Yunanistan'ın Tarihine Genel Bir Bakış

Yunanistan'ın Tarihine Genel Bir Bakış

Yunanistan’ın tarihi milattan önce 7.000-6.500 yıl öncesine dayanan yaklaşık 9 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Tüm uygarlıklarda olduğu gibi Yunanistan tarihinde de pek çok savaş, istila, işgal yaşanmış, açlık ve hastalıklarla mücadele edilmiş, birçok devlet kurulmuş ve yıkılmıştır.

Antik Yunanlar Kimdir?

Antik Yunan, bugün Yunanistan adı verilen devletin bulunduğu topraklarda farklı uygarlıkların ve devletlerin yaşadığı, Arkaik dönem (MÖ. 756) ve Roma İmparatorluğu’nun işgali (MÖ. 146) arasındaki dönemdir.

MÖ. 756 ve MÖ.146 arasında Yunanistan bölgesinde yaşayan topluluk ve devletler Antik Yunan devletleri ve medeniyetleri olarak adlandırılmaktadır.

Antik Yunan, kurulan ilk batı medeniyeti olarak kabul edilir. Antik Yunan, demokrasinin ortaya çıktığı ilk bölge ve dönemdir.

Antik Yunanlılar, MÖ. 750 tarihinden sonra Trakya, Ege, Kıbrıs ve Karadeniz’e doğru yayılmaya başlamıştır. Antik Yunanlıların yayılması, Ukrayna, Rusya, Fransa gibi ülkelere kadar varmıştır.

Yunanistan’da Antik Yunanların Günlük Yaşamı Nasıldı?

Antik Yunanlılar, günlük hayatlarında geçinmek için tarım ile ilgilenmektedir. Antik Yunan’da koloniler şeklinde yerleşilmesinin nedeni de verimli toprakların az olması ve insanların verimli topraklarda tarım yapabilmek için bu toprakların çevresine yerleşmesidir. Antik Yunanlılar, dini inanış olarak çok tanrılıdır.

Deniz tanrısı, bereket tanrısı, savaş tanrısı gibi tanrıları olan Antik Yunanlılar, işlerinin iyi gitmesi için bu tanrılara tapmaktadır.

Antik Yunanlılar, eğlenceye, müzik ve sanata önem veren kişilerdir. Antik Yunanlıların sık sık festivaller, olimpiyatlar düzenleyerek günlük hayatlarını renklendirmektedir.

Yunanistan Ne Demektir, Yunanistan’ın Anlamı Nedir?

Yunanistan adının, antik dönemlerde Ege kıyılarında kurulan İyonya bölgesinden geldiği düşünülmektedir. Yunan sözcüğünün kökeninin İyonya’da yaşayan anlamına gelen “ion” adından türediği kabul edilmektedir.

Yunanistan Tarihinde Yaşanan İşgaller, İstilalar ve Savaşlar Nelerdir?

Yunanistan tarihinde yüzlerce savaş, istila, işgal gibi derin iz bırakan olaylar yaşanmıştır.

Yunanistan tarihinde yaşanan önemli savaşlar, işgaller ve isyanlar aşağıda verilmiştir.

 • Truva Savaşı (MÖ. 1194)
 • Dor İstilası (MÖ. 1187)
 • Birinci Messian Savaşı (MÖ. 743)
 • Lenant Savaşı (MÖ.710)
 • Meliyak Savaşı (MÖ.690)
 • İkinci Messiniya Savaşı (MÖ. 685)
 • Greko-Pön Savaşları (MÖ. 600)
 • İlk Kutsal Savaş (MÖ. 595)
 • Greko-Pers Savaşları / Pers Savaşları (MÖ. 499)
 • Birinci Peloponez Savaşı (MÖ. 460)
 • Samos Savaşı (MÖ. 440)
 • Korint Savaşı (MÖ. 395)
 • Boğaziçi-Herakleote Savaşı (MÖ. 389)
 • Boiotia Savaşı (MÖ. 378)
 • Üçüncü Kutsal Savaş (MÖ.359)
 • Yunanistan’ın Galya İstilaları (MÖ. 280-275)
 • Nika İsyanları (532)
 • Bardanes Tourkos’un İsyanı (803)
 • Leo Tornikios’un İsyanı (1047)
 • Birinci Haçlı Seferi (1096-1099)
 • Dördüncü Haçlı Seferi (1202-1204)
 • Aziz Titus’un İsyanı (1363-1368)
 • 1373-1379 Bizans İ. Savaşı (1373-1379)
 • Mora İsyanı (1453-1454)
 • Rodos Kuşatması (1522)
 • Teselya İsyan (1600)
 • Yunan Bağımsızlık Savaşı (1821-1832)
 • Kırım Savaşı (1853-1856)
 • Teselya, Makedonya ve Epir İsyanları (1878)
 • Yunan-Türk Savaşı (1897)
 • Girit İsyanı (1897-1898)
 • Balkan Savaşları (1912-1913)
 • 1.Dünya Savaşı (1914-1918)
 • Yunan-Türk Savaşı (1919-1922)
  1. Dünya Savaşı (1939-1945)
 • Yunan İç Savaşı (1946-1949)

Tarih Öncesi Yunan Yerleşimleri Nasıldır?

Tarih öncesi Yunan yerleşimleri, Yunanistan topraklarında küçük yerleşimler, topluluklar şeklindedir. Yunanistan topraklarında verimli toprakların az bulunması yerleşimin verimli topraklar ve sulak araziler çevresinde gerçekleşmesine neden olmuştur.

Tarih öncesi dönemlerde Yunanistan topraklarında Miken Uygarlığı yaşamıştır. Miken Uygarlığı, Tunç döneminde Yunanistan’da yaşamış, şehirler kurmuştur. Yazı ve sanat işleriyle ilgilenen Miken Uygarlığı, Yunan topraklarında bilinen gelişmiş ilk uygarlıktır.

Antik Yunan Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Antik Yunan, Yunanistan topraklarında Roma İmparatorluğu hakimiyetinin başlamadığı bir dönemi ifade etmektedir. Antik Yunan milattan önce 1.000 ile 146 yılına kadar sürmüştür. Antik Yunan döneminde, şehir devletleri kurulmuş ve bu devletlerde demokrasi kavramı gelişmeye başlamıştır. Antik Yunan döneminde sanat, felsefe, mimari gibi konular önem kazanmıştır. Antik Yunan, ilk batı medeniyeti olarak kabul edilmektedir. Antik Yunan döneminde Yunanistan’daki koloniler, yavaş yavaş Trakya, Ege, Kıbrıs, Karadeniz gibi bölgelere yayılmaya başlamıştır.

Roma Dönemi Yunanistan Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Yunanistan, milattan önce 146 yılında Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir. Roma İmparatorluğu egemenliğine girmesi ile Yunanistan eyalet statüsüne geçmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde Yunanistan’ın şehir devletinin egemenliği kısmi olarak ortadan kalkmıştır.

Antik dönemde gelişmiş olan Yunan Kültürü, Roma İmparatorluğu’nu etkilemiş ve tıp, eğitim, sanat gibi alanlarda gelişmesini sağlamıştır. Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girmesi ile Yunanistan’da Hristiyanlık yayılmaya başlamıştır.

Ortaçağ Yunanistan Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Ortaçağ’da Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması, Roma İmparatorluğu’nun devamı niteliğini taşıyan Bizans İmparatorluğu’nun güçlenmesini sağlamıştır. Bizans, milattan önce kurulan şehir devletlerinden bir tanesidir. Bizans İmparatorluğu’nun Yunan kökenli olduğunu söylemek mümkündür.

Bizans İmparatorluğu, Ortaçağ boyunca güçlenmiş ve Trakya bölgesinin özellikle de İstanbul’un hakimi olmuştur. Ortaçağ döneminde Bizans İmparatorluğu adı altında Yunanlılar, Haçlı Seferlerine katılmış ve Osmanlı İmparatorluğu‘na karşı savaşmıştır. Ortaçağ döneminde Yunanlılar, sanatsal faaliyetlerini artırmış ve geliştirmiştir. 10. yüzyıl Ortaçağ

Yunanistan tarihinde sanatsal gelişmelerin en yoğun yaşandığı zamandır. Ortaçağ döneminde Yunanistan`da birçok kilise inşa edilmiş, mozaik gibi süslemeler yapılmıştır.

Osmanlı Dönemi Yunanistan Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Uzun yıllar Mora’da ve başka bölgelerde direnen Yunanistan, 1460 yılında Mora’da savaşın kaybedilmesi ile Osmanlı Devleti tarafından işgal edilmiştir. Osmanlı Devleti tarafından işgal edilen Yunanistan, birçok adasını ve anakaradaki topraklarını kaybetmiştir. Yunanistan, Osmanlı Devleti’nin iskan politikaları ile gelen Müslümanlar sebebiyle kültürel olarak değişim yaşamıştır.

Yunanistan, 1821 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin yönetiminde kalmıştır. Fransız Devrimi’nin patlak vermesi ile ortaya çıkan milliyetçilik ve ulus-devlet dalgası Yunanistan’ı da etkilemiş ve Yunanlıların bağımsızlık talebinde bulunmalarına yol açmıştır.

Ulus-Devlet olarak Yunanistan

Yunanistan’da milliyetçilik faaliyetleri, Fransa’da ulus-devlet anlayışının patlak vermesi ile hız kazanmıştır. Yunanistan, 1821 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş ancak tam bağımsızlığa 1829 yılına kadar ulaşamamıştır.

1829 yılında bağımsızlığını ilan eden Yunanistan, sınırlarını etnik Yunanlıların yaşadığı bölgelere kadar genişletmeye çalışmıştır. Yunanistan’ın topraklarını genişletme çabası 1. Dünya Savaşı ve Türk-Yunan Savaşına kadar devam etmiştir. Soğuk savaş yıllarının etkisi Yunanistan’ı da etkilemiş, Yunanistan 1944 ve 1949 yılları arasında iç savaş yaşamıştır. Yunanistan’da demokrasiyi savunan taraf ile komünizmi savunan taraf karşı karşıya gelmiş, iç savaşın sonunda Yunanistan Komünizm Partisinin başını çektiği komünizm destekçisi güçler yenilmiştir.

Yunanistan Tarihindeki Dinler ve İnançlar Nelerdir?

Yunanistan’da inanış olarak en yaygın din Hristiyanlıktır.

Ortodoks Hristiyanlık, Yunanistan’da en çok inanılan mezheptir. Hristiyanlık öncesinde çok tanrılı inanış Yunanistan din inanışlarının temelini oluşturmaktadır.

Antik dönemde 12 tane büyük Olympos tanrısı ve tanrıçası olduğuna inanılmaktadır. 12 büyük tanrı ve tanrıça şunlardır; Zeus, Hera, Poseidon,Demeter, Athena, Ares, Afrodit, Apollo, Artemis, Hephaestus, Hermes ve Hestia.

Yunanistan’da günümüzde inanılan dinler aşağıda verilmiştir.

 • Doğu Ortodoks Kilisesi (%90)
 • Dini inancı olmayan (%4)
 • İslamiyet (%2)
 • Katolik Hristiyanlık (%1’den daha az)
 • Diğer Hristiyan Mezhepleri (%3)

Yunanistan’a Hristiyanlık, 1. yüzyılda St. Paul tarafından getirilmiştir. Müslümanlık, Yunanistan’a Osmanlı Devleti’nin Yunanistan topraklarını işgal etmesi ile girmiştir.

Yunanistan’da Görülebilecek Tarihi Eserler Nedir?

Yunanistan’da görülebilecek tarihi eserler, genellikle Antik Yunan döneminden kalan eserlerdir.

Yunanistan mimarisi, milattan önceki yıllara dayanmakta ve parçaları günümüze kadar uzanmaktadır. Yunanistan mimarisi, dünyanın en eski mimari geleneklerinden biridir.

Yunanistan’da görülebilecek tarihi eserler aşağıda verilmiştir.

 • Apollo Epicurius Tapınağı
 • Atina Akropolisi
 • Paleochrist ve Bizans Anıtları
 • Delfi (Antik dönemde, Delfi Tapınağı, Apollo Tapınağı, antik tiyatro, hipodrom gibi tarihi eserlerin bulunduğu tarihi bir sit alanıdır.)
 • Asklepios Tapınağı
 • Knossos Sarayı
 • Olimpos Zeus Tapınağı
 • Poseidon Tapınağı
Paylaş: