almanya federal cumhuriyeti tarihi

Cermenlerden Federal Cumhuriyete Almanya'nın Kuruluş Tarihi

Almanya tarihi, MÖ 100 yılında başlayarak günümüze kadar uzanan 2421 yıllık bir geçmişe sahiptir. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Weiber Cumhuriyeti gibi birçok imparatorluğu ve devleti barındıran Almanya tarihinde tüm uygarlıkların tarihinde görüldüğü gibi savaşlar, katliamlar, istilalar, işgaller görülmüştür.

Almanya Halkının Tarihi Ataları Cermenler Kimdir?

Cermen; Bronz çağı gibi eski dönemlerden beri Almanya, İsveç, Danimarka gibi topraklarda yaşayan halka ve bu halkın kökenlerinin dayandığı kabilelere verilen isimdir. Cermen ismi ilk olarak, Greko-Romen yazarlarının yazdığı eserlerde görülmektedir.

Cemenler, İkinci Kavimler Göçü nedeniyle, Avrupa’nın dört bir yanına dağılmış ve gittikleri bölgelerdeki halkları bastırarak kendi hakimiyetlerini kurmuştur. Cermenler, günümüzde varlığı sürdüren birçok devletin ve milletin atasıdır.

Cermenlerin Almanya’ya Geliş Tarihi Ne Zamandır?

Cermenler Almanya’ya, MS 375-568 tarihleri arasında Orta Çağ döneminde gelmiştir. Cermenlerin Almanya topraklarına gelmesi ve yayılmaya başlaması, Kavimler Göçü nedeniyle olmuştur. Cermenlerin Almanya’ya gelişi, Almanya topraklarının Cermenler ile bağdaştırılmasına ve burada yaşayan halkın tamamen Cermenler olarak bilinmesine yol açmıştır.

Almanya’da Cermenlerin Günlük Yaşamı Nasıldı?

Almanya’da Cermenler günlük yaşamlarında, hayvancılık ve tarım ilgilenmiştir. Madencilik, çömlekçilik, silah yapımı gibi işler de Cermen kabilelerinin günlük hayatlarında yaptıkları işlerdendir.

Cermen kabileleri, bağımsız bir yapıdadır ve kabilelerde merkezi bir otorite bulunmamaktadır. Cermen kabilelerinde askeri alandaki liderler seçilerek başa gelmektedir. Başa gelen liderlerin yetkilerini oğullarına devretme hakkı bulunmamaktadır.

Cermenler, ölümle birlikte yok oluşa inanmadıkları için, ölenleri silahları ve kıyafetleri ile gömmüştür. Dine inanmayan Cermenlerde, milattan önceki dönemlerde ve milattan sonraki birkaç yüzyılda din adamı da bulunmamaktadır. Cermenler, MS 5. Yüzyılda Hristiyanlık dinini benimsemiştir.

Almanya Ne Demektir, Almanya’nın Anlamı Nedir?

Almanya kelimesinin nereden geldiği ile ilgili çeşitli açıklamak bulunmaktadır. Almanya kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili açıklamalardan biri Fransızca da “Cermen kabileleri birliği” anlamına gelen Alamanni kelimesinden geldiğidir. Almanya’nın kelime anlamının açıklamalarından biri de Almanya kelimesinin İngilizce “All” ve “Man” kelimelerinden geldiğidir. Bu açıklamaya göre Almanya “tüm erkekler, tüm insan” gibi bir anlam kazanmaktadır.

Almanlar, kendi ülkeleri için ne Germany ne de Allemagne ifadesini tercih etmektedir. Almanlar kendi ülkelerin için Deutschland kelimesini kullanmaktadır. Deutschland kelimesi Almanca da millet anlamına gelen “diot” kelimesinden gelmektedir.

Almanya Tarihinde Yaşanan İşgaller, İstilalar ve Savaşlar Nelerdir?

Almanya tarihinde yaşanan savaşlar, işgaller ve istilalar şöyledir;

 • Cimbrian Savaşı (MÖ 113-101)
 • Haçlı Seferi (1101)
 • Otuz Yıl Savaşlar (1618-1648)
 • Avusturya Veraset Savaşı (1740-1748)
 • Napolyon Savaşlar (1803-1815)
 • Birinci Schleswig-Holstein Savaşı (1848-1851)
 • İkinci Schleswig-Holstein Savaşı (1864)
 • Prusya- Avusturya Savaşı (1866)
 • Fransa-Prusya Savaşı (1870-1871)
 • Birinci Dünya Savaşı
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Almanya’nın Müttefikler (İngiltere, Fransa, ABD) tarafından işgal edilmesi

Almanya kuruluş tarihi birçok önemli olaya sahne olmuştur.

Cermen Ne Demektir, Cermenler Kimlerdir?

Cermen, eski dönemlerde Avrupa topraklarında Bohemya’da, bugünkü Almanya ve Polonya’da yaşayan halkalara verilen isimdir. Cermenler, Bronz çağı döneminden beri Avrupa topraklarında yaşamını sürdüren bir halk, etnik bir gruptur. Cermenler, günümüzde Almanya da dahil Avrupa’daki birçok halkın atası kabul edilmektedir. Cermenler, MÖ 3. yüzyıldan MS. 9. yüzyıla kadar Almanya, Avusturya, Polonya gibi bölgelerde yaşamıştır. Kavimler Göçü ile birlikte Cermen kabileleri, Avrupa’nın çeşitli bölgelerine dağılmış, Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda gibi birçok ülkenin yer aldığı bölgeleri işgal ederek, yayılmıştır. Cermenler, günlük hayatlarında hayvancılık, çiftçilik, madencilik gibi işlerle uğraşmaktadır.

Tarih Öncesi Cermen Yerleşimleri Nasıldır?

Tarih öncesi Cermenler, Kuzey Almanya topraklarından Avrupa’nın farklı bölgelerine yayılmaya başlamışlardır. Cermen kabileleri, gittikleri bölgelerde Kelt kabileleri, Slav kabileleri ile temasa geçmiş ve geldikleri bölgelere yerleşmiştir.

Orta Çağ Almanya Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Orta Çağ Almanya tarihindeki en önemli gelişmeler, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Hansa Birliği’nin kurulmasıdır.

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun Kurulması Nasıldır?

Orta Çağ’da Almanya’da yaşanan en önemli gelişme Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun kurulmasıdır. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, 962 yılında kurulmuş 844 yıl varlığını sürdürdükten sonra 1806 yılında yıkılmıştır. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun başındaki haneden yöneticiler kökenlerinin Roma İmparatorluğu’na dayandığını söylemektedir ancak Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun kökenleri Romalılardan çok Cermen kökenlerine dayanmaktadır. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun en meşhur imparatoru I. Otto’dur.

Hansa Birliği’nin Kurulması Nasıldır?

Hansa Birliği, Almanya’daki bazı kentler ile Avrupa ülkelerinde yaşayan Alman gruplarının, Alman kökenliler arasında ticaret yapma amacı ile kurdukları örgüttür. Hansa Birliği’ne üye devletler arasında, Belçika, Estonya, Finlandiya, İngiltere, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Rusya, İsverç, Belarus gibi ülkeler bulunmaktadır. Hansa Birliği’ne üye ülkeler ve şehirlerin yöneticileri belirli aralıklar toplanmaktadır.

Erken Modern Dönem Almanya Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Erken modern dönem Almanya tarihindeki en önemli gelişmeler arasında Protestan Reformu ve Otuz Yıl Savaşları gelmektedir.

Protestan Reformu Nedir?

Protestan Reformu, 16. Yüzyılda Katolik Kilisesine karşı yapılmış bir reformdur. Reform sonucunda Hristiyanlık dininde yeni bir mezhep ortaya çıkmıştır. Protestan Reformu, ilk olarak Almanya’da başlamış buradan Fransa ve İngiltere’ye yayılmıştır. Protestan reformunun öncüsü, Cermen kökenli bir din adamı olan Martin Luther’dir.

Otuz Yıl Savaşları Nedir?

Otuz Yıl Savaşları, 1618 ve 1648 yılları arasında Avrupa devletleri arasında yapılan, Avrupa tarihindeki en uzun savaşlardan biridir. Otuz Yıl Savaş’ı, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’ndaki Katolik ve Protestan şehir devletleri arasında başlamıştır. Savaş, zamanla Avrupalı Protestan ve Katolik devletlere sıçramıştır.

Prusya’nın Yükselişi Sonrası Dönemde Almanya Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Prusya, 1701 yılında Frederick William tarafından kurulmuş bir Alman devletidir. Prusya’nın kurulması ve yükselmesinin ardından hem Almanya’da hem de Avrupa’da önemli gelişmeler meydana gelmiştir.

Aydınlanma Dönemi Nedir?

Aydınlanma, 18. Yüzyılda Avrupa’da felsefe, bilim, sanat alanındaki gelişmelere verilen isimdir. Aydınlanmanın Almanya’daki öncüsü, filozof Christian Wolff’tur. Christian Wolff, modern Almanca dilinin de kurucusudur.

Fransız Devrimi Nedir?

Fransız Devrimi, Fransa’da monarşinin yıkılıp yerine cumhuriyetin kurulmasına neden olan devrimdir. Fransız Devrimi, pek çok ülkede milliyetçi hareketleri tetiklemiştir. Fransız Devrimi, Almanya içerisindeki milliyetçi hareketlerin de artmasına yol açmıştır. Almanya’da devlet yöneticileri, Fransız Devrimi’nin sona ermesi ve yayılmaması için Fransa’yı işgal etmek istemiş ancak girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1815-1871 Tarihleri Arasında Almanya Tarihi Gelişmeleri Nelerdir?

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun yıkılması ve Fransız Devrimi gibi olaylar, 1815-1871 yılları arasında Almanya topraklarında bir bıkkınlık ve bitkinlik durumunun yaşanmasına neden olmuştur. 1815 yılında yapılan Viyana Kongresi’nde bir Alman konfederasyonunun kurulmasına karar verilmiştir.

Alman Konfederasyonu Nedir?

Alman Konfederasyonu, 1815 yılında 39 eyaletin katılımı ile oluşturulmuş bir konfederasyondur. Alman Konfederasyonu’nun kurulmasındaki amaç, ekonomik bütünlüğü korumaktır. Alman Konfederasyonu, milliyetçi akımların artmasına bir süreliğine bastırmıştır.

Alman İmparatorluğu Dönemi Almanya Tarihi

Alman İmparatorluğu dönemi ile Almanya topraklarında siyasi bir bütünlük sağlanmış ve Almanya hem siyasi güç hem de ekonomik güç olarak büyümeye başlamıştır.

Alman İmparatorluğu, 1871 yılında kurulmuş ve Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 1918 yılında yıkılmıştır. Alman İmparatorluğu’nun hem siyasi hem de ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlayan, Almanya’yı dış ülkelerin gözünde stratejik ve önemli bir hale getiren ve Almanya’da siyaset denince akla ilk gelen isimlerden olan Otto von Bismarck’tır.

Alman İmparatorluğu, kurulduktan sonra gösterdiği hızlı gelişme ile kendine yeni sömürgeler bulma arayışına girmiştir. Almanya’nın yeni sömürgeler bulma girişimi, Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan durumlardan biridir.

Weimar Federal Cumhuriyeti Dönemi Almanya Tarihi

Weimar Federal Cumhuriyeti, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Alman İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından Almanya’da kurulan devlettir. Weimar Federal Cumhuriyeti, 1933 yılında Adolf Hitler’in şansölye olmasına kadar varlığını sürdürmüştür. Almanya topraklarında kurulan yeni devlete “Weimar Cumhuriyeti” adının verilmesinin nedeni, yeni anayasayı oluşturmak için toplanılan kentin adının Weimar olmasıdır.

Weimar Federal Cumhuriyeti döneminde, Almanya Birinci Dünya Savaşı’nda yenik düşen bir devlet konumunda olduğu için ekonomik ve askeri anlamda çökmüş bir durumdadır. Almanya’da ekonomik buhranların yaşanması ve askeri güçlerinin İngiltere, Fransa gibi Birinci Dünya Savaşı’nda galip gelmiş devletler tarafından ele geçirilmiş olması nedeniyle halkın arasında huzursuzluklar çıkmaktadır.

Weimar Federal Cumhuriyeti’nin yönetiminden memnun olmayan vatandaşlar, siyasi partiler aracılığıyla cumhuriyete son verme girişimlerinde bulunmaktadır. Weimar Federal Cumhuriyeti’nden memnun olmayan bir parti de Adolf Hitlerin başında olduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’dir. 1933 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, Weimar Federal Cumhuriyeti’ni devirmiş ve başa gelmiştir.

Nazi Almanyası Dönemi Almanya Tarihi

Nazi Almanyası dönemi, Adolf Hitler’in başında olduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Parti’nin (Nazi) hükümette olduğu, tek partili sisteme dayanan bir dönemdir. Nazi Almanyası döneminde Nazilerin en önemli politikası, Birinci Dünya Savaşı’nda kaybedilen toprakları geri almak, Alman ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek, yenilginin ardından Almanya’nın itibarını düzeltmektir. Nazi Partisi, ideallerine ulaşırken popülist bir yaklaşım ile devleti yönetmiş, her türlü grev, boykot ve olumsuz durumun önüne geçmiştir.

Nazi Almanyası döneminde, Nazi partisinin Birinci Dünya Savaşı’nda kaybedilen toprakları almak ve saf Alman ırkını yaymak amacı ile yaptıkları politikalar sonucunda İkinci Dünya Savaşı çıkmıştır. Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi, Nazi Almanya’sının yıkılmasına neden olmuştur.

Soğuk Savaş Dönemi Almanya Tarihi

Soğuk Savaş döneminde Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nı kaybetmiş olmanın verdiği etkiyle toprak kayıpları yaşamıştır. Soğuk Savaş döneminde Batı ve Doğu bloklarının oluşması, Almanya’nın iki ayrı devlet şeklinde bölünmesine yol açmıştır. Soğuk Savaş döneminde, Almanya’da ortaya çıkan iki devletten biri olan Batı Almanya, Almanya Federal Cumhuriyeti olarak adlandırılmaktadır. Almanya’da ortaya çıkan diğer devlet olan Doğu Almanya ise Almanya Demokratik Cumhuriyeti olarak adlandırılmaktadır.

Doğu ve Batı Almanya, 1989 yılında komünizmin çökmesi ile yıkılmış ve birleşmiştir. Böylece Almanya’da siyasi bir birliktelik sağlanmıştır.

Almanya Federal Cumhuriyeti

Federal Almanya Cumhuriyeti, 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi sonucunda ortaya çıkan yeni ve bütün bir devlettir. Almanya’nın birleşmesi 18 Mart 1990 yılında yapılan serbest seçimlerin ardından Birleşme Anlaşması’nın yapılması ile gerçekleşmiştir.

Birleşik Almanya Federal Cumhuriyeti’ne Giden Süreç Nasıl Gerçekleşmiştir?

Birleşik Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giden süreç, Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve soğuk savaşın bitmesi ile başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda başlayan Soğuk Savaş ile birlikte Almanya, batı ve doğu olarak iki ayrı ülkeye, devlete ayrılmıştır. İsimleri ve yönetimleri farklı olan Doğu ve Batı Almanya, Soğuk Savaş döneminde farklı bloklarda yer almıştır.

Soğuk Savaş döneminin bitmesi ve komünizmin yıkılması ile Doğu Bloğu tarafında yer alan ve Sovyetler Birliği etkisindeki Doğu Almanya’da, barışçıl reformlar gerçekleşmiştir. Doğu Almanya’da gerçekleşen pozitif değişimler Almanya’nın birleşmesini sağlamıştır. Doğu ve Batı Almanya, 3 Ekim 1990 yılında birleşmiş ve Federal Almanya Cumhuriyeti adını almıştır.

Almanya Tarihindeki Dinler ve İnançlar Nelerdir?

Almanya tarihindeki dinler ve inançlar şunlardır.

 • Katolik Hristiyanlık (%38,8)
 • Protestan Hristiyanlık (%27,2)
 • Ortodoks Hristiyanlık (%24,9)
 • İslam (%5,2)
 • Diğer Dinler (%0,9)
 • Dinsizlik (%38,8)

Almanya’da en baskın din Hristiyanlıktır. Almanya’da Hristiyanlık, 4. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlamıştır.

Almanya’da Protestan Hristiyanlık inancının yayılması ise Almanya’dan doğan Protestan Reformu ile gerçekleşmiştir; Protestan reformu, Almanya din yapısını değiştiren olayların en önemlilerindendir. Almanya’da İslam dininin yayılmasında, 1960’lı yıllardan itibaren Almanya’ya iş için göç eden Müslüman nüfusun etkisi bulunmaktadır.

Almanya’da Görülebilecek Tarihi Eserler Nedir?

Almanya’da görülebilecek tarihi eserler şunlardır.

 • Brandenburg Kapısı
 • Köln Katedrali
 • St. Michael Kilisesi
 • Marienplatz
 • Frauenkirche Kilisesi
 • Sanssouci Sarayı
 • Neuschwanstein Şatosu
 • Gendarmenmarkt
 • Kunsthalle Müzesi
 • The Dresden Zwinger
 • Freiburg Katedrali
 • Katz Kalesi

Almanya, tarihi yerler bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Almanya’da bulunan tarihi eserlerde, Barok döneminin Almanya mimarisi üzerindeki etkisi açık bir şekilde görülmektedir. Geçmişten günümüze kadar gelen Almanya mimarisi Barok mimarisi, gotik mimari ve modern mimarının bir karışımını oluşturmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: