Antik Yunan Uygarlığı Dönemi

Antik Yunan Uygarlığı Dönemi Yunanistan

Antik Yunan uygarlığı dönemi, M.Ö. 1200’de yıkılan Miken uygarlığı ile başlayan ve M.Ö. 323 yılında Büyük İskender’in ölümü ile biten dönemdir. Antik Yunan uygarlığı dönemi; siyasi, felsefi, sanatsal ve bilimsel başarıların öncü olduğu batı medeniyetleri üzerinde benzersiz bir etkiye sahip bir miras oluşturmuştur. Antik Yunan medeniyeti; özgür düşünce ile sanat, felsefe ve bilimdeki ilerlemelerin dikkat çektiği bir dönem yaratmıştır.

Antik Yunan Tiyatrosu Nasıldır?

Antik Yunan tiyatrosu, M.Ö. 700’lü yıllardan itibaren Antik Yunanistan’da gelişmiş bir tiyatro kültürüdür. M.Ö. 700’lü yıllarda Atina’nın kültürel, politik ve dini merkez haline gelmesi tiyatronun da merkezi olmasına neden olmuştur. Antik Yunan tiyatrosunda üç büyük dramatik tür; trajedi, komedi ve satyr oyunu olarak yer almaktadır. Batı tiyatrosunun büyük ölçüde teknik terminolojisi, türlere göre sınıflandırılması, temaları, stok karakterleri ve olay örgüsündeki birçok unsur Yunan tiyatrosunun temeline dayanmaktadır.

Antik Yunan Tiyatro Eserleri Nelerdir?

Antik Yunan tiyatrosu ismi altında yer alan Eski Yunan tiyatro eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • Zincire vurulmuş Prometheus
 • Oidipus Tyrannos (Kral Oidipus)
 • Antigone
 • Medea
 • Elektra
 • Alkestis
 • Kuşlar
 • Kyklops (Tepegöz)
 • Dyskolos
 • Ekklesiazusai (Kadınlar Meclisi)
 • Kurbağalar
 • Hippolytos
 • Orkestra Üçlemesi
 • Barış
 • Thebai’a Karşı Yediler
 • Yaban Arıları

Antik Yunan Oyun Yazarları Kimlerdir?

Antik Yunan edebiyatı oyun yazarları aşağıda listelenmiştir.

 • Aiskhylos
 • Sofokles
 • Euripides
 • Antiphanes
 • Aristofanes
 • Menandros

Eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarları, zamanın ilerisinde yazdıkları oyunlarla günümüzde hala konuşulmaktadır.

Antik Yunan Komedyaları Nelerdir?

Antik Yunan komedyaları, Antik Yunanistan’da şölenlerde söylenen şölenlerdeki müstehcen şarkılar, anlatılar ve basmakalıp insan tiplerine yapılan esprilerden ortaya çıkmıştır ve bu unsurlar Antik Yunan tiyatrosu komedi kavramını doğurmuştur. Köy anlamındaki komos ve şarkı anlamındaki aoide kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş komedya sözcüğü orijinal anlamıyla köy cümbüşü anlamındadır.

Antik Yunan komedyaları aşağıda listelenmiştir.

 • Kadınlar Savaşı (Lysistrata) - Aristophanes (M.Ö. 411)
 • Kuşlar - Aristofanes (M.Ö. 414)
 • Eşekarıları - Aristofanes (M.Ö. 422)
 • Barış - Aristophanes

Kaynağı Efsaneler Olan Antik Yunan Tiyatrosu Nedir?

Kaynağı efsaneler olan Antik Yunan tiyatrosu tragedyadır. Yunan tragedyasının, Dionysos onuruna gerçekleştirilen eski ayinlerin bir uzantısı olduğuna yaygın olarak inanılmaktadır. Antik Yunan tragedyasının Antik Roma ve Rönesans tiyatrosunu büyük ölçüde etkilediği görülmektedir. Antik Yunan tragedyasında olay örgüleri mitlere dayanmaktadır ve Antik Yunan tragedya tiyatrosunda bu olay örgüleri oyuncular tarafından sunulmaktadır. En çok bilinen ve beğenilen Yunan tragedyaları Aeschylus, Sophocles ve Euripides olmuştur.

Antik Yunan Heykelleri Nelerdir?

Antik Yunan heykelleri aşağıda listelenmiştir.

 • Prima Porta’lı Augustus
 • Kassel Apollo
 • Athena Lemnia (Limni’li Athena)
 • Lovatelli Venüsü
 • Parthenon Athena’sı (Athenos Parthenos)
 • Tenea Kouros’u
 • Spedos grubuna ait Kikladik figürin
 • Aegina adasındaki Aphaia Tapınağı’nın Batı alınlığı
 • Bizans İmparatoriçesi Ariadne
 • Lutraki’den Uzanan Aslan heykeli
 • Caligula Büstü
 • Peplos Kore’si
 • Chios (Sakız Adası) Kore’si
 • İskender Lahdi
 • Caligula Heykeli
 • Aristion’un Steli
 • Phrasiklea Kore’si
 • Genç Atletin Başı
 • Pompeii’deki Artemis
 • Paramythion’un Steli

Antik Yunan Heykel Sanatının Özellikleri Nelerdir?

Antik Yunan heykel sanatı, gerçek boyutlu heykellerin ön plana çıktığı bir sanat türü olarak görülmektedir. İnşa edilen Antik Yunan heykellerinde orantılar garip ve pozlar sert olsa da Yunan sanatı birçok geleneksel özelliğini taşımaktadır.

Antik Yunan kadın heykelleri de bulunsa da genellikle Antik Yunan heykellerinde figür çıplak ve kaslı bir erkektir. Erkek figürler anonim, boş bir surata sahiptir. Gerçekçi heykellere sahip olan Yunan sanatı içerisinde, heykellerde yaygın olarak insan figürünü tercih edilmiştir.

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Nasıldır?

Eski Yunan dili ve edebiyatı, dünya edebiyatında birçok türe öncülük etmiş ve bu türleri geliştirmiştir. Birçok türü isimlendirmede Yunan edebiyatının etkisi büyüktür; bu tür isimleri epik, lirik ve pastoral şiir, trajik ve komik drama, nesir, felsefe ve roman olarak sıralanabilir. Antik Yunan dili olarak edebiyatta Latince ve Antik Yunanca dilleri kullanılmıştır.

Eski Yunan Alfabesi Nedir?

Eski Yunan alfabesi, Yunancanın yazımında kullanılan Fenike alfabesinden türemiştir. Antik Yunan alfabesi ilk kez M.Ö. 9. yüzyıl sonlarında veya M.Ö. 8. yüzyıl başlarında kullanılmaya başlamıştır.

Eski Yunan alfabesi, Latin ve Kiril alfabelerinin atası olmakla birlikte günümüzde matematik, temel ve mühendislik bilimlerinin bilimsel gösterimlerinde de yaygın olarak görülmektedir. Yedi ünlü, on beş ünsüz, iki birleşik harf olmak üzere toplam yirmi dört harften meydana gelen Yunan alfabesi en eski alfabelerdendir.

Eski Yunan Paraları Nasıldır?

Eski Yunan paralarının tarihi dört döneme ayrılmaktadır. Antik Yunan paralarının dönemleri Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma Dönemi olarak sıralanabilir. Arkaik Dönem, M.Ö. 7. yüzyılda sikkelerin Yunan dünyasına girmesinden itibaren M.Ö. 480 Pers Savaşlarına kadar uzanmaktadır. Arkaik Dönem’den sonra başlayan Klasik Dönem Büyük İskender’in fetihlerine kadar sürmüştür. Daha sonra Helenistik Dönem ve ardından Roma Dönemi gelmiştir. Roma Dönemi’nde Yunanlar birkaç yüzyıl daha Yunan sikkeleri üretmeye devam etmişlerdir ve bu sikkelere Roma eyalet sikkeleri ya da Yunan imparatorluk sikkeleri olarak adlandırılmıştır.

Eski Yunan Parası Değeri Nedir?

Eski Yunan parası Arkaik Dönem’de Lidyalılar tarafından basılmış, altın ve gümüş alaşımından oluşan elektrumdan yapılmıştır. Yunan dünyasının kendi kendini yöneten şehir devletlerine bölünmüş olması birçok şehrin kendi madeni parasını basmasına neden olmuştur. Basılan Yunan madeni paraları genellikle gümüş ve Aeginetan ağırlık standartlarına göre basılmıştır. Atina madeni parası Yunan gümüş paraları arasındadır ve drahmiler 10, 4 ve 2 drahmi; 6, 4, 3 ve 2 obol; 4, 3, 2, ¾, ¼ ve ½ tetartemorion değerlerine sahiptir. Klasik Dönemde Yunan sikkeleri gümüş ve altından yapılmıştır. En büyük gümüş para olarak kabul edilen 10 drahmi değerindeki paralar antik dünyanın üretilmiş en iyi madeni parası kabul edilmiştir. Daha sonra Helenistik Dönemde Yunan tüccarların geniş alana yayılması ve Yunan dünyasının zenginleşmeye başlamasıyla daha seri madeni paralar üretilmeye başlamıştır ve üretilen paraların daha büyük ve altın olma eğiliminde olması dikkat çekmiştir. Farklı materyallerden yapılan madeni paralar arasında Antik Yunan bronz paraları fiyatları da dikkat çekmiştir. Bir süre sonra Sparta yasaları ile pelanoi denilen demirden yapılmış paralar kullanılmaya başlanmıştır.

Antik Yunan Dini Nedir?

Antik Yunan dininin yaygın olarak panteizm olduğu görülmektedir. Çok tanrılı inanca sahip olan Antik Yunan’da din; Antik Yunanistan kökenli inançlar, ritüeller ve mitolojilerden esinlenerek halk arasında yaygın dinden ve kült dini uygulamalardır. Antik Yunanistan’da genellikle on iki büyük tanrı ve tanrıça olduğuna inanılır ve tek bir üstün tanrı kabul edilir. Antik Yunan’da farklı kentlerde genellikle aynı tanrıya ibadet edildiği görülsede bazen yerel unsurlara göre ibadet farklılıkları bulunmaktadır. Zamanla toplum yapısı ve dönemin değişmesiyle Yunanistan dini unsurlarında farklılıklar meydana gelmiştir.

Antik Yunan Mitolojisi Nedir?

Antik Yunan mitolojisi, Antik Yunan Döneminde evrenin yaratılış süreci, tanrı, tanrıça ve mitolojik kahramanların hayatlarını konu alan hikaye ve öğretilerden oluşmaktadır. Eski Yunan mitolojisi, Antik Yunan dininin de temelini oluşturmaktadır.

Antik Yunan Tanrıları Kimlerdir?

Antik Yunan tanrılarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Zeus (Tanrıların ve İnsanların Babası)
 • Hera (Baş Tanrıça ve Evlilik Tanrıçası)
 • Poseidon (Denizlerin Tanrısı)
 • Afrodit (Aşk ve Güzellik Tanrıçası)
 • Athena (Zeka ve Barış Tanrıçası)

Antik Yunan’da çok tanrılı inanç bulunmaktadır. Çok tanrılı inancın getirisi olarak da daha birçok Yunan tanrıları ve tanrıçalarının varlığına inanılmaktadır.

Yunan Şehir Devletleri Nelerdir?

Yunan şehir devletleri aşağıda listelenmiştir.

 • Atina
 • Sparta
 • Thebai
 • Kronit
 • Delfi

Eski Yunan Şehir Devletlerine Ne Ad Verilir?

Eski Yunan şehir devletlerine polis adı verilmektedir. Polis, sosyal anlamda belirli hakları olan insan topluluğu ya da egemen başka bir devlete bağlı olan küçük devlet yapılanması anlamında kullanılmaktadır.

Antik Yunan Kentleri Nelerdir?

Antik Yunan kentlerinin sayısı 1000’i aşkındır.

En önemli Antik Yunan şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Atina
 • Sparta
 • Korint
 • Thebes
 • Syracuse
 • Aegina
 • Rodos
 • Argos
 • Eretria
 • Elis

Antik Yunan Toplum Yapısı Nasıldır?

Antik Yunan toplum yapısı dört ana sosyal sınıftan oluşmaktadır. Antik Yunan’da toplumsal sınıflar; üst sınıf, metikler ya da orta sınıf, alt sınıf ya da azatlılar ve köle sınıfı olarak sıralanabilmektedir. Üst sınıf, Atina vatandaşları için kabul edilen toplumsal sınıftır ve Atina toplumunun tüm siyasi ve militarist gücünü elinde tutan zümreyi oluşturmaktadır. Üst sınıf daha çok eğitim ve felsefe ile ilgilenirken yapılması gereken işler genellikle kölelerin yükümlülüğünde olmuştur. Orta sınıf ise Atina’da doğmamış ve genellikle ticaretle ilgilenen insan topluluğundan oluşmuştur. Alt sınıf özgür kabul edilmezken orta ve üst sınıf özgür olarak nitelendirilmiş ancak yine de orta ve üst sınıfın hakları arasında farklılıklar görülmüştür. Antik Yunan’da sınıf mücadelesi, toplumun ayrışmasına ve huzur ortamının bozulmasına sebep olmuştur.

Eski Yunan Kültüründe Kadının Yeri Nedir?

Eski Yunan kültüründe kadınlar, erkeklere göre çok daha az haklara sahiplerdir. Kadınların oy kullanma, toprak sahibi olma, miras bırakma gibi hakları bulunmamakla beraber hayattaki niteliği evine bakmak ve çocuğunu yetiştirmek gibi görülmüştür. Bazı şehir devletlerinde kadının toplumdaki yerinin farklılık gösterdiği görülmektedir. Spartalı kadınlar erkekler gibi egzersiz yapmak zorunda olmuşlardır; toprak sahibi olma ve şarap içebilmek gibi haklara sahiplerdir.

Antik Yunan Siyasi Düşüncesi Nedir?

Antik Yunan siyasi düşüncesi dünyanın ilk siyasi düşüncelerinden kabul edilmektedir. Günümüz siyasi kurumlarında da Eski Yunan siyasi düşüncelerinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Antik Yunan siyasi düşüncesinin kalıcılık sağlayabilmesinin en önemli nedeni Yunanlıların rasyonel ve laik bir düşünce yapısına sahip olması ve şehir devletlerini etkin yönetebilmeleridir. Yunan şehir devletlerinin politik organizasyonunda dinin bir etkisinin olmadığı ve devlet yapısının, bireylerin ahlaki ve kişisel gelişimi için ortaya çıkmış doğal bir kurum olduğu düşüncesi görülmektedir. Antik Yunan siyasetinde bireylerin kendi kendini yöneten toplumun bağımsız vatandaşları olarak görüldüğü ve eşitliğin önemsendiği görülmektedir.

Eski Yunan’daki Yönetim Sistemi Nasıldır?

Eski Yunan’daki yönetim sistemi; Yunan şehir devletlerinde aristokrasi, monarşi ve demokrasi gibi farklı yönetim biçimlerini içermektedir. Eski Yunan’daki yönetim şekilleri dört ana bölümden oluşmaktadır. Yönetim şekillerinden aristokrasi, soyluların yönetimini temsil etmektedir. Mitos, her türlü doğa üstü gücü ve platos, halkın yönetimini temsil etmektedir. Borç köleliği; küçük toprak sahipleri zenginlerden borç alıp ödeyemedikleri zaman, borçlanılan kişinin toprağı alması ve borç sahiplerini kölesi yapmasını içeren Yunan yasasıdır.

Eski Yunan yönetim şekillerinde toplumsal sınıflara göre farklılıklar bulunması toplumsal çatışmalara neden olmuştur. Zamanla demokrasi gibi yönetim şekillerinin yaygınlaşmasıyla Yunanistan yönetim şekli de değişikliklere uğramıştır.

Antik Yunan’da Yönetim Binalarının Bulunduğu Yer Nedir?

Antik Yunan’da yönetim binalarının bulunduğu yer genellikle kentlerin yanı başındaki tepelere inşa edilmiş hisarlar ve bu yapıların bulunduğu alanlar olan akropolislerdir. Antik Yunan’da her önemli yerleşmenin bir akropolisi bulunmaktadır. Birçok işlevi bulunan akropolislerin dini işlevlere ve hazinedarlık gibi çeşitli kurumlara ev sahipliği yapmaktadır. Antik Yunan’da yönetim ve idare için kullanılan ve farklı isimlerle adlandırılan birçok yapı mevcuttur. Yönetim binalarından olan Tholos, 50 dekanın yer aldığı ve Yunan demokratik yönetiminin sosyal tabanını oluşturan dairesel bir yapıdır. Vouleftirio, parlamento üyelerinin toplandığı açık alandır. Mitroo, Helenistik Dönem’de papirüs gibi belgelerin tutulduğu, düzenlendiği ve muhafaza edildiği sicil dairesi niteliğinde bir yerdir. Vasilios Kemeri, sadece dini ve adli yetkilere sahip kralın üst olarak kullandığı yerdir.

Antik Yunan Mimarisi Nasıldır?

Antik Yunan mimarisi M.Ö. 9. yüzyıl ve M.S 1. yüzyıl arasında Antik Yunan’da gelişen mimari tarzıdır. Antik Yunan mimarisinde yerleşim yerlerinde yaygın olarak bulunan tapınakların dikkat çektiği görülmektedir. Antik Yunan mimarisini iyi temsil eden Parthenon Tapınağı Atina şehrinde bulunmaktadır. Antik Yunan mimarisinin en önemli öğelerinden biri de açık hava tiyatrolarıdır. Alay kapıları (Propylon), katlı revaklar (stoa), çevrili meydanlar (agora), meclis binaları (bouleuterion), halk anıtları, stadyumlar ve anıt mezarlar (mozole) hala varlığını koruyan Antik Yunan mimari eserleridir. Yunan ana karasının etkisiyle mimaride genellikle taş ana materyali kullanılmıştır ve taşın ana malzeme olarak seçilmesi yapıların kalıcılığını sağlamakta önemli rol oynamıştır. Akdeniz iklimine sahip olan Yunan coğrafyası tapınakların tepeler gibi yüksek yerlere yapılmasına neden olmuştur. Tapınaklarda yapılan gösterilerin odak noktası olması için dış cephelerine toplanılan tören alanları oluşturulmuştur. Tiyatrolar için kapsayıcı bir yapıdan ziyade konukların oturabilecekleri ve sahneyi rahatlıkla görebilecekleri eğimli alanlara inşa edildiği görülmektedir.

Yunan Tapınakları Nasıldır?

Yunan tapınakları genellikle önü ya da her iki ucu sundurmalı uzun bir kutsal mekan ve bu mekanı çevreleyen sütun sıralarından oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Oluşturulan sütunlarda aşağıdan yukarıya doğru inceltilerek görsel illüzyon oluşturulmaya çalışılmıştır. Tapınakların çevresi merdivenli ve alçak bir taş platform olarak tasarlanmıştır.

Dört yönden simetrik görünen eski Yunan tapınakları tanrı evi olarak görülmüştür ve tanrılara ait kutsal eşyalarının ve tanrı heykellerini korumak üzere yapılmıştır. Eski Yunan tapınaklarının alınlığına konan süs ya da heykelin dekoratif kaidesi gibi ayrıntılar Yunan mimarisi unsurlarındaki inceliği göstermektedir.

Eski Yunan Kaya Mezarları Nasıldır?

Eski Yunan kaya mezarları ölen kişinin değerli eşyaları ve her çeşit ev eşyasının sığabileceği şekilde geniş yapılmıştır. Çok odalı, tek odalı ve odasız olarak farklılık gösteren kaya mezarlarından odalara sahip olan mezar çeşidinde kolaylıkla geçilebilecek kapılara mevcuttur ve alanı oldukça geniştir. Mezarların bu kadar geniş tasarlanmış olması ve ölülerin eşyalı gömülmesi ölümden sonraki hayata Yunan halkının inandığını göstermektedir. Odasız tasarlanan mezarlarda ise sadece ölünün sığabileceği bir boyut izlenmiştir. Tüm mezar tiplerinde ölü hediyelerinin konulabileceği alanlar mevcuttur. Antik Yunan kaya mezarları ölen kişinin sosyal statüsü, ekonomik güç ve dönemin gelenek göreneklerine göre çeşitlilik göstermektedir. Kaya materyalinin mezar yapımında seçilmesinin en büyük nedeni Yunan coğrafyasının getirdiği kalıcı ve hazır bir alan sunmasından kaynaklanmaktadır.

Antik Yunan Sütunları Nasıldır?

Antik Yunan sütunları, Yunan mimarisinde en çok dikkat çeken unsurlardandır. Sütunların mimaride görsel illüzyon sağlayabilmesi ve yapılara destek sağlayarak kalıcılık sağlayabilmesi Antik Yunan mimarisinde yaygın olarak tercih edilmesini sağlamıştır. Sütunların dikkat çektiği en önemli Antik Yunan mimari eserlerinden biri Atina’da bulunan Parthenon Tapınağı’dır.

Antik Yunan Olimpiyatları Nasıldır?

Antik Yunan Olimpiyatları, dönemin şehir devletleri arasında düzenlenen atletizm ile alakalı yarışmaları içeren spor oyunlarıdır. Antik Yunan Olimpiyatları ilk kez M.Ö. 776 Yunanistan’ın Olimpia şehrinde başlamıştır ve 393 yılına kadar devamlılık göstermiştir. Mitlere göre bu olimpiyat oyunları tanrıları eğlendirmek için düzenlenmektedir. Dört yıl arayla düzenlenen Antik Yunan Olimpiyatları, yaklaşık 190 metre uzunluğundaki bir parkuru ayak yarışı anlamında olan stadion adlı bir koşu yarışı yapılmak üzere düzenlenmiştir. Zamanla olimpiyatlarda boks, güreş, kariot gibi değişik dövüş sanatları da yapılmıştır.

Antik Yunan Mutfağı Nasıldır?

Antik Yunan mutfağını dönemin tarımsal yetersizliğinden dolayı Akdeniz mutfağının üç ana öğesi olan buğday, zeytinyağ ve şarap oluşturmuştur. Genellikle Antik Yunan’da insanlar günde üç öğün yemek tüketmişlerdir ve ilk öğün olan kahvaltıda şaraba banılarak yenilen arpa ekmeği, incir ya da zeytin tercih edilmiştir.

Buğday ve arpadan yapılan ekmekler, balık, lahana, bakla, soğan, mercimek, meyveler ve et yaygın olarak tüketilen Antik Yunan yemek kültürü unsurlarıdır. Halk maddi olanaklarına göre taze meyve ya da kurutulmuş meyve tercih etmiştir ve aynı zamanda varlıklı kişilerin Yunan yemekleri için tavuk, kaz gibi et ürünlerinin yanı sıra koyun, keçi ve domuz eti de tercih ettiği görülmektedir.

Antik Yunan Kitapları Nelerdir?

Antik Yunan kitaplarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Antik Yunan (Umberto Eco)
 • Tanrıların Masalları (Michael Köhlmeier)
 • Antik Yunan Uygarlığı (Andre Bonnard)
 • Eski Yunan Edebiyatı (Güler Çelgin)
 • Herodotos Tarih - Hasan Ali Yücel Klasikleri (Herodotos)
 • Eski Yunan (Thomas R. Martin)
 • Odysseia (Homeros)
 • Eski Yunan’da Söylen ve Toplum (Jean-Pierre Vernant)
 • İlyada (Homeros)
 • Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji (Thomas H. Carpenter)

Antik Yunan - Umberto Eco

Antik Yunan kitabı genel yapısıyla Antik Yunan hayatını anlatan, yönetim biçimini eleştiren ve toplumsal olarak huzurlu yaşamak için yapılması gerekenleri öğüt eden öğretici bir kitaptır.

İnsan ilişkilerine dikkat çeken Umberto Eco tarafından yazılmış tarihi bir roman olan Antik Yunan kitabı 2017 yılında yayınlanmıştır. Dünya’nın ilk yüz entellektüeli listesinde bulunan ve Anghiari, Strega, Viareggio, MacLuhan Teleglobe gibi birçok ödüle layık görülen yazar Yunan edebiyatı için önemli yazarlar arasındadır.

Antik Yunan Uygarlığı - Andre Bonnard

Antik Yunan Uygarlığı kitabı Antik Yunan hakkında kısa bilgiler vermekle beraber İlyada ve Odessa destanlarının hikaye edindiği olayları anlatmaktadır. 2004 yılın yayınlanan ve Andre Bonnard tarafından yazılmış kitap Yunanlıların günlük yaşantısı hakkında sıkça bilgi vermektedir.

Eski Yunan Edebiyatı - Güler Çelgin

Eski Yunan Edebiyatı kitabı antik kültür çatısı altında; insana, erdem, onur gibi insani değerlere dikkat çeken edebi romandır. Güler Çelgin tarafından yazılmış Eski Yunan Edebiyatı kitabı 1990 tarihinde yayınlanmıştır.

Antik Yunan Filmleri Nelerdir?

Antik Yunan filmleri aşağıda listelenmiştir.

 • Wrath of the Titans (Titanların Öfkesi) – 2012
 • Percy Jackson filmleri
 • Minotaur – 2006
 • The First King: Birth of an Empire – 2009
 • O Brother, Where Art Thou? (Neredesin Be Birader?) – 2000
 • Immortals (Ölümsüzler) – 2011
 • Clash of Titans (Titanların Savaşı) – 2010
 • Hercules – 2014
 • 300: Rise of an Empire (300: Bir İmparatorluğun Yükselişi) – 2014
 • Hercules – 1997
 • Clash of the Titans (Son Emir: Cennetin Kapısı) – 1981
 • Jason and the Argonauts (Altın Postlu Cengâver) – 1963
 • 300 (300 Spartalı) – 2006
 • Troy (Truva) – 2004

Antik Yunan’dan esinlenerek günümüze kadar birçok eser oluşturulmuştur. Bu eserler ile Antik Yunan tarihinin zenginliği sonucunda Yunan sineması zengin bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: