Karadağ Siyaseti

Karadağ'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Karadağ’da politika ve siyaset yapısı, başbakanın hükümete ve çok partili sisteme liderlik ettiği parlamenter temsili demokratik cumhuriyettir. Karadağ hibrit rejim kategorisinde sınıflandırılmaktadır.

Karadağ’da yasama, yürütme ve yargı farklı organlar eliyle gerçekleştirilir. Karadağ’da yasama erki, tek kameralı Millet Meclisi tarafından kullanılır ve denetlenir. Karadağ Cumhurbaşkanlığı makamında, Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi lideri Milo Djukanoviç bulunmaktadır. Karadağ Başbakanlık makamında, bağımsız aday Zdravko Krivokapic oturmaktadır. Karadağ’da güçlü siyasi grupları, Karadağ’ın çoğunluğunu oluşturan Karadağlı ve Sırp’ların desteklediği partiler veya örgütler oluşturmaktadır. Karadağ 2020 seçimlerinde tartışmalı din yasasına tepki gösteren Sırp Ortodoksların, ılımlı sağcıların ve sağcı popülistlerin sivil örgütlenmesi, siyasi eyleme dönüşmüş ve bağımsız aday olarak destekledikleri Zdravko Krivokapic köklü partilere karşı başbakanlığı kazanmıştır.

Karadağ’da azınlıkları oluşturan Boşnaklar milliyetçi bir siyasi yapılanma halindedir ve mecliste Boşnak Partisi tarafından temsil edilmektedir. Karadağ’ın Arnavut azınlıkları ise dini görüşleri temelinde Müslüman ve Hristiyan olarak bölünmüş ve Karadağ Meclisinde güçlü bir temsil sağlayamamıştır.

Karadağ’ın Yönetim Şekli Nedir?

Karadağ’ın yönetim şekli parlamenter cumhuriyettir ve Karadağ hibrit sistem ile yönetilmektedir. Karadağ, 21 Mayıs 2006 referandum sonucu ile Sırbistan’dan ayrılma kararı almış ve 3 Haziran 2006’da bağımsızlığını resmen ilan etmiştir. Karadağ, kabul edilen 19 Ekim 2007 Anayasası ile parlamenter cumhuriyet ve hibrit sistem ile yönetilmektedir.

Karadağ Cumhurbaşkanı Kimdir?

Karadağ Cumhurbaşkanı, 20 Mayıs 2018’den bu yana Sosyalist Demokrat Partisinden Milo Cukanoviç’tir. Karadağ Başkanı Milo Cukanoviç, Karadağ’ın ikinci ve dördüncü cumhurbaşkanıdır, aynı zamanda Karadağ Sosyalist Demokrat Partisi’nin başkanlığını da yapmaktadır.

Karadağ Başbakanı Kimdir?

Karadağ Başbakanı, Aralık 2020’den bu yana Zdravko Krivokapic’tir. Zdravko Krivokapic, Karadağ’da bulunan partilerden bağımsızdır. Üniversite profesörü olan Zdravko Krivokapic, 2020 din yasası protestoları sırasında siyasi eyleme evrilen Ne damo Crnu Goru (Karadağ’dan vazgeçmeyeceğiz) adlı, Avrupa Birliği yanlısı ve ılımlı sağ taraftarı grubun içerisinde yer almış ve 2020 aralık’ta DPS Partisine karşı zafer kazanarak Karadağ Başbakanı olmuştur.

Karadağ’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Karadağ’da başbakan, cumhurbaşkanı tarafından aday olarak gösterilir ve milletvekilleri tarafından onaylanır. Karadağ’ın mevcut başbakanı Zdravko Krivokapic’tir ve Krivokapic Karadağ’ın bağımsızlık kazandıktan sonraki altıncı başbakanıdır.

Karadağ Başbakanı, bakanları atama ve hükümete başkanlık etmekle yükümlüdür. Karadağ’da Başbakanın liderliğinde hükümet iç ve dış politikayı belirlemekle; meclise sunulacak olan bütçe, kalkınma planı ve savunma stratejilerini hazırlamakla; uluslararası antlaşmaları Karadağ adına imzalamakla ve kararnameler çıkarmakla görevlidir.

Karadağ Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Karadağ Meclisi aşağıdaki partilerden oluşmaktadır.

 • Sosyalistlerin Demokratik Partisi
 • Karadağ’ın Geleceği İçin
 • Barış Bizim Milletimizdir
 • Siyah ve Beyaz İçinde
 • Sosyal Demokratlar
 • Boşnak Partisi
 • Sosyal Demokrat Parti
 • Arnavut Listesi
 • Arnavut Koalisyonu
 • Hırvat Sivil Girişimi
 • Hırvat Reform Partisi

Karadağ’da barajı geçen ve geçemeyen toplam 42 parti bulunmaktadır. Karadağ’da barajı geçerek meclisi oluşturan partilerin sayısı 11’dir.

Karadağ’da Meclis Yapısı Nasıldır?

Karadağ meclisi tek kameralı bir parlamentodan meydana gelir. Karadağ Parlamentosu ülkenin yasama organını oluşturur ve her biri dört yıllığına seçilen 81 üyesi vardır. Karadağ’da çok partili sistem mevcuttur ve hükümeti oluşturmak için partiler, koalisyonlar kurarak çalışmaktadır.

Karadağ Meclisinin yetkileri arasında tüm yasaları kabul etmek, uluslararası antlaşmaları onaylamak; başbakanı, bakanları ve mevcut mahkemelerin yargıçlarını atamak, bütçeyi kabul etmek vardır. Parlamento, üye çoğunluğu sağladığında hükümeti güvensizlik oyu ile düşürebilme yetkisine de sahiptir.

Karadağ Hükümetinin Görevleri Nelerdir?

Karadağ Hükümeti ülkenin yürütme organını oluşturur ve parlamento çoğunluğu ile atanır.

Karadağ Hükümeti’nin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Dış politikayı düzenlemek, geliştirmek ve yürütmek
 • Kararnamelerin ve diğer yasal düzenlemeleri kabul etmek
 • Kanun ve tüzükleri uygulamak
 • Meclise bütçeyi, kalkınma planını ve savunma stratejilerini sunmak
 • Diplomatik misyon şeflerini seçmek
 • Yasaları uygulamak
 • Uluslararası antlaşmaları ülkeyi temsilen imzalamak
 • Devlet idaresinin organizasyonunu ve çalışma şeklini belirlemek
 • Anayasada belirtilen diğer görevler

Karadağ’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Karadağ’da ulusal olan milletvekilliği seçimleri dört yılda bir yapılır. Karadağ milletvekilleri 6000 kişi başına bir milletvekili olacak şekilde seçilir ve bu oranlama meclisteki milletvekilleri sayısında değişikliğe neden olur. Karadağ’ın mevcut meclisinde 81 milletvekili bulunmaktadır. Karadağ Parlamentosu koltuk dağılımı %3 seçim barajı ve nispi temsil üzerine kuruludur ancak bir ilçenin en az %15’ini oluşturan azınlık gruplarının temsili için barajı %0.7’ye düşüren bir ayrıcalık tanınmaktadır.

Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı olabilmek için Karadağ vatandaşlığının yanında, aday olunan yıldan önceki 15 yılın en az 10 yılı boyunca Karadağ’da ikamet etmiş olmak şartı aranır. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve başbakanın bakanları ataması ile hükümet oluşturulur.

Karadağ’da yerel seçimler ile belirlenen birimler yalnızca belediyelerdir. Belediyelerin kendilerine ait yönetmelikleri bulunmaktadır ve yetki alanlarında merkezi sistemden bağımsız hareket ederler. Karadağ’da belediye seçimleri dört yılda bir yapılır ve bu seçimlerle belediye meclisleri oluşturulur. Belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin en az dörtte birinin gösterdiği adaylar arasından dört yıllığına seçilir.

Karadağ’da Kaç Bakanlık Vardır?

Karadağ’da 12 tane bakanlık vardır.

Karadağ’daki bakanlıklar aşağıda listelenmiştir.

 • Adalet ve İnsan ve Azınlık Hakları Bakanlığı
 • Kamu Yönetimi, Dijital Toplum ve Medya Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Savunma Bakanlığı
 • Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı
 • Maliye ve Sosyal Yardım Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Sermaye Yatırımları Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Ekoloji, Mekansal Planlama ve Şehircilik Bakanlığı
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı

Karadağ Dışişleri Bakanı Kimdir?

Karadağ Dışişleri Bakanı, Dorde Radulovic’tir. Dorde Radulovic, 31 Ağustos 1984 tarihinde doğmuştur, 37 yaşındadır ve Karadağ Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi mezunudur. Dorde Radulovic, 4 Aralık 2020’de, dört yıllığına Dışişleri Bakanı görevine getirilmiştir.

Karadağ Savunma Bakanı Kimdir?

Karadağ Savunma Bakanı, Olivera Injac’tır. Olivera Injac, 1976 yılında Podgorica’da doğmuştur, 2008’den beri güvenlik profesörü olarak çalışmaktadır, aynı zamanda asayiş ve güvenlik üzerine Karadağ İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Karadağ’daki tek güvenlik profesörü olan Olivera Injac, 4 Aralık 2020’den bu yana Zdravko Krivokapic hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapmaktadır. Olivera Injac, Savunma Bakanlığı görevine dört yıllığına getirilmiştir.

Karadağ Turizm Bakanı Kimdir?

Karadağ Turizm Bakanı, Jakov Milatoviç’dir. Milatoviç, 1986’da doğmuş ve Karadağ Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans, Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almıştır. Siyaset hayatı Zdravko Krivokapic’in kendisini Ekonomik Kalkınma Bakanı olarak 5 Aralık 2020’de ataması ile başlamıştır. Jakov Milatoviç’in Turizm Bakanlığı görevinde dört yıl kalması öngörülmektedir.

Karadağ’da Terör Olayları Var Mıdır?

Karadağ’da aktif olarak faaliyet gösteren bir terör örgütü bulunmamaktadır. Karadağ’da azalan suç oranları ile birlikte terör eylemlerine dönüşebilecek suç türlerinin ve suç örgütlerinin önüne geçilmektedir. Karadağ, terör olayları bakımından güvenli bir ülkedir.

Karadağ Devletinin Resmi Web Sitesi Nedir?

Karadağ Devletinin resmi web sitesi https://www.gov.me/en‘dir.

Karadağ Devletinin resmi web sitesi üzerinden, Karadağ Devletinin çeşitli alanlarda güncel olarak izlediği politikalara, vatandaşlarına veya turistlerine sunduğu imkan ve ayrıcalıklara veya Karadağ hakkında ulaşmak istenilen diğer bilgilere ulaşma imkanı sağlanmaktadır.

Karadağ Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Karadağ Anayasası, 2007’de kabul edilmiştir. Karadağ, bağımsızlığı 1878 Berlin Antlaşması ile kabul edildikten 40 yıl sonra Sırbistan ile birleşme kararı almıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde özerk statüde olan Karadağ, Komünist dönemin ardından da Sırbistan ile federal birliğine devam etmiştir. Slobodan Miloseviç’in baskıcı tavrı ve dönemin şartları ile Karadağ’da ayrılık fikri hızla gelişmiştir. 14 Mart 2002 tarihinde Belgrad’da imzalanan antlaşmayla Sırbistan ve Karadağ arasındaki federasyon bağları gevşemiştir. Karadağ, 21 Mayıs 2006 tarihinde yapılan referandumda halkın yüzde 55’inin bağımsızlık yönünde oy kullanması ile 3 Haziran 2006’da resmen bağımsızlığını ilan etmiştir ve 2007 yılında ülkenin mevcut anayasası kabul edilmiştir.

Karadağ Anayasası 121 maddeden ve bir önsözden oluşur. Karadağ Anayasası önsözde Karadağ’ın milliyetini, ulusal azınlıklarını ve diğer vatandaşlarını özgür, eşit ve demokratik Karadağ’a sadık olarak tanımlar. Karadağ Anayasasının en önemli maddelerinden biri Karadağ’ı cumhuriyet yönetiminde, bağımsız ve egemen, hukukun üstünlüğüne dayanan, sivil, demokratik ve çevre dostu bir devlet olarak tanımlayan 1. maddedir. Karadağ Anayasası 6. madde de, Karadağ tüm vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini garanti altına alır. Karadağ Anayasası madde 13’te resmi dil Karadağca olarak belirtilir ve Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Arnavutça dilleri de resmi kullanımda yer alacağı bildirilmiştir.

Karadağ Avrupa Birliği Üyesi Midir?

Hayır, Karadağ Avrupa Birliği üyesi değildir.

Karadağ 21 Mayıs 2006’da yapılan bir referandum ile bağımsızlığını kazanmış ve sonrasında 2008’de Avrupa Komisyonuna, Avrupa Birliği tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. Karadağ ve Avrupa Birliği arasında, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması 2007’de resmen imzalanmış, anlaşma 2010’da yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Karadağ vatandaşlarına 2009’dan itibaren Schengen ülkelerine vizesiz seyahat hakkı vardır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Aralık 2012’de Karadağ’ın Avrupa Birliğine katılım süreci başlatılmıştır.

Karadağ Ne Zaman Nato Üyesi Oldu?

Karadağ, 5 Haziran 2017’de NATO’ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne) üye olmuştur.

Karadağ, Üyelik Eylem Planını Aralık 2009’da NATO’ya vermiştir. NATO üyeliği, Karadağın iç siyasetindeki Sırp partilerin güvenlik politikasındaki tarafsızlık isteği, Kosova Savaşı sırasında NATO uçaklarının Karadağ’ı bombalamasının halkta bıraktığı etki ve Rusya’nın politik müdahaleleri ile gecikme yaşamış ancak sivil toplum kuruluşlarının ve hükümetin ısrarlı politikası ile halkın tavrı yumuşatılmıştır. NATO tarafından 2 Aralık 2015’te Karadağ’a yapılan resmi davet ile katılım müzakereleri başlamış ve 2017’de Karadağ resmen NATO üyesi olmuştur.

Karadağ Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Karadağ’da genel siyasi görüş sahip olduğu azınlıklar ve vatandaşlarının kabul ettiği dinler çerçevesinde şekillenmektedir. Karadağ’da nüfusun %9’unu Boşnaklar, %5’ini Arnavutlar, yaklaşık %3 civarında Müslüman Slavlar, %1 civarında Hırvatlar ve %1’den daha az oranda Aşkali, Rus, Macar ve diğer halklar oluşturmaktadır. 2007 Karadağ Anayasası ile azınlıklara tanınan temsil hakları ile azınlıklar tarafından kurulmuş siyasi partiler mecliste temsil edilebilmektedir. Boşnaklar tarafından kurulmuş olan Boşnak Partisi (BP) tüm boşnakları temsil ederken, Arnavut kökenli azınlıklar pek çok farklı küçük siyasi parti şeklinde örgütlenmiştir.

Karadağ halkının siyasi görüşü, Karadağ’ın nüfusu içerisinde bulunan milliyet ve din farklılıklarının üzerinde şekillenmektedir.

Karadağ Türkiye İlişkileri Nasıldır?

Karadağ Türkiye ilişkileri bağımsızlıkları sonrası benimsemiş oldukları politikalar nedeniyle kesişen bir seyir izlemektedir. Hem Karadağ’ın hem Türkiye’nin içerisinde bulunmak için seçtiği Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin aday ülkelerden beklediği katılım şartları Karadağ ve Türkiye’yi iç ve dış siyasette benzer politikalar izlemeye itmektedir. Karadağ ve Türkiye’nin ortak üyesi olduğu NATO birliği özellikle savunma politikalarında iki ülkeyi yakınlaştırmaktadır.

Karadağ’da Yaşamak İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır mı?

Karadağ’a gitmek isteyenlerin siyasi görüşüne bakılmamaktadır. Karadağ vizesi almak isteyen kişilerin siyasi görüşleri, vize almak için bir önem taşımamaktadır. Karadağ Konsolosluğu, Karadağ vizesi başvurusunda bulunan kişilerin özel hayatı veya düşünceleri hakkında araştırma yapmamaktadır.

Karadağ vatandaşlığı almak isteyen ve Karadağ Devletince belirlenen şartları sağlayan kişilerin de siyasi düşünceleri, ırkları veya dinleri engel teşkil etmemektedir. Karadağ Devletince öngörülen asgari şartları sağlayan her birey Karadağ vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: