzere Japon popüler kültürü özellikle gençler arasında dünya çapında yayılmıştır.

11 Mart 2011'de Japonya'da kaydedilen en büyük depremlerden biri kuzeydoğuda meydana gelmiştir. Japonya'da ortaya çıkan tsunami, nükleer erime ve ciddi radyasyon sızıntısına sebep olarak Fukuşima'daki nükleer tesislere zarar vermiştir.

Japonya Ne Zaman Kurulmuştur?

Japonya’nın ilk kurucu imparatoru, yarı mitolojik bir karakter olan Jimmu Tenno olup, MÖ. 11 Şubat 660 tarihinde tahta geçmiş ve bu tarih Japonya kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Jimmu Tenno'nun kurduğu sistem, MÖ 97 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.

Japonya'nın Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Japonya'nın Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
Japonya'nın Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Japonya bayrağı, beyaz bir zemin üzerine konulmuş kırmızı bir daireden oluşmaktadır. Japon bayrağı üzerindeki kırmızı daire ülkeden doğan güneşi ifade etmektedir.

Japonya ülkesinin adı kendi dilinde güneşin kaynağı anlamına gelir ve güneşten ilham alarak tasarlanan Japonya bayrağı 1868 yılında kabul edilmiştir.

Japonya Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Japonya anayasası Japonya'nın müttefik işgali altında çalışan Amerikalı sivil yetkililer tarafından yazılmış ve 3 Mayıs 1947'de yürürlüğe girdiğinde 1890 Meiji Anayasası'nın yerini almıştır.

Yaklaşık 5.000 kelimelik bir uzunluğa sahip olan Japon anayasası, bir önsöz ve 11 bölümde gruplandırılan 103 maddeden oluşmaktadır.

Japonya'nın Siyasi Tarihi Nasıldır?

1. Dünya Savaşında Osmanlı ittifak devletleri arasında yer alırken Japonya itilaf devletleri arasında yer almıştır. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun temelleri 19. yüzyılın sonlarına uzanmaktadır. 2. Abdülhamit’in Japon İmparatoru Meiji’ye dostluk mesajını götürmek üzere 1890 yılında Japonya’yı ziyaret eden Ertuğrul Fırkateyni dönüş yolunda Kushimoto açıklarında batmıştır ve Japonya, şehitlerin ailelerine yönelik yardım kampanyaları düzenlemiştir. 1985’te İran-Irak Savaşı sürerken Tahran’da mahsur kalan Japon vatandaşları Japonya’nın yardım çağrısı üzerine Türk Hava Yolları tarafından Japonya’ya götürülmüştür.

26 Temmuz 1945 tarihinde, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden kısa bir süre önce, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ve Çin Cumhuriyeti'nin müttefik liderleri Potsdam Deklarasyonu'nu yayınlamış bu deklarasyon, Japonya'nın koşulsuz teslimiyetini, askerden arındırılmasını ve demokratikleşmesini talep etmiştir. Japon hükümeti, teslim olduktan sonra anayasasında değişiklik yapılmasını gerektiren Potsdam Deklarasyonu'nun şartlarını kabul etmiştir.

20 haziran 1946'da, yayınlanan bir imparatorluk fermanı ile, Japonya politikası genel oy hakkıyla seçilen ve kadınlara da hak tanınan anayasa ile resmen sunulmuştur.

Japonya yönetim biçimi anayasal monarşidir. 1947 yılında kabul edilen Japonya anayasası beraberinde çoğulcu parlamenter sistemi getirmiştir. Japonya anayasasına göre imparatorun görev ve yetkileri tamamen törensel nitelikte sayılmakta ve yönetimin başı başbakan olmaktadır. Japonya’da çift meclis sistemi bulunmaktadır. 31 Ekim 2021’de gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi seçimlerinde Liberal Demokrat Parti lideri Fumio Kishida, 10 Kasım 2021 tarihinde Japonya’nın 101. başbakanı olarak seçilmiştir.

Türk Japon İlişkileri Tarihi Nasıldır?

1890 yılında Sultan İkinci Abdülhamit’in fırkateyni Japon İmparatoru Meiji’yi ziyaret etmiştir. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkiler 1924 yılında kurulmuştur. Japonya’daki ilk Türkiye temsilciliği 1925 yılında açılmıştır. 1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında Türkiye Tahran’da mahsur kalan Japon vatandaşlarını tahliye etmiştir.

2013 yılında Türkiye-Japonya ilişkileri “Stratejik Ortaklık” düzeyine yükselmiştir. Recep Tayyip Erdoğan 27 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde G-20 Osaka Zirvesi’nde Japonya’yı ziyaret etmiştir. Dışişleri Bakanı, 4-6 Kasım 2018 tarihlerinde Japonya’ya resmi ziyarette bulunmuştur. 22-23 Kasım 2019 tarihinde G20 Dışişleri Bakanları toplantısında Nagoya ziyaret edilmiş, Nagoya Başkonsolosluğu açılışı gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında Dışişleri Bakanı, Japon İmparatoru tarafından Devlet Nişanı almıştır. 20 Ağustos 2021’de Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 2003 “Japonya'da Türkiye Yılı”, 2010 “Türkiye’de Japon Yılı”, 2019 ise “Japonya’da Türk Kültür Yılı” olarak kutlanmıştır.

Japonya Tarihindeki Önemli Anlaşmalar Nelerdir?

Japonya tarihindeki önemli anlaşmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Paris Agreement
 • Basel Convention
 • Arms Trade Treaty
 • Budapest Treaty
 • General Agreement on Tariffs and Trade
 • Guarding of Machinery Convention
 • Geneva Protocol
 • Montreal Protocol
 • Madrid Protocol
 • Kyoto Protocol
 • Hague Protocol

Japonya Tarihindeki Önemli Savaşlar Nelerdir?

Japonya’daki önemli savaşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Birinci Çin-Japon Savaşı :1894-1895 yılları arasında Çin’e karşı yapılan savaş kazanılmıştır.
 • Birinci Dünya Savaşı :1914- 1918 yılları arasında Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı imparatorluğuveBulgaristan’a karşı yapılmış ve kazanılmıştır.
 • İkinci Dünya Savaşı :1941- 1945 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği,Birleşik KrallıkveÇin’e karşı yapılmış ve kaybedilmiştir.
 • Okyanus Kalkanı Harekatı :2009- 2016 yılları arasında yapılan savaş Somali korsanlarına karşı kazanılmıştır.

Japonya'ya Atom Bombası Ne Zaman Atılmıştır?

Atom bombası Japonya’ya İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima’ya atılmıştır. Üzerinden 77 yıl geçen Japonya atom bombası tarihi 6 Ağustos 1945’tir.

Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok eden uranyum katkılı bomba, atıldığı sırada 3 bin santigrat derece ısı oluşturmuştur.

2. Dünya Savaşı Japonya’ya atom bombası atılması ile nükleer bir savaş haline gelmiştir. ABD Japonya’ya atom bombasını, Sovyetlere gövde gösterisi ile Doğu Asya'da öngördüğü Sovyet tehdidi sebebiyle atmıştır.

Atom bombası sonrası Japonya’da ilk aşamada 80 bin, 1945 yılının sonuna doğru ise 140 bin insan ölmüştür. Japonya’ya atılan atom bombası çok sayıda kişinin tıbbi destek almadan ölmesine, şehre yardım götürmeye gidenlerin de patlama sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. Japonya’ya atılan atom bombasının etkisi hala sürerken hayatta kalanların çoğu lösemi, kanser veya radyasyondan kaynaklı diğer yan etkiler ile savaşmıştır.

Japonya'nın Coğrafyası Ülke Tarihini Nasıl Etkilemiştir?

Japonya Doğu Asya'da yer alan bir ada ülkesi olup Japonya'nın hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur.

Coğrafya nedeniyle Japonlar, günlük yaşamın birçok yönü için denizi kullanmaktadır. Japonya coğrafi konumu sebebi ile Çin ve Kore ile ilişkiler kurmuştur.

Ticaret, göç ve kültürel yayılma yoluyla tarih boyunca Japonya ile Çin arasında etkileşim meydana gelmiştir. Japonya Çin’in yazı sistemini ve Budizm inancını benimsemiştir.

Japonya Tarihini Anlatan Sinema Filmleri Nelerdir?

Japonya Tarihini Anlatan Sinema Filmleri Nelerdir?
Japonya Tarihini Anlatan Sinema Filmleri Nelerdir?

Japonya tarihini anlatan sinema filmleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ölüm Oyunu
 • 13 Suikastçi
 • Harakiri
 • Kimse Farketmiyor
 • Son Samuray
 • Yedi Samuray
 • Sarı Irkın Şehveti
 • Fukushima 50

Japon sinemasında ele alınan konular genellikle Japonya tarihini yansıtmaktadır. Japonya sinemasında tarih en çok işlenen konular arasında olmuş, savaş gibi tarihi konular Japon sineması tarihi boyunca sıklıkla işlenmiştir.

Japonya'nın Önemli Tarihi Yerleri Nerelerdir?

Japonya'nın Önemli Tarihi Yerleri Nerelerdir?
Japonya'nın Önemli Tarihi Yerleri Nerelerdir?

Japonya’nın önemli tarihi yerleri aşağıda listelenmiştir.

 • Fushimi İnari Tapınağı (Kyoto)
 • Ebisuya Asakusa (Taito)
 • Ebisuya, Kyoto Arashiyama (Kyoto)
 • Miyajima (Hatsukaichi)
 • Akiba Fukurou (Chiyoda)
 • Ebisuya, Kyoto Higashiyama (Kyoto)
 • Todaiji Tapınağı (Nara)
 • Hiroshima Barış Anıt Müzesi (Hiroşima)
 • Sensoji Temple (Tokyo)
 • The Edo Museum (Tokyo)

Japonya tarihine ilgili duyan ve merak edenlerin vize almadan Japonya tarihi yerlerini gezmesi mümkündür. T.C. vatandaşlarının 90 güne kadar Japon vizesi muafiyeti bulunmaktadır ancak Japonya, Covid19 önlemleri kapsamında güncel olarak Türkiye'den turist kabul etmemektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: